link naar deze pagina

Commissie Bestuur - 18 maart 2024

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 14:45
Eindtijd: 16:45
Voorzitter: Pieter Teeuwen
Toelichting: De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via [https://noord-holland.stateninformatie.nl](https://noord-holland.stateninformatie.nl/).
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek of digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Bestuur.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 15 maart a.s.)) bij commissiebestuur@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 4 eerder beginnen.

0.a
Technische briefing Strategisch beleidskader Economie: Noord-Holland duurzaam, vernieuwend en ondernemend (13.15 uur)
Link naar [Toelichting en achtergrondinformatie](https://portal.ibabs.eu/Agenda/Edit/5a83f5cf-b276-4680-b910-8211d1012004)
0.b
Technische briefing Europese zaken (14 uur)
[link naar TB Europese zaken](https://portal.ibabs.eu/Agenda/Edit/03841f7b-10c8-40b4-8c81-b697dd408933) met toelichting en achtergrondinformatie.
1
Opening en mededelingen
2 14:45
Inspreekhalfuur
3
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda, moties- en toezeggingenlijsten en C-agenda
4
Terugkoppeling uit relevante gemeenschappelijke regelingen, IPO, MRA en programmaraad RRK
derde keer op agenda. is het benut of toch gewoon mededelingen hiervoor gebruiken?
5
A-agenda Bestuur (bestuur algemeen, integriteit, Europa)
5.a 15:15
Referendumverordening (A-agenda Cie Bestuur 18-03-2024)
Toelichting:
In 2018 hebben PS een referendumverordening vastgesteld om referenda in Noord-Holland over PS besluiten mogelijk te maken. In de vorige coalitieperiode zijn twee referendumverzoeken ingediend op basis van deze referendumverordening. In beide gevallen hebben PS het verzoek afgewezen om redenen van dringend/spoedeisend provinciaal belang. Tijdens de behandeling van de referendumverzoeken is gebleken dat de referendumverordening op onderdelen niet goed in elkaar steekt en daardoor vrijwel onuitvoerbaar is. Aan PS wordt voorgesteld de referendumverordening tijdelijk buiten werking te stellen en aan de werkgroep burgerparticipatie te vragen om alternatieven, al dan niet in de vorm van een (uitvoerbare) referendumverordening, te onderzoeken en met een voorstel te komen.

Voorstel voor behandeling:
PS adviseren over de voordracht met het voorstel om de Referendumverordening Noord-Holland 2018 tijdelijk buiten werking te stellen en de werkgroep burgerparticipatie te vragen met nieuwe voorstellen te komen.
5.a.1
Bestuur: Brief aan Referendumcommissie over de referendumverordening (te betrekken bij cie Bestuur 18-03-2024)
6
Rondvraag Commissaris van de Koning A. van Dijk
7
B-agenda Economie (economie, arbeidsmarkt en onderwijs, (zee) havens, circulaire economie)
7.a 16:15
Economie: Monitor Werklocaties Noord-Holland 2022-2023 (C-agenda Cie. Bestuur 15 febr 2024)
Toelichting:
De Monitor Werklocaties 2022-2023 geeft informatie over ruimtelijke en economische ontwikkelingen op bedrijventerreinen, kantoorlocaties en gemengde locaties in Noord-Holland. Dit jaar is verduurzaming van werklocaties in een apart hoofdstuk in de rapportage opgenomen. De Noord-Hollandse kantorenmarkt is in evenwicht, maar de bedrijventerreinenmarkt is krap gebleven.

Voor deze brief is van PvdD een van C-naar B verzoek ontvangen met het verzoek om deze op te nemen in de commissie agenda van maart.
8
Rondvraag gedeputeerde Rommel
9
Rondvraag gedeputeerde Olthof
10
Rondvraag gedeputeerde Beemsterboer
11 16:45
Sluiting
De volgende vergadering van de commissie Bestuur is op maandag 22 april a.s.
12
C-agenda Bestuur (bestuur algemeen, integriteit, Europa)
12.a
Bestuur: Europese Zaken en werkplan Huis van de Nederlandse Provincies (C-agenda Cie Bestuur 18 maart 2024)
GS sturen een brief aan Provinciale Staten inzake Europese Zaken waarin wordt teruggeblikt op 2023 en vooruitgekeken naar de Europese activiteiten van aankomend jaar. Als bijlage wordt het werkplan 2024 van het Huis van de Nederlandse Provincies meegestuurd.
12.b
Bestuur: Kopie brief inwoner aan gemeente Wijdemeren over fusie (C-agenda cie Bestuur 18-03-2024)
12.c
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 79 (C-agenda alle commissies 11 maart en 18 maart 2024)
12.d
Asiel: Bezwaarschriften inwoners tegen Omgevingsvergunning tijdelijke huisvesting Schagen-Oost (C-agenda cie Ruimte leidend 11-03-2024 en cie Bestuur 18-03-2024)
12.e
Ruimte/Bestuur: Inwerkingtreding van de spreidingswet (C-agenda Cie. Ruimte 11-03 Cie. Bestuur 18-03-2024)
Op 1 februari 2024 is de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen in werking getreden, ook wel bekend als de spreidingswet. Met deze brief worden Provinciale Staten geinformeerd over deze wet, de uitwerking en de rollen van zowel de commissaris van de Koning als het college van Gedeputeerde Staten daarin. Een gelijkluidende brief wordt aangeboden aan Provinciale Staten van de andere provincies.
13
C-agenda Economie (economie, arbeidsmarkt en onderwijs, (zee) havens, circulaire economie)
13.a
Economie: Nieuwe dienstverleningsovereenkomst Ontwikkelingsbedrijf NHN (C-agenda Cie Bestuur 18 maart 2024)
Op basis van de uitkomsten van de evaluatie van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) uit maart 2023 zijn scenario's uitgewerkt voor de voortzetting van deze samenwerking. Het scenario 'ONHN als economische uitvoeringsorganisatie' wordt als uitgangspunt genomen voor de uitwerking van de nieuwe Dienstverleningsovereenkomst (DVO).
13.b
Economie/Water/Natuur/Energie: Voortgang datacenterstrategie 2022-2024 (C-agenda Cie. Bestuur 18 maart 2024, tevens Cie. Landelijk gebied 11-03-2024/Cie. Leefomgeving 18-03-2024))
Provinciale Staten worden geïnformeerd over de voortgang van de Datacenterstrategie 2022-2024 door middel van bijgaande brief
13.c
Economie: Reisvoornemen gedeputeerde Rommel MAC reis Parijs (C-agenda Cie Bestuur 18-03-2024)
Gedeputeerde  Rommel zal van 6 tot 8 maart 2024 een buitenlands werkbezoek afleggen aan Parijs als lid van de Metropool Amsterdam Club (MAC). De MAC is een netwerk waarin overheden (gemeente Amsterdam en de gemeenten uit de metropoolregio en daarbuiten), bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de culturele iconen samen optrekken om de Metropoolregio Amsterdam op de (internationale) kaart te zetten. De gedeputeerde reist mee voor provinciale vertegenwoordiging in een belangrijk regionaal economisch netwerk.