link naar deze pagina

Natuur, Landbouw, Water & Milieu - 3 december 2018

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:15
Eindtijd: 16:45
Voorzitter: Hermen de Graaf
Toelichting: Deze commissievergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Ook is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dit kan op punten die ter bespreking staan geagendeerd of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan bij de commissieadviseur Eric Krijgsman: krijgsmane@noord-holland.nl

Let op: Alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen.
De vergadering is live te volgen via: noord-holland.stateninformatie.nl/

De leden van de commissie EEB zijn uitgenodigd voor agendapunt 7.b.
De leden van de commissies EEB en R&W zijn uitgenodigd voor agendapunt 9.a.

De actuele lijsten moties en toezeggingen en de Strategische Lange termijnagenda van NLWM (StrA) zullen op een later moment aan de vergaderstukken worden toegevoegd.

21-11-2018:
De C-agendapunten 15.e, 15.f. en 16.h. zijn toegevoegd aan de vergaderstukken
22-11-2018:
De actuele StrA, lijst moties en lijst toezeggingen zijn toegevoegd.
Tevens een brief van LTO-noord en anderen, te betrekken bij agendapunt 5.a. Richtinggevende uitspraken Bodemdaling.

30-11-2018:
De antwoorden op technische vragen zijn bij de algemene documenten toegevoegd.
Bij agendapunten 5.a., 7.a. en 9.a. zijn schriftelijke inspraakreacties aan de vergaderstukken toegevoegd.

06-12-2018:
Het concept-verslag in voorvisie van de vergadering van 03-12-2018 en enkele inspraakreacties zijn toegevoegd.
Bundel:
pdf Agendabundel (131.9MB)
Algemene documenten:

1 13:15
Opening en mededelingen
2 13:20
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda moties- en toezeggingenlijsten en C-agenda
3 13:25
Inspreekhalfuur
4
B-agenda Algemeen
4.a 13:55
Consultatie tussenstand Klimaatakkoord (in alle commissies).
Voorstel voor behandeling:
Concreet wordt aan de commissie gevraagd of zij het college
aandachtspunten wil meegeven over die delen van het klimaatakkoord die tot de portefeuille van de commissie horen.
Dit ten behoeve van de laatste fase van de totstandkoming van het Klimaatakkoord, waarbij bedacht moet worden
dat wij onze inbreng via het lPO leveren en IPO slechts één van de deelnemende partijen is.

In de agendacommissie is de volgende verdeling van de hoofdlijnen Klimaatakkoord voor behandeling in de commissies afgesproken:
Commissie R&W:
Hoofdlijnen van de sectortafel elektriciteit (Joke Geldhof en Jack van der Hoek)
Hoofdlijnen van de sectortafel Gebouwde omgeving voor zover het de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad betreft (Joke Geldhof)

Commissie EEB:
Klimaatakkoord overall (Jack van der Hoek)
Hoofdlijnen van de sectortafel Gebouwde omgeving (muv de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad; dit hoort bij R&W) (Jack van der Hoek)
Hoofdlijnen van de sectortafel Industrie (voor zover het de economische aspecten hiervan betreft) (Jaap Bond en Jack van der Hoek)

Commissie NLWM:
Hoofdlijnen van de sectortafel Landbouw en landgebruik (Jaap Bond en Cees Loggen)
Hoofdlijnen van de sectortafel Industrie (muv de economische kant, dit hoort bij EEB) (Adnan Tekin en Jack van der Hoek)

Commissie M&F:
Hoofdlijnen van de sectortafel Mobiliteit (Elisabeth Post)
5
B-agenda Water
5.a 14:25
Water / Landbouw / Natuur: Notitie voor richtinggevende uitspraken over bodemdaling in veenweidegebieden (B-agenda NLWM 03-12-2018)
Concreet wordt aan de commissie NLWM gevraagd om richtinggevende uitspraken te doen voor het op te stellen programma bodemdaling, dat één van de op te starten uitvoeringsprogramma’s onder de Omgevingsvisie NH2050 is. GS doet hiertoe een voorstel met behulp van de negen vertrekpunten (zie brief GS aan PS) en de bijbehorende notitie. De commissie kan deze met elkaar en de gedeputeerde bespreken.
5.a.1
Water / Landbouw / Natuur: Ingekomen brief LTO e.a. aan cie NLWM over richtinggevende uitspraken bodemdaling (Betrekken bij B-agenda NLWM 03-12-2018)
5.a.2
Water / Landbouw / Natuur: Ingekomen brief diverse natuurorganisaties over notitie richtinggevende uitspraken bodemdaling veenweidegebieden (Betrekken bij B-agenda NLWM 03-12-2018)
5.a.3
Water / Landbouw / Natuur: Ingekomen brief van 'jonge toekomstige boer' (geanonimiseerd) over notitie richtinggevende uitspraken bodemdaling veenweidegebieden (Betrekken bij B-agenda NLWM 03-12-2018)
5.a.4
Inspreekbijdragen bij agendapunt 5.a.
6 14:55
Rondvraag gedeputeerde Loggen en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
7
B-agenda Landbouw & Faunabeheer
7.a 15:00
Fauna: Discussienota PvdD inz. uitroeien rosse stekelstaart (B-agenda NLWM 03-12-2018)
De commissie kan de discussienota van de PvdD met elkaar en GS bespreken incl. het voorstel van de indiener om GS te verzoeken het besluit om alle rosse stekelstaarten dood te schieten in te trekken.
7.a.1
Fauna: Ingekomen brief natuurorganisaties over Rosse Stekelstaart (Betrekken bij agendapunt 7.a. NLWM 03-12-2018)
7.b 15:30
Landbouw / Economie: Discussienota PvdA inz. "Gezonde voeding toegankelijk voor iedereen!" (met uitnodiging EEB)
De commissie kan de discussienota van de PvdA met elkaar en GS bespreken incl. de vragen van de PvdA aan de commissie:

1. Is de commissie van mening dat aandacht voor gezonde voeding van belang is voor onze Noord-Hollandse inwoners?;
2. Dat bijgaand programma (zie bijlage 1) aanknopingspunten kan bieden om initiatieven te bevorderen op het gebied van betaalbare en gezonde voeding?;
3. De verschillende werkgroepen (zie bijlage 3) zullen activiteiten ontwikkelen die aansluiten op de vraagstukken van hun eigen thema’s. Wij van de PvdA Noord-Holland zouden graag nadat de werkgroep ‘Gezonde voeding’ haar plannen heeft gepresenteerd met andere partijen willen onderzoeken hoe we dit onderwerp verder kunnen brengen. Welke partijen willen er met ons meedenken?
8 16:00
Rondvraag gedeputeerde Bond en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
9
A-agenda Natuur
9.a 16:05
Ruimte / Natuur: Wijziging PRV en vaststellen WKW's (Agenda's NLWM en R&W 03-12-2018)
Bespreking (besluitvormend ter advisering van PS van 14 januari) van het onderdeel van de Voordracht wijziging van de PRV, waar het de WKW-waarden en het NNN-gebied betreft: PRV artikel 19. (Incl. de bijbehorende bijlagen over de WKW-waarden in de verschillende gebieden, documenten 0 t/m 9).
Voor deze bespreking zijn ook de leden van de commissies EEB en RW uitgenodigd.

In de vergadering van de commissie RW (03-12-2018) is de besluitvormende bespreking van de Voordracht wijziging PRV, waar het de onderdelen strandzonering en kleinschalige ontwikkelingen betreft. Voor die bespreking zijn ook de leden van de commissies NLWM en EEB uitgenodigd.
9.a.1
Natuur: Ingekomen brief ANV Hoge Berg over Wijziging PRV en vastellen WKW's (Betrekken bij agendapunt 9.a. NLWM 03-12-2018)
9.a.2
Ruimte / Natuur: Ingekomen brief Natuurmonumenten aan Cie NLWM en RW over wijziging PRV en WKW's (Betrekken bij bespreking A-agenda NLWM en RW 03-12-2018)
9.a.3
Inspreekbijdragen bij agendapunt 9.a.
10
A-agenda Milieu
10.a 16:35
Milieu: Voordracht Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2018 OD IJmond (A-agenda NLWM 03-12-2018)
U kunt met elkaar en de gedeputeerde de zienswijze op de 1e Begrotingswijziging OD IJmond bespreken en aangeven of u aanpassingen wenst aan de door GS voorgestelde zienswijze of dat de bijbehorende voordracht als hamerstuk naar PS van 14 januari a.s. door geleid kan worden.
11 16:40
Rondvraag gedeputeerde Tekin en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
12 16:45
Sluiting
13
C-agenda Algemeen
13.a
Heel PS: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht nr. 20 (c-agenda M&F en EEB 26-11-2018 en NLWM en R&W 3-12-2018)
14
C-agenda Water
14.a
Water: Goedkeuringsbesluit Projectplan Waterwet versterking Markermeerdijken (C-agenda NLWM 03-12-2018)
14.b
Water: Verslag werkbezoek gedeputeerde Loggen aan de Singapore International Waterweek (C-agenda NLWM 03-12-2018)
14.c
Water: Bestuursakkoord Klimaatadaptatie (C-agenda NLWM 03-12-2018)
15
C-agenda Landbouw & Faunabeheer
15.a
Landbouw/Energie: Verloren landbouwgrond voor aanleg Solar parken (C-agenda NLWM 03-12-2018 en C-agenda EEB 26-11-2018)
De brief is conform de AGV geanonimiseerd (geen adresgegevens, etc.)
Statenleden en duo-leden kunnen de niet-geanonimiseerde versie vinden via 'Ingekomen stukken burgers met NAW' in iBabs
15.b
Landbouw/Natuur: Manifest LTO Landbouw en Landschap in de Metropoolregio Amsterdam (C-agenda NLWM 03-12-2018)
15.c
Landbouw: Ingekomen mail, Wat kan de provincie doen voor de voedsel- en landbouwtransitie (C-agenda NLWM 03-12-2018)
15.d
Fauna: Ingekomen mail over herstructurering Wildbeheereenheden (C-agenda NLWM 03-12-2018)
15.e
Landbouw: Openstellingsbesluit POP3 niet productieve investeringen water en regeling Jonge landbouwers 2018 (C-agenda NLWM 03-12-2018)
15.f
Fauna: Interprovinciaal wolvenplan (C-agenda NLWM 03-12-2018)
16
C-agenda Natuur
16.a
Grond/Natuur/Recreatie: brief GS aan PS inz. Aangaan verkoopovereenkomst met Recreatieschap Geestemerambacht ter uitvoering van de Vaststellingsovereenkomst (c-agenda M&F en EEB 26-11-2018 en NLWM 3-12-2018; M&F leidend)
16.b
Natuur: Beheer natuurverbinding Omval-Kolhorn door Staatsbosbeheer (C-agenda NLWM 03-12-2018)
16.c
Natuur: Ingekomen mail directeur Landschap Noord-Holland aan PS inzake stand van zaken fraudezaak (C-agenda NLWM 03-12-2028)
16.d
Natuur: Natura 2000-beheerplan Kennermerland-Zuid (C-agenda NLWM 03-12-2018)
16.e
Natuur: Oproep tot protest voorgenomen bomenkap Texel (C-agenda NLWM 03-21-2018)
16.f
Ruimte: Definitief besluit wijziging kaart 4 (ecologie) van de PRV (C-Agenda R&W & NLWM 3-12-2018)
16.g
Natuur: Concept ontwerp provinciaal inpassingsplan Schil Naardermeer (C-agenda NLWM 03-12-2018)
16.h
Natuur: Ingekomen brief aan PS. Contracten camping Bakkum (C-agenda NLWM 03-12-2018)
16.i
Natuur: Uitspraak Europees Hof van justitie over programma aanpak stikstof (PAS) (C-agenda NLWM 03-12-2018)
17
C-agenda Milieu
17.a
Milieu: Datarapport luchtkwaliteit IJmond 2017 (C-agenda NLWM 03-12-2018)
Aangeleverd door de fractie van GL
17.b
Milieu: Datarapporten luchtkwaliteitsmetingen IJmond 2017 Havengebied Amsterdam en Haarlemmermeer (C-Agenda NLWM 3-12-2018)
17.c
Milieu/Mobiliteit: WOB-verzoek over geluidsscherm bij A27 Anna's Hoeve (C-agenda's NLWM 03-12-2018 en M&F 26-11-2018)
17.d
Milieu: Uitvoering uitvraag Zeer Zorgwekkende Stoffen (C-agenda NLWM 03-12-2018)