link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 31 mei 2019

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:20
Voorzitter:
Toelichting: Alle ingekomen stukken voor PS van mei 2019.

- Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
- Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy.
Bundel:
pdf Agendabundel (238MB)

1
Natuur / Grond: Wijziging Uitvoeringsregeling bedrijfsverplaatsing en kavelruil Natuurnetwerk Noord-Holland 2017 (t.z.t. C-agenda)
De aanvraagperiode van de Uitvoeringsregeling subsidie bedrijfsverplaatsing en kavelruil Natuurnetwerk Noord-Holland 2017 voor het jaar 2019 wordt uitgebreid naar het gehele jaar 2019. Daarnaast wordt de looptijd van de Uitvoeringsregeling verlengd tot
1 januari 2027. De subsidieregeling is bedoeld voor landbouwbedrijven. De aangepaste subsidieregeling zal worden gepubliceerd op de website van de provincie, naar verwachting na 21 mei 2019.
2
Natuur: Ontwerp-Natuurbeheerplan 2020 (t.z.t. C-agenda)
Het ontwerp-Natuurbeheerplan wordt jaarlijks aangepast en daarna ter visie gelegd. Het ontwerp-Natuurbeheerplan 2020 bestaat uit een set kaarten en een toelichting hierop. Inhoudelijk zijn er minimale wijzigingen ten opzichte van het huidige plan. Na vaststelling, waarschijnlijk in september, kan er beheersubsidie aangevraagd worden voor 2020. Beheertypen zijn onder andere diverse soorten wateren, moeras, vochtige en droge schraalgraslanden, diverse bossen, maar ook een eendenkooi.
3
Mobiliteit: 24 treinen per uur in Overveen (t.z.t. C-agenda)
4
Natuur: Ingekomen brief KNVJ over aandacht voor biodiversiteit in Noord-Hollandse natuur (t.z.t. C-agenda)
5
Bestuur: Brief GS aan PS van 20 mei 2019 inz. verkenning grenscorrectie Spaarndam (C-agenda tzt)
6
Bodem: Vaststellen handelingskader provincie Noord-Holland voor diffuus lood in de bodem (t.z.t. C-agenda)
Met het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020, dat op 1 december 2015 door GS is vastgesteld, wordt invulling gegeven aan de opgaven die voortkomen uit het landelijke ‘Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020’. Een van de opgaven betreft de aanpak van diffuse bodemverontreinigingen met lood.
De provincie wil dat blootstellingsrisico`s aan lood in de bodem voor jonge kinderen worden teruggebracht . Het handelingskader geeft hier invulling aan en is aan te merken als een gedragslijn, op basis waarvan blootstellingsrisco’s voor lood beperkt worden.

In het handelingskader wordt een koppeling gelegd tussen de benodigde maatregelen voor loodverontreiniging op schoolpleinen en het besluit van Provinciale Staten van 19 november jl. over “groen doet kinderen goed”.
7
Financiën: Auditopvolging per 1 maart 2019 (t.z.t. C-agenda)
Auditopvolging is een instrument om naar aanleiding van bevindingen en aanbevelingen van de externe Accountant, de Randstedelijke Rekenkamer en Concerncontrol verbeteringen systematisch door te voeren. Het dient tevens als sturings- en verantwoordingsinstrument van het management naar het provinciaal bestuur. Per halfjaar wordt gerapporteerd aan de auditstuurgroep, GS en PS.
8
Landbouw: Afschrift Advies Raad Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) 'Europees Landbouwbeleid - inzetten op Kringlooplandbouw (t.z.t. C-agenda)
9
Milieu/luchtvaart: Verzoek handhavend optreden Helihaven VU MC - Geanonimiseerd (t.z.t. C-agenda)
PS-leden vinden een niet-geanonimiseerde versie in iBabs in de afgeschermde omgeving.
10
Mobiliteit: Onderzoek Gebiedscontracten (t.z.t. C-agenda)
Gebiedscontracten zijn contracten voor beheer en onderhoud van het provinciaal areaal. Het onderzoek richt zich op het inzichtelijk maken van de doelen van de gebiedscontracten en het identificeren van succesfactoren voor het kunnen behalen van de doelen. Er worden aanbevelingen geformuleerd voor de korte en voor de lange termijn in relatie tot de succesvolle uitvoering van de gebiedscontracten.
11
Ruimte: Afschrift brief aan college Haarlemmermeer inzake vitaliteit Rijsenhout (t.z.t. c-agenda)
12
Ruimte: Concept Ontwikkelvisie Haarlem Oostpoort (t.z.t. C-agenda)
GS nemen kennis van de concept Ontwikkelvisie voor het gebied rond NS-station Haarlem Spaarnwoude. In de visie wordt voorgesteld om dit gebied, Haarlem Oostpoort, duurzaam te ontwikkelen tot woon- werk en recreatiegebied. Het is een gezamenlijk resultaat van een intensief traject met een brede groep publieke, private, maatschappelijke en particuliere partijen. Binnenkort wordt de visie vrijgegeven voor inspraak door de gemeente Haarlem.
13
Statenvoordracht Zienswijzen 2019 financiële stukken recreatieschappen (interim Statencommissie 24 juni 2019)
De samenwerking van gemeenten en provincie om recreatiegebieden in stand te houden is vastgelegd in gemeenschappelijke regelingen van de recreatieschappen Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Groengebied Amstelland, Spaarnwoude en Twiske- Waterland. Op grond van artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de deelnemende partijen in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen in te dienen op de conceptbegrotingen en –begrotingswijzigingen. De jaarrekeningen worden ter kennisname aangeboden. Voor de provincie is dit van belang vanuit bestuurlijk, beleidsmatig en financieel oogpunt.
13.a
Recreatieschappen: financiele stukken Groengebied Amstelland
13.b
Recreatieschappen: financiele stukken recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
13.c
Recreatieschappen: Financiele stukken recreatieschap Spaarnwoude
13.d
Recreatieschappen: financiele stukken recreatieschap Twiske-Waterland
14
Heel PS: brief GS aan PS inz. besluitvormingsproces Klimaatakkoord en Regionale Energiestrategieën
Het definitieve ontwerp van het Klimaatakkoord komt naar verwachting begin juni beschikbaar. GS informeren PS over het beoogde besluitvormingsproces. PS besluiten uiteindelijk over de Noord-Hollandse steun voor het Klimaatakkoord, naar verwachting in september. Dan kunnen PS ook besluiten over de Startnotities voor de twee Regionale Energiestrategieën, mits het Klimaatakkoord geen vertraging oploopt.
15
Statenvoordracht verzoek tot uitbreiding van het fondsvermogen van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland BV (PDENH)(interim statencommissie 24 juni 2019)
De provincie heeft in 2014 het revolverende Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland BV opgericht voor de verwezenlijking van de ambities op het gebied van duurzame energie. Provinciale Staten hebben daarvoor een fondsvermogen van maximaal 85 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het fonds is gestart met een eerste tranche van 30 miljoen euro, in 2018 gevolgd door een tweede tranche van 25 miljoen euro. Op dit moment heeft het fonds in totaal 34 miljoen euro geïnvesteerd in 21 initiatieven. Het fonds verwacht op korte termijn voor ongeveer 15 miljoen euro aan vervolginvesteringen te moeten doen. Daarnaast verwacht het fonds 15 miljoen euro aan nieuwe investeringen te kunnen doen op basis van de duurzame initiatieven waarmee men al in gesprek is (de zogenaamde “pijplijn”). Om dat het huidige fondsvermogen van 55 miljoen euro daarvoor ontoereikend is, vragen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten om de derde en laatste tranche van 30 miljoen euro aan het fonds beschikbaar te stellen.
16
Algemeen: Rapport Rekenkamer over opvolging aanbevelingen (t.z.t. C-agenda)
17
Financiën: Concept Jaarverslag 2018 (A-agenda interim-commissie 24-06-2019)
De Jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Omdat de accountantscontrole nog lopende is, is een splitsing aangebracht tussen het inhoudelijke jaarverslag en de financiële jaarrekening/ het accountantsrapport. GS besluiten het concept Jaarverslag 2018 conform planning op 22 mei naar PS te versturen, zodat Statenleden alvast kennis kunnen nemen van het inhoudelijke jaarverslag 2018. De Jaarstukken 2018 (inhoudelijk jaarverslag incl. financiële jaarrekening) plus concept accountantsrapport en bestuurlijke reactie hierop worden 11 juni naar PS verzonden.
18
Milieu: Vooordracht OD IJmond zienswijze begroting 2020 (A-agenda interim-commissie 24-06-19)
De begroting 2020 en de jaarstukken 2018 van de Omgevingsdienst IJmond worden aan PS toegezonden zodat PS een zienswijze op de stukken kunnen geven.
19
Milieu: Voordracht OD NZKG; zienswijze begroting 2020 (A-agenda interim-commissie 24-06-2019)
De begroting 2020 en de jaarstukken 2018 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied worden aan PS toegezonden zodat PS een zienswijze op de stukken kunnen geven.
20
Milieu: Voordracht zienswijze ontwerpbegroting 2020 en 1e begrotingswijziging OFGV (A-agenda interim-commissie 24-06-2019)
De ontwerpbegroting 2020 en de 1e begrotingswijziging van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek worden aan PS toegezonden zodat PS een zienswijze op de stukken kunnen geven.

21
Mobiliteit: Verzoek tot Versnelling aanpak bereikbaarheid Bollenstreek en Keukenhof (t.z.t. C-agenda)
22
Bestuur: Brief GS aan PS inz. Gesprekken met gemeenteraden Edam-Volendam, Landsmeer en Waterland over bestuurlijke toekomst (tzt C-agenda)
23
Heel PS: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht nr. 27
24
Mobiliteit: Stand van zaken project Zuidasdok (t.z.t. C-agenda)
Het project Zuidasdok is een gezamenlijk project van het Rijk, de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam. Het is een omvangrijk project rondom de A10 Zuid in Amsterdam. Dankzij het project verbetert de bereikbaarheid en leefbaarheid van dit economisch belangrijke gebied in de Noordelijke Randstad. Het project Zuidasdok was in 2012 gebudgetteerd op € 1,4 miljard. De provincie Noord-Holland levert hier een totale bijdrage aan van € 75 miljoen voor de bouw van een nieuwe openbaar vervoer terminal. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de actuele stand van zaken van het project.
25
Mobiliteit: Brief GS aan PS inzake stand van zaken Leeghwaterbrug (t.z.t. C-agenda)
26
Vaststellen Landschappelijk Inpassingsplan Herinrichting A.C. de Graafweg (N241)
Voor de herinrichting van de A.C de Graafweg (N241) is door Provinciale Staten een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgesteld op 4 maart 2019. Het Landschappelijk inpassingsplan (LIP) is een verdere uitwerking van het vastgestelde PIP met als doel om de heringerichte weg in het landschap te passen.
27
Bestuur: Brief van GS aan PS inz. bestuurlijke fusie Beemster en Purmerend (tzt C-agenda)
28
Fauna: Ingekomen brief ANV Hollands noorden aan GS en PS over Natuurbeschermingswet ganzenbeheer (t.z.t. C-agenda)
29
Financiën: Kaderbrief 2020 (A-agenda Interim-commissie 24 juni 2019)
De kaderbrief vormt het startpunt van de jaarlijkse begrotingscyclus. In deze brief schetst het college relevante maatschappelijke en economische ontwikkelingen en doet voorstellen voor de kaders waaraan de begroting moet voldoen. Nadat PS de kaderbrief hebben vastgesteld werkt het college deze kaders uit in de begroting 2020 die in november door PS zal worden behandeld.
30
Milieu: Plan van aanpak warme overdracht bodemkwaliteitszorgtaak (t.z.t. C-agenda)
Met de invoering van de Omgevingswet gaat de bodemkwaliteitszorgtaak naar verwachting per 1 januari 2021 over van de provincie naar gemeenten. Om deze transitie zo goed mogelijk te laten verlopen, werken provincie en gemeenten samen aan een zogenaamde 'warme overdracht'. Dit plan van aanpak beschrijft de doelen en activiteiten van dit proces.
31
Mobiliteit: 1e kwartaalrapportage van het OV loket 2019 (tzt C-agenda)
32
Monumenten : Brief van GS aan PS inz. Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2019 (tzt c-agenda).
De Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2019 is bedoeld voor eigenaren van rijksmonumenten die gaan restaureren. Het gaat om rijksmonumenten die in oorsprong niet als woonhuis zijn gebouwd en die voor het publiek toegankelijk zijn. De subsidieregeling zal naar verwachting op 28 mei 2019 worden gepubliceerd op de website van de provincie.
33
PS: Aankondiging afsplitsing bij FVD door fractielid Robert Baljeu
34
Ruimte: ontwerp bestemmingsplan Enkhuizerzand, gemeente Enkhuizen (tzt C-agenda)
Het ontwerp bestemmingsplan Enkhuizerzand ligt t/m 15 mei 2019 ter inzage. We dienen een zienswijze in vanwege strijdigheid met onder andere artikel 15 van de PRV, daarvoor bijgevoegde brief zienswijze te versturen.
35
Bestuur: draagvlakonderzoek grenscorrectie Spaarndam
35.a
Brief van GS aan PS inz. verzoek minister BZK verkenning grenscorrectie Spaarndam
35.b
Reactie van Dorpsraad Spaarndam op brief GS inz. verkenning grenscorrectie Spaarndam
35.c
Persbericht of flyer van tiental Spaarndammers inz.vorming alternatieve dorpsvereniging
36
Water: Brief van bestuurlijk overleg Drechtdoorstreek aan PS Noord-Holland en PS Zuid-Holland (t.z.t. C-agenda)
37
Natuur: Afschrift brief Vrienden t Gooi aan B&W Blaricum over Voorland bij Stichtse brug (t.z.t. C-agenda)
38
Water: Versterking van de Waterlandse Zeedijk in Amsterdam-Noord. Afschrift van brief aan B&W Amsterdam (t.z.t. C-agenda)
39
Economie: Brief GS inz.Jaarverslagen Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid (ADZ) & Regionale Adviescommissie Noord-Holland Noord (RAC NHN) 2018 (tzt C-agenda)
In het detailhandelsbeleid Noord-Holland 2015-2020 is geborgd dat er twee Regionale Adviescommissies Detailhandel zijn in Noord-Holland: de Regionale Adviescommissie Noord-Holland Noord (RAC NHN) en de Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid (ADZ). Nieuwe plannen voor detailhandel en regionale visies worden door deze adviescommissies bovenregionaal afgestemd en getoetst aan provinciaal beleid. Deze activiteiten leggen zij vast in een jaarverslag.
40
Brief formateur: Betrekken Provinciale Staten, externe partijen en Noord-Hollandse inwoners bij coalitiebesprekingen
41
Mobiliteit: Beëindiging grootprojectstatus en verzoek eindevaluatie HSL Zuid (C-agenda na verkiezingen)
42
Mobiliteit:Tussentijdse Monitor OV-knooppunten 2018 (t.z.t. C-agenda)
43
Ruimte: Technische correctie kaart 7 PRV Rijsenhout (t.z.t. C-agenda)
De woonkern van Rijsenhout is op kaart 7 behorende bij de Provinciale Ruimtelijke Verordening abusievelijk aangeduid als glastuinbouwconcentratiegebied. Ter plaatse is geen glastuinbouw aanwezig. Op grond van artikel 43 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening besluiten GS om deze kaartfout te corrigeren zodat de woonkern geen onderdeel uitmaakt van het glastuinbouwconcentratiegebied.
44
Natuur / Klimaat: Ingekomen brief. Klimaatakkoord leunt onterecht veel op biomassa (t.z.t. C-agenda)
45
Luchtvaart / Schiphol: Opheffing Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol (A-agenda interim-commissie)
Reden voor agendering commissie 20-05-2019:
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol heeft in de vergadering van 9 april 2019 besloten tot opheffing van het Schadeschap Schiphol en vraagt van de deelnemers om instemming met dit besluit tot opheffing. Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt met dit besluit Provinciale Staten om in te stemmen met opheffing van het Schadeschap Schiphol.
46
Ruimte / Landbouw: Voornemen tot wijziging begrenzing glastuinbouwconcentratiegebied in PRV (B-agenda interim-commissie)
Reden voor agendering 20-05-2019:
Voornemen tot wijziging van de begrenzing van het glastuinbouwconcentratiegebied ex artikel 26c lid 8 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening
Op 8 maart 2019 hebben de gemeente Haarlemmermeer en Amstelveen een verzoek ingediend om de begrenzing glastuinbouwconcentratiegebied ter plaatse van het gebied rondom de woonkern Rijsenhout en het gebied Noorder Legmeerpolder te wijzigen. Omdat de PRV rechtstreeks doorwerkt in gemeentelijke bestemmingsplannen is het van belang dat de aanduiding glastuinbouwconcentratiegebied op correcte wijze op kaart is weergegeven conform de feitelijke situatie ter plaatse. Hoe sneller deze wijzigingen worden doorgevoerd, hoe sneller de gemeenten het juiste provinciale ruimtelijke beleid kunnen toepassen.
47
Water: Aandacht voor (zwem)veiligheid Nederlandse zwembaden (t.z.t. C-agenda)
48
ICT: Circulaire Ministerie BZK inzake Baseline Informatiebeveiliging Overheid (C-agenda na verkiezingen)
49
IPO: Formatie en totstandkoming IPO-bestuur (C-agenda na verkiezingen)
50
Mobiliteit: MRA-Elektrisch Voorwaarden deelname inkoop Oplaadinfrastructuur (C-agenda na verkiezingen)
Het projectbureau MRA-Elektrisch heeft als doel elektrisch vervoer in de gemeenten in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht te stimuleren. Een belangrijk onderdeel hierin is het realiseren van publieke oplaadinfrastructuur. Het realiseren van publieke oplaadinfrastructuur gebeurt voornamelijk door het aanbesteden en aangaan van concessieovereenkomsten met marktpartijen. Gemeenten sluiten zich bij een concessieovereenkomst en kunnen vervolgens onder begeleiding van het projectbureau laadpalen in de openbare ruimte laten plaatsen. De provincie is de concessiegever en de gemeenten kunnen onder voorwaarden laadpalen laten plaatsen. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in het document dat na vaststelling door GS eenzijdig door gemeenten schriftelijk wordt bevestigd.
51
NZKG: Uitvoeringsprogramma Noordzeekanaalgebied 2019
52
Recreatieschappen: bestuursmededelingen uit de AB vergadering van Groengebied Amstelland (1) (tzt c-agenda)
53
Brief Dorpsraad Muiderberg over "Naarden Buiten"
54
Archeologie: Mailing van Groot Reuvens over Archeologie (tzt C-agenda)
55
Eerste Kamer jaarverslag parlementair jaar 2017-2018
56
Jaarverlag ProDemos 2018