link naar deze pagina

PS-vergadering - 1 februari 2021

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: De vergadering vindt vanwege strengere corona maatregelen online plaats.
De publieke tribune is gesloten.
Live volgen of terugkijken kan via: noord-holland.stateninformatie.nl

Na vergadering online:
. notulen PS 01-02-2021;
. geamendeerde Voedselvisie bij voordracht 01;
. besluitenlijst PS 01-02-2021;
. geamendeerde voordracht 01-2021 Voedselvisie;
. ingediende moties en amendementen bij punten 9, 10, 12, 14 en 15.

Er heeft een schriftelijke besluitvorming plaatsgevonden. De uitslag is via de besluitenlijst bij deze vergaderstukken gepubliceerd.
Bundel:
pdf Agendabundel (65.5MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Beëdiging en installatie duo-commissielid fractie DENK.
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de vergadering van 14 december 2020.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
Indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd.
8.a
Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) windturbinepark Westpoortweg Amsterdam (VD-03).
8.a.1
Bijlagen bij de motivering ontwerp-VVGB windturbinepark Westpoortweg Amsterdam.
In de als bijlage bij agendapunt 4.a. opgenomen motivering voor de ontwerp VVGB zijn 10 onderliggende bijlagen genoemd.
8.b
Benoeming plaatsvervangend voorzitter Rekeningencommissie (VD-06).
8.c
Aanwijzen lid van GS als plaatsvervangend lid in Algemeen Bestuur Waddenfonds (VD-07).
9
Voedselvisie 2020-2030 (VD-01).
pdf Dossier 5279 voorblad.pdf (66KB)
pdf Brief aan PS over Voedselvisie 2020-2030 (700KB)
pdf Voedselvisie, bijlage bij de brief GS aan PS, Motie 93 participatietraject voedselvisie (63KB)
pdf Advies commissie NLG Voedselvisie (126KB)
pdf Brief GS bij gewijzigde voordracht Voedselvisie (86KB)
pdf Voordracht 01-2021 GEAMENDEERD Voedselvisie 2020-2030 (2.4MB)
pdf Voedselvisie -GEAMENDEERD- Boer Business in Balans (def. versie na PS 1-2-2021) (1.8MB)
pdf A1-2021 AANGENOMEN PvdA Gezonde voeding (149KB)
pdf A6-2021 AANGENOMEN PvdD Diervriendelijke opties sluiting kringlopen meenemen (423KB)
pdf A9-2021 AANGENOMEN CU Niveau 2 natuurinclusieve landbouw (466KB)
pdf M7-2020 AANGENOMEN DENK Onderzoek naar extra ondersteuning boerderijeducatie (80KB)
pdf M9-2021 AANGENOMEN PvdD-DENK Transitiecoach ter ondersteuning groene ondernemers (138KB)
pdf M11-2020 AANGENOMEN GL-D66-SP-PvdA-Denk Gebiedscoöperaties Voedselvisie (138KB)
pdf M13-2021 AANGENOMEN GL-VVD-PvdA RO-instrumenten voor Voedselvisie en Masterplan Biodiversiteit (130KB)
pdf A2-2021 VERWORPEN CDA Natuurinclusieve landbouw doel 2030 (80KB)
pdf A3-2021 VERWORPEN PvdD-GL-DENK Extensivering (181KB)
pdf A4-2021 INGETROKKEN PvdD Hoogste niveau natuurinclusieve landbouw rondom natuurgebieden (205KB)
pdf A5-2021 VERWORPEN PvdD-DENK Ruimtelijk perspectief aanvullen (153KB)
pdf A7-2021 VERWORPEN PvdD Visserij betrekken bij Voedselvisie (172KB)
pdf A8-2021 VERWORPEN PvdD Onderzoek naar reststromen uit de visserij schrappen (169KB)
pdf M8-2021 INGETROKKEN PvdD Carnivoor Geef het door (149KB)
pdf M10-2021 INGETROKKEN SP Gezondheid in Voedselvisie (96KB)
pdf M12-2021 INGETROKKEN GL-PvdD-PvdA Projectvoorstel eiwittransitie (167KB)
10
Vaststelling Masterplan biodiversiteit (VD-02).
11
Luchthavenbesluit Amsterdam Heliport (VD-04).
12
Verordening elektronische publicaties Noord-Holland 2021 (VD-05).
13
Vragenuur.
Het Statenlid dat tijdens het vragenuur mondelinge vragen wil stellen, dient deze vragen voorzien van het onderwerp in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 13.00 uur.
14
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur.
15
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
16
Sluiting.