link naar deze pagina

PS-vergadering - 11 november 2019

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 10:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Algemene Beschouwingen.

Agendapunten 10 t/m 17 zijn doorgeschoven naar de uitloopdatum PS 18-11-2019.

Na vergadering online:
- besluitenlijst PS 11 en 18 november 2019;
- notulen PS 11 november 2019.


Live volgen of terugkijken kan via: noord-holland.stateninformatie.nl
Bundel:
pdf Agendabundel (30.9MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Afscheid Statenleden fracties VVD en CDA.
2.b
Installatie en beëdiging Statenleden VVD en CDA.
2.c
Installatie en beëdiging duo-commissieleden VVD en CDA.
2.d
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de vergadering van 30 september 2019.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
(Indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd.)
8.a
Wijziging verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Noord-Holland (VD-76).
8.b
Evaluatie Metropoolregio Amsterdam (MRA) en MRA-Regiegroep (VD-77) -nog niet behandeld-
Punt 8b is aan de bespreekstukken toegevoegd als punt 12a op uitloopdatum PS 18-11-2019.
8.c
Zienswijzen 2019 financiële stukken Plassenschap Loosdrecht e.o. (VD-78).
8.d
Protocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2019 (VD-79).

8.e
Overeenkomst afsluiting "Verkenningsjaar biodiversiteitsdoelen en beheerdoelen NNN" (VD-82).

9
Voordracht Begroting 2020 (VD-73).
9.a
Ingediende moties/amendementen
pdf Overzicht ingediende moties - amendementen bij Begroting 2020 na 2e termijn (14KB)
pdf M68-2019 AANGENOMEN PvdD Bomen voor klimaat en stikstof (65KB)
pdf M69-2019 AANGENOMEN PvdD Urgenda maatregelen (49KB)
pdf M74-2019 AANGENOMEN PvdD Dierenwelzijn meenemen bij sponsoring evenementen (65KB)
pdf M83-2019 AANGENOMEN CU Fietsvriendelijkheid stoplichten (42KB)
pdf M91-2019 AANGENOMEN GL Vieren van seksuele en genderdiversiteit (51KB)
pdf M92-2019 AANGENOMEN D66 Groencertificaten (57KB)
pdf M93-2019 AANGENOMEN D66 Draagvlak voor voedselvisie (64KB)
pdf M94-2019 AANGENOMEN D66 Snelheidsverlaging op provinciale wegen (75KB)
pdf M96-2019 AANGENOMEN PvdA Leefbaarheidsmonitor (56KB)
pdf M98-2019 AANGENOMEN FvD Vergroting bekendheid NH burgers met provinciaal referendum burgerinitiatief en inspraak (91KB)
pdf M102-2019 AANGENOMEN 50+-PvdO Meer toiletten erbij maakt iedereen blij (58KB)
pdf M65-2019 VERWORPEN FvD Biomassacentrales in provincie Noord-Holland (43KB)
pdf M66-2019 AANGEHOUDEN CDA Verzoek tot verdubbeling subsidie Dorpswerk Noord-Holland (56KB)
pdf M67-2019 INGETROKKEN CDA Onderzoek naar lange termijn kosten NNN (40KB)
pdf M70-2019 INGETROKKEN PvdD Meerjarenraming Klimaat (37KB)
pdf M71-2019 AANGEHOUDEN PvdD Transitiecoach melkveehouderij (49KB)
pdf M72-2019 VERWORPEN PvdD Pop3-subsidies voor natuurinclusieve landbouw (75KB)
pdf M73-2019 VERWORPEN PvdD Inzetten op diervriendelijke innovatie om faunaschade te voorkomen (45KB)
pdf M75-2019 VERWORPEN PvdD Brede groep burgers betrekken bij sponsoring evenementen (51KB)
pdf M76-2019 INGETROKKEN PvdD ruimtelijk-economisch beleid (49KB)
pdf M77-2019 VERWORPEN PVV Global cooling (52KB)
pdf M78-2019 VERWORPEN PVV Verkoop aandelen SolaRoad b.v. (51KB)
pdf M79-2019 INGETROKKEN SP RES-maatregelen - Jaag huurders niet op extra kosten (33KB)
pdf M80-2019 AANGEHOUDEN SP Bijdrage uit leefbaarheidsfonds tbv aanpak geluidsoverlast A8-west (52KB)
pdf M81-2019 VERWORPEN SP Invloed Formule 1 op vogels Natura 2000-gebied (39KB)
pdf M82-2019 INGETROKKEN CU Transitiefonds Landbouw (55KB)
pdf M84-2019 INGETROKKEN CU Groene paragraaf (80KB)
pdf M85-2019 VERWORPEN 50PLUS/PvdO Gemeente Amsterdam onder verscherpt toezicht (46KB)
pdf M86-2019 INGETROKKEN 50PLUS/PvdO Meer toiletten erbij iedereen blij - correcte versie (61KB)
pdf M87-2019 AANGEHOUDEN 50PLUS/PvdO Maximaal 500m loopafstand tot OV (48KB)
pdf M88-2019 AANGEHOUDEN 50PLUS/PvdO Meest ouderenvriendelijke provincie (61KB)
pdf M89-2019 VERWORPEN DENK KetiKoti (69KB)
pdf M90-2019 INGETROKKEN DENK Cultuureducatie met kwaliteit (64KB)
pdf M95-2019 INGETROKKEN D66 Snel weer bouwen (45KB)
pdf M97-2019 VERWORPEN FvD Garantie duurzame houtstook (33KB)
pdf M99-2019 VERWORPEN CU Transitiefonds Landbouw (57KB)
pdf M100-2019 VERWORPEN CU 2019 Stapsgewijze ophoging eigen risico faunafonds (63KB)
pdf M101-2019 VERWORPEN CU Overleg over terugdringen faunaschade en inzet op preventie (60KB)
9.b
Schorsing; vervolg van punten 10 t/m 17 op 18 november 2019.