link naar deze pagina

Natuur Landbouw & Gezondheid - 9 september 2019

Locatie: Vergaderzaal 1.4
Aanvang: 15:00
Eindtijd: 17:37
Voorzitter: Nicole van der Waart
Toelichting: Voorafgaand aan de vergadering wordt van 14.15 uur tot 15:00 uur een technische briefing (ambtelijk) worden gegeven de stand van zaken PAS.
Deze vindt plaats in zaal 1.4 van de nieuwe vleugel op de Dreef.

De agenda is op 5 september aangepast en aangevuld. Er is één bespreekpunt toegevoegd (5a) en er zijn een aantal C-stukken toegevoegd in week van 2 september.

6/09 Technische vragen toegevoegd, toezeggingenlijst bijgewerkt, StrA aangepast, Rondvragen van der Hoek aangemeld.
Bundel:
pdf Agendabundel (155.6MB)
Algemene documenten:

1 15:00
Opening en mededelingen
1.a 15:05
Notitie werkwijze statencommissies 2019-2023 en het klappertje "Politieke instrumenten Provinciale Staten, 2019"
Voorstel voor behandeling: kennisnemen van de Notitie werkwijze en het klappertje "Politieke instrumenten Provinciale Staten, 2019"

Toelichting:
De werkwijze van de Statencommissies is vastgelegd in het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten en Statencommissies van Noord-Holland 2015.
Aanvullend op dit reglement en op basis van de praktijk van de afgelopen jaren is deze notitie over de werkwijze van de Statencommissies ontstaan.
Dit gaat met name om afspraken die gemaakt zijn in de Agendacommissie en werkwijzen die zijn ontstaan in de praktijk van de commissievergaderingen.
Iedere Statenfractie is vertegenwoordigd in een Statencommissie. Ook niet–Statenleden (zogenaamde duo-commissieleden) kunnen deel uitmaken van een commissie. De gedeputeerden (portefeuillehouders) zijn aanwezig in de commissievergaderingen waar hun portefeuille onder valt. De Statengriffie ondersteunt de Statencommissies in alle activiteiten die zij ondernemen.

De Notitie Werkwijze Statencommissies geeft antwoord op volgende vragen:

- Hoe komt de agenda van de commissievergadering tot stand? En welke andere voorbereidingen zijn nodig tot het moment van de vergadering zelf?
- Hoe vindt besluitvorming plaats in de vergadering zelf?
- En hoe vergaren de commissieleden hun informatie? Hoe bereiden zij zich voor op belangrijke provinciale thema’s?
2 15:15
Inspreekhalfuur
Tot op heden hebben zich geen insprekers aangemeld bij een agendapunt, of bij het inspreekhalfuur voor het publiek. U kunt zich minimaal één werkdag voor de vergadering aanmelden bij de commissieadviseur van de Statencommissie. (Uiterlijk vrijdag 6 september)
3 15:45
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda, moties- en toezeggingenlijsten en C-agenda
4 15:50
Rondvraag portefeuilles Dhr. Van der Hoek: Landbouw en visserij, recreatie en toerisme, dierenwelzijn
Naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van Dhr. Van der Hoek behorende punten uit de c-agenda stellen.

-. 6/09 van der Hoek zal aanwezig zijn om de aangemelde rondvragen te beantwoorden.

5
B-Agenda Natuur en Landschap, Grond, Bodemdaling, Programma Aanpak Stikstof (PAS)
5.a 15:50
Gelegenheid input mee te geven aan gedeputeerde voor het BACVP overleg nav Motie 30-2017 Tegemoetkoming preventie wildschade (B-agenda NLWM 25-02-2019)
Voorgeschiedenis
*. Op 5 december 2018 heeft de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade het advies (MARF) “Verbinden en vernieuwen” aangeboden aan de voorzitter van de Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland (BACVP) van het IPO. In het advies doet de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade een handreiking aan de provincies voor de gebiedsgerichte benadering van de aanpak van faunaschade en de vernieuwing van de regeling voor de tegemoetkomingen.

*. De Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland van het IPO is gevraagd namens alle provincies een gezamenlijke reactie te formuleren op dit advies.

*. In de vergadering van 25 februari 2019 is door gedeputeerde Bond toegezegd dat dit advies nog een keer tijdig geagendeerd zou worden zodat commissieleden eventuele suggesties zouden kunnen meegeven aan het college, op basis van het MARF advies ter voorbereiding. De datum van het overleg van het BACVP was op dat moment nog niet bekend.

*. Deze week is duidelijk geworden dat op 19 september het BACVP bijeenkomt om over dit advies te overleggen. Daarom wordt u alsnog in deze commissievergadering van 9 september in de gelegenheid gesteld om uw suggesties mee te geven aan het college. In december van dit jaar wordt de definitieve reactie namens alle provincies door het BACVP vastgesteld.

Behandelvoorstel:
*. De motie is indertijd als afgedaan beschouwd door de commissie NLWM. Die vraag is dus niet meer aan de orde.

*. U kunt kennis nemen van het MARF advies en desgewenst suggesties meegeven aan gedeputeerde.
*. Verder kunt u aangeven of op deze manier de toezegging van gedeputeerde Bond voldoende en naar tevredenheid is afgedaan.


6 16:05
Rondvraag portefeuilles Mw. Rommel: Natuur en Landschap, Grond, Bodemdaling, Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van gedeputeerde Rommel behorende punten uit de c-agenda stellen.

*. Er zijn geen rondvragen aangemeld voor de portefeuilles van gedeputeerde Rommel.
7
B-agenda Water, Water als Economische Drager, Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR/Comié van de Regio's)
7.a 16:17
Water: Brief inzake voorgestelde afhandeling van motie 37-2018 Markermeerdijken (B-Agenda Commissie NLG 9 september 2019)
Op 8 oktober 2018, tijdens de behandeling van de Verklaring van geen Bedenkingen voor omgevingsvergunning van de Versterking van de Markermeerdijken, hebben PS een motie aangenomen met de titel 'Betrek betrokken inwoners Markermeerdijken'. De Staten hebben GS daarin opgeroepen zorg te dragen voor een door de Alliantie Markermeerdijken op te stellen Plan van Aanpak burgerparticipatie voor de ruimtelijke invulling van de Versterking. Het college heeft het conceptplan getoetst en vindt dat de Alliantie Markermeerdijken bewoners en andere belanghebbenden voldoende betrekt bij de uitwerking van de vastgestelde plannen. PS worden hiervan per brief op de hoogte gesteld en ontvangen het Plan van Aanpak.

Behandelvoorstel:

*. PS worden verzocht de motie hiermee als afgedaan te beschouwen. U kunt dus aangeven wat de commissie volgens u dient te adviseren aan het presidium over deze motie: is de motie afgedaan, of niet?


8 16:47
Rondvraag Dhr. Loggen: Water, Water als Economische Drager, Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR/Comié van de Regio's)
Naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van Dhr. Loggen behorende punten uit de c-agenda stellen.

*. Er zijn geen rondvragen aangemeld voor de portefeuilles van gedeputeerde Van der Hoek.
9 16:47
B-agenda Leefbaarheid, Gezondheid (en Milieu)
9.a
Gezondheid: Tweewekelijkse informatievoorziening over Tata Steel en Harsco Metals [16 juli 2019] (C-agenda Commissie NLG 9-9-2019)
Het college van Gedeputeerde Staten informeert, ter uitvoering van motie M22-2019, Provinciale Staten tweewekelijks over de ontwikkelingen inzake het dossier Tata Steel en Harsco Metals.
9.b
Gezondheid: Tweewekelijkse informatievoorziening over Tata Steel en Harsco Metals [31 juli 2019] (C-agenda NLG 09 september 2019)
Het college van Gedeputeerde Staten informeert, ter uitvoering van motie M22-2019, Provinciale Staten tweewekelijks over de ontwikkelingen inzake het dossier Tata Steel en Harsco Metals.
9.c
Gezondheid: Tweewekelijkse informatievoorziening over Tata Steel en Harsco Metals [20 augustus 2019] (c-agenda NLG 9 september 2019)
Het college van Gedeputeerde Staten informeert, ter uitvoering van motie M22-2019, Provinciale Staten tweewekelijks over de ontwikkelingen inzake het dossier Tata Steel en Harsco Metals.
9.d
Gezondheid: Tweewekelijkse informatievoorziening over Tata Steel en Harsco Metals [2 september 2019] (c-agenda NLG 9 september 2019)
Het college van Gedeputeerde Staten informeert, ter uitvoering van motie M22-2019, Provinciale Staten tweewekelijks over de ontwikkelingen inzake het dossier Tata Steel en Harsco Metals.
5-09-2019 toegevoegd aan de agenda.
9.e 17:32
Mededelingen BRZO bedrijven
9.f 17:37
Rondvraag portefeuilles Dhr.Tekin: Leefbaarheid, Gezondheid (en Milieu)
Naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille gedeputeerde Tekin behorende punten uit de c-agenda stellen.

*. Er zijn geen rondvragen aangemeld voor de portefeuilles van gedeputeerde Tekin.
10
Sluiting
11
C-agenda Algemeen
Een commissielid kan in de voorbereiding van deze portefeuille een technische vraag stellen tot woensdag 4 september 2019 12:00u.
Verder kan het commissielid bij de rondvraag van portefeuillehouder een korte politieke vraag stellen over een op de c-agenda geagendeerd stuk.
Als het commissielid behoefte heeft aan een uitgebreidere behandeling, dan kan het lid aan de commissie voorstellen om een stuk op de bespreek-agenda te plaatsen (B-Agenda). Daartoe doet het commissielid een gemotiveerd verzoek aan de commissie via de commissieadviseur en de voorzitter van de commissie. In dat verzoek omschrijft het commissielid het doel van de bespreking en de kernkwestie of vraag over het stuk dat met de commissie besproken dient te worden.
11.a
Algemeen: Rapport Rekenkamer over opvolging aanbevelingen (t.z.t. C-agenda)
12
C-agenda Landbouw en visserij, recreatie en toerisme, dierenwelzijn
Een commissielid kan in de voorbereiding van deze portefeuille een technische vraag stellen tot woensdag 4 september 2019 12:00u.
Verder kan het commissielid bij de rondvraag van portefeuillehouder een korte politieke vraag stellen over een op de c-agenda geagendeerd stuk.
Als het commissielid behoefte heeft aan een uitgebreidere behandeling, dan kan het lid aan de commissie voorstellen om een stuk op de bespreek-agenda te plaatsen (B-Agenda). Daartoe doet het commissielid een gemotiveerd verzoek aan de commissie via de commissieadviseur en de voorzitter van de commissie. In dat verzoek omschrijft het commissielid het doel van de bespreking en de kernkwestie of vraag over het stuk dat met de commissie besproken dient te worden.
12.a
Landbouw: Intentieverklaring netwerk ERIAFF
Besluiten tot het ondertekenen van de hernieuwde intentieverklaring (Letter of Intents) van het netwerk ERIAFF (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry). In ERIAFF werken 44 regio’s uit de gehele Europese Unie samen.
12.b
Landbouw & Visserij: Jaarverslag 2018 Sportvisserij MidWest Nederland (t.z.t. C-agenda)
12.c
Landbouw/ Economie: Naar een provinciale voedsel agenda (t.z.t. C-agenda)
12.d
Landbouw/ Water/ Natuur: Brief ANV Water, Land en Dijken met informatie voor nieuw PS over innovatieprogramma Veen (IPV) (t.z.t. C-agenda)
12.e
Landbouw: Afschrift Advies Raad Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) 'Europees Landbouwbeleid - inzetten op Kringlooplandbouw (t.z.t. C-agenda)
12.f
Landbouw: Nationaal Tuinbouwakkoord (t.z.t. C-agenda)
12.g
Landbouw: Ophoging subsidieplafond regeling POP3 Jonge landbouwers (t.z.t. C-agenda)
Bij de openstelling van de regeling Jonge landbouwers in Noord-Holland in december 2018 zijn veel meer aanvragen ingediend waardoor het subsidieplafond wordt overschreden. GS hebben besloten om het subsidieplafond op te hogen van € 550.000,- naar € 1.072.000,- . Deze ophoging heeft als doel om alle ingediende aanvragen te honoreren.
12.h
Recreatie: Agenda extra vergadering AB Recreatieschap Twiske- Waterland op 21 maart 2019 (t.z.t. C-agenda)
12.i
Recreatie: Bestuursmededelingen AB mei 2019 Recreatieschap Spaarnwoude (tzt C-agenda)
12.j
Recreatie: bestuursmededelingen uit de AB vergadering van Groengebied Amstelland (1) (tzt c-agenda)
12.k
Recreatie: Agenda en stukken vergadering AB Twiske-Waterland 20 juni 2019 (tzt C-agenda 09-09-2019).
12.l
Recreatie: Brief GS aan PS geschil Kennemer Duincamping met Camping Bakkum (C-agenda NLG 09-09-2019)
12.m
Recreatie: Eindrapportage themaonderzoek recreatieparken
Interbestuurlijk Toezicht van de provincie Noord-Holland heeft een onderzoek gedaan onder gemeenten in Noord-Holland naar het illegaal gebruik op recreatieparken en de wijze waarop gemeenten hiermee omgaan. Doel hiervan was om een beeld te vormen van de omvang van de problematiek, de wijze waarop gemeenten dit aanpakken en de samenwerking en afstemming die hierbij plaatsvindt. Daarnaast zijn enkele relevante ontwikkelingen rondom dit onderwerp in kaart gebracht. Het onderzoek heeft tot aanbevelingen geleid voor gemeenten, maar ook een aantal gericht aan de provincie zelf. Door uitvoering van deze aanbevelingen kunnen de gezamenlijke en complexe uitdagingen rondom recreatieparken beter worden opgepakt.
12.n
Visserij: Actieplan en intentieovereenkomst IJsselmeervisserij (t.z.t. C-agenda)
13
C-agenda Leefbaarheid, Gezondheid (en Milieu)
Een commissielid kan in de voorbereiding van deze portefeuille een technische vraag stellen tot woensdag 4 september 2019 12:00u.
Verder kan het commissielid bij de rondvraag van portefeuillehouder een korte politieke vraag stellen over een op de c-agenda geagendeerd stuk.
Als het commissielid behoefte heeft aan een uitgebreidere behandeling, dan kan het lid aan de commissie voorstellen om een stuk op de bespreek-agenda te plaatsen (B-Agenda). Daartoe doet het commissielid een gemotiveerd verzoek aan de commissie via de commissieadviseur en de voorzitter van de commissie. In dat verzoek omschrijft het commissielid het doel van de bespreking en de kernkwestie of vraag over het stuk dat met de commissie besproken dient te worden.
13.a
Gezondheid/Milieu: Wob verzoek inzake circuit Zandvoort/Formule 1 (C-agenda NLG 09-09-2019)
Het in de brief genoemde adres waar de opgevraagde stukken gevonden zouden kunnen worden is fout. Op het volgende adres zijn de stukken wel te vinden:
https://www.noord-holland.nl/Loket/Wob_verzoek/Wob_verzoeken_2019/Wob_verzoek_mogelijke_organisatie_Formule_1_Grand_Prix_in_Zandvoort_Nederland_8_april_13_juni_en_23_juli_2019
13.b
Gezondheid: Beantwoording vragen IJmondcommissie (C-agenda Commissie NLG 9-9-2019)
De leden van de IJmondcommissie, waarin raadsleden van de gemeenteraden van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen zijn vertegenwoordigd, hebben in hun vergadering van 14 mei 2019 vragen gesteld aan de portefeuillehouder Milieu inzake de situatie rondom Tata Steel en Harsco Metals. Met inliggende brief beantwoorden Gedeputeerde Staten deze vragen.
13.c
Gezondheid: Beleidsregel openbaarmaking informatie over handhavingsbesluiten Brzo- en RIE-inrichtingen Noord-Holland (C-agenda Commissie NLG 9-9-2019)
Sinds medio 2018 maakt de provincie, of namens haar Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, overtredingen en de op basis daarvan genomen handhavingsbesluiten van de meest risicovolle bedrijven openbaar. Openbaarmaking van informatie over genomen handhavingsbesluiten gaat gelden nu voor alle bedrijven met een provinciale milieuvergunning.
13.d
Gezondheid: Brief GS aan PS inzake VTH Jaarverslag 2018
Het jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2018 geeft inzicht in de uitvoering en voortgang van het VTH-beleid van de provincie Noord-Holland. Dit beleid heeft betrekking op de thema’s Milieu, Bodem, Groen, Water en Wegen/Vaarwegen. Voor het verlenen van vergunningen op grond van wet- en regelgeving zijn wij met betrekking tot deze thema’s, het bevoegd gezag. Wij hebben de uitvoering van de VTH-taken gemandateerd aan de omgevingsdiensten. Het Jaarverslag VTH 2018 is hoofdzakelijk gebaseerd op de afzonderlijke jaarverslagen van deze organisaties.
13.g
Leefbaarheid: Brief GS aan PS inz. WOB verzoek circuit Zandvoort (C-agenda NLG 9-9-2019)
Het in de brief genoemde adres waar de opgevraagde stukken gevonden zouden kunnen worden is fout. Op het volgende adres zijn de stukken wel te vinden:
https://www.noord-holland.nl/Loket/Wob_verzoek/Wob_verzoeken_2019/Wob_verzoek_mogelijke_organisatie_Formule_1_Grand_Prix_in_Zandvoort_Nederland_8_april_13_juni_en_23_juli_2019
13.h
Milieu/ Energie: Ingekomen brief (geanonimiseerd) over Biomassacentrale Diemen (t.z.t. C-agenda)
Voor PS-leden is de niet-geanonimiseerde versie beschikbaar in het Stateninformatiesysteem.
13.i
Milieu/ Energie: Schriftelijke beantwoording rondvraag NLWM 25-02-19 inzake biomassacentrale Diemen (t.z.t. C-agenda)
13.j
Milieu: Actualisatie 2019 van de Uitvoeringsovereenkomst 2017 – 2021 en VTH-uitvoeringsprogramma 2019 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (t.z.t. C-agenda)
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) voert vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit voor Provincie Noord-Holland en 8 gemeenten in Noord-Holland. Jaarlijks worden de financiële afspraken met betrekking tot de uit te voeren taken vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst en de uit te voeren taken beschreven in een uitvoeringsprogramma.
13.k
Milieu: Beperking overlast Circuit Zandvoort - Brief aan PS Vrienden van Middenduin (t.z.t. C-agenda)
13.l
Milieu: Jaarrapportage 2018 van stichting Laagfrequent geluid (t.z.t. C-agenda)
13.m
Milieu: Plan van aanpak warme overdracht bodemkwaliteitszorgtaak (t.z.t. C-agenda)
Met de invoering van de Omgevingswet gaat de bodemkwaliteitszorgtaak naar verwachting per 1 januari 2021 over van de provincie naar gemeenten. Om deze transitie zo goed mogelijk te laten verlopen, werken provincie en gemeenten samen aan een zogenaamde 'warme overdracht'. Dit plan van aanpak beschrijft de doelen en activiteiten van dit proces.
13.n
Milieu: Uitspraak Raad van State met betrekking tot Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) (t.z.t. C-agenda)
13.o
Afval: Brief GS aan PS inz. Actualiteiten met betrekking tot het Afval Energie Bedrijf Amsterdam en provinciale bijdrage en inzet bij ontstane afvalproblematiek (C-agenda NLG 9 september 2019).
13.p
Initiatief "Ruim je afval op!" Landelijke site voor afvaltarieven (C-agenda cie NLG 9 september 2019)
13.q
Nieuwsbrief Omgevingsdienst NHN (C-agenda 9 september 2019)
Wilt u deze nieuwsbrief in het vervolg ontvangen? Meld u dan aan via nieuwsbrief@rudnhn.nl
14
C-agenda Natuur en Landschap, Grond, Bodemdaling, Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Een commissielid kan in de voorbereiding van deze portefeuille een technische vraag stellen tot woensdag 4 september 2019 12:00u.
Verder kan het commissielid bij de rondvraag van portefeuillehouder een korte politieke vraag stellen over een op de c-agenda geagendeerd stuk.
Als het commissielid behoefte heeft aan een uitgebreidere behandeling, dan kan het lid aan de commissie voorstellen om een stuk op de bespreek-agenda te plaatsen (B-Agenda). Daartoe doet het commissielid een gemotiveerd verzoek aan de commissie via de commissieadviseur en de voorzitter van de commissie. In dat verzoek omschrijft het commissielid het doel van de bespreking en de kernkwestie of vraag over het stuk dat met de commissie besproken dient te worden.
14.a
Bodem: advies-Veerman consultatieronde bodemdaling veenweiden (C-Agenda Commissie NLG 9 september 2019)
Prof. dr. C.P. Veerman is door het college gevraagd om met partners die betrokken zijn bij bodemdaling in de veenweidegebieden in gesprek te gaan over hun wensen, inbreng en randvoorwaarden in een op te stellen programma bodemdaling veenweiden en daarover advies uit te brengen.
14.b
Natuur / Grond: Wijziging Uitvoeringsregeling bedrijfsverplaatsing en kavelruil Natuurnetwerk Noord-Holland 2017 (t.z.t. C-agenda)
De aanvraagperiode van de Uitvoeringsregeling subsidie bedrijfsverplaatsing en kavelruil Natuurnetwerk Noord-Holland 2017 voor het jaar 2019 wordt uitgebreid naar het gehele jaar 2019. Daarnaast wordt de looptijd van de Uitvoeringsregeling verlengd tot
1 januari 2027. De subsidieregeling is bedoeld voor landbouwbedrijven. De aangepaste subsidieregeling zal worden gepubliceerd op de website van de provincie, naar verwachting na 21 mei 2019.
14.c
Bodem: Vaststellen handelingskader provincie Noord-Holland voor diffuus lood in de bodem (t.z.t. C-agenda)
Met het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020, dat op 1 december 2015 door GS is vastgesteld, wordt invulling gegeven aan de opgaven die voortkomen uit het landelijke ‘Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020’. Een van de opgaven betreft de aanpak van diffuse bodemverontreinigingen met lood.
De provincie wil dat blootstellingsrisico`s aan lood in de bodem voor jonge kinderen worden teruggebracht . Het handelingskader geeft hier invulling aan en is aan te merken als een gedragslijn, op basis waarvan blootstellingsrisco’s voor lood beperkt worden.

In het handelingskader wordt een koppeling gelegd tussen de benodigde maatregelen voor loodverontreiniging op schoolpleinen en het besluit van Provinciale Staten van 19 november jl. over “groen doet kinderen goed”.
14.d
Natuur / Klimaat: Ingekomen brief. Klimaatakkoord leunt onterecht veel op biomassa (t.z.t. C-agenda)
14.e
Natuur/ Ruimte: Wijziging van de Regeling natuurbescherming (t.z.t. C-agenda)
Het betreft een aantal technische wijzigingen, waarvan de belangrijkste zijn de verduidelijking dat er geen ontwikkelingsruimte hoeft te worden toegedeeld op locaties waar de toename van depositie lager is dan de drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jr, het toevoegen van de mogelijkheid om ontwikkelingsruimte toe te delen aan kavelbesluiten (Wind op zee projecten) en het opnieuw opnemen van Lelystad Airport in de lijst met prioritaire projecten.
14.f
Natuur: 5 punten voor het Groene Hart (t.z.t. C-agenda)
14.g
Natuur: Aandacht voor Natuur-, milieu- en duurzaamheidseducatie in Noord-Holland (t.z.t. C-agenda)
14.h
Natuur: Aanpassing beleidsregel Natuurbescherming (t.z.t. C-agenda)
14.i
Natuur: Afschrift brief Vrienden t Gooi aan B&W Blaricum over Voorland bij Stichtse brug (t.z.t. C-agenda)
14.j
Natuur: Afschrift open brief aan minister LNV over bomenkap Schoorsle duinen (t.z.t. C-agenda)
14.k
Natuur: Ingekomen brief (geanonimiseerd) over Lutkemeerpolder (t.z.t. C-agenda)
14.l
Natuur: Ingekomen brief ANV Hollands noorden aan GS en PS over Natuurbeschermingswet ganzenbeheer (t.z.t. C-agenda)
14.m
Natuur: Ingekomen brief KNVJ over aandacht voor biodiversiteit in Noord-Hollandse natuur (t.z.t. C-agenda)
14.n
Natuur: Ingekomen brief over bomenkap Schoorlse Duinen (t.z.t. C-agenda)
Dit is een geanonimiseerde versie van de brief, conform de AVG. PS-leden treffen een niet-geanonimiseerde versie in een aparte (beveiligde) agenda in iBabs.
Eerdere briefwisselingen zijn tussen briefschrijver en commissaris van de Koning geweest.
14.o
Natuur: Ontwerp-Natuurbeheerplan 2020 (t.z.t. C-agenda)
Het ontwerp-Natuurbeheerplan wordt jaarlijks aangepast en daarna ter visie gelegd. Het ontwerp-Natuurbeheerplan 2020 bestaat uit een set kaarten en een toelichting hierop. Inhoudelijk zijn er minimale wijzigingen ten opzichte van het huidige plan. Na vaststelling, waarschijnlijk in september, kan er beheersubsidie aangevraagd worden voor 2020. Beheertypen zijn onder andere diverse soorten wateren, moeras, vochtige en droge schraalgraslanden, diverse bossen, maar ook een eendenkooi.
14.p
Natuur: Recreatieve ontwikkeling Voorland (t.z.t. C-agenda)
14.q
Natuur: Vaststelling ontwerp Natura 2000 - beheerplan Naardermeer (t.z.t. C-agenda)
14.r
Natuur: Vervolg initiatiefvoorstel Groen doet kinderen goed (t.z.t. C-agenda)
14.s
Natuur: Waterwoningen in het Gooimeer (t.z.t. C-agenda)
14.t
Natuur: Wijziging uitvoeringsregeling Natuurcompensatie Noord-Holland (t.z.t. C-agenda)
14.u
Natuur: Videofilm als aanvulling op Reactie op kamerbriefvan Minister Schouten over Bossenstrategie (C-agenda cie NLG 9 september 2019)
15
C-agenda Water, Water als Economische Drager, Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR/Comié van de Regio's)
Een commissielid kan in de voorbereiding van deze portefeuille een technische vraag stellen tot woensdag 4 september 2019 12:00u.
Verder kan het commissielid bij de rondvraag van portefeuillehouder een korte politieke vraag stellen over een op de c-agenda geagendeerd stuk.
Als het commissielid behoefte heeft aan een uitgebreidere behandeling, dan kan het lid aan de commissie voorstellen om een stuk op de bespreek-agenda te plaatsen (B-Agenda). Daartoe doet het commissielid een gemotiveerd verzoek aan de commissie via de commissieadviseur en de voorzitter van de commissie. In dat verzoek omschrijft het commissielid het doel van de bespreking en de kernkwestie of vraag over het stuk dat met de commissie besproken dient te worden.
15.a
Water / Ruimte: Dijkversterking Den Helder - Den Oever: Reikwijdte en detailniveau MER (t.z.t. C-agenda)
15.b
Water: Aandacht voor (zwem)veiligheid Nederlandse zwembaden (t.z.t. C-agenda)
15.c
Water: Aanwijzen zwemlocaties 2019 (t.z.t. C-agenda)
Gedeputeerde Staten wijzen jaarlijks zwemlocaties in oppervlaktewater aan. Hierbij wordt rekening gehouden met het te verwachten aantal zwemmers, de kwaliteit van het water en de veiligheid van de zwemlocatie. Voor zwemseizoen 2019 worden 151 locaties aangewezen. Het ontwerp aanwijsbesluit heeft conform Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.
15.d
Water: Afschrift Ingekomen brief (geanonimiseerd) over Beleid camping Bakkum (t.z.t. C-agenda)
15.f
Water: Brief NH Waterschappen aan PS over actieve samenwerking aan nieuwe opgaven (t.z.t. C-agenda)
15.g
Water: Brief van bestuurlijk overleg Drechtdoorstreek aan PS Noord-Holland en PS Zuid-Holland (t.z.t. C-agenda)
15.h
Water: Consultatieronde programma bodemdaling veenweidegebieden (t.z.t. C-agenda)
15.i
Water: Dijkversterking Marken; gecoördineerde terinzagelegging ontwerp-project Waterwet, MER en ontwerpvergunning Wet natuurbescherming (t.z.t. C-agenda)
De Zuid en Westkade van Marken voldoen niet aan de wettelijke veiligheidsnorm zoals vastgelegd in de Waterwet. Rijkswaterstaat West-Nederland Noord (RWS WNN) heeft een ontwerp-projectplan Waterwet opgesteld voor deze dijkversterking. De provincie coördineert de juridische procedure en legt het ontwerp-projectplan en alle bijbehorende stukken vanaf 25 april 2019 voor zes weken ter inzage.
15.j
Water: Ingekomen brief (geanonimiseerd) Negeren richtlijnen wet- en regelgeving aangaande compensatie waterberging bestemmingsplan Twiske Zuid, deelplan Tiemstraterrein (C-agenda medio 2019)
15.k
Water: Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied 2019 en verder (t.z.t. C-agenda)
het investeringskader waddengebied (IKW) is in 2016 vastgesteld door Provinciale Staten van Noord-Holland, Groningen en Fryslân. vervolgens is het in uitvoering gegaan, onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep waddenprovincies. jaarlijks wordt het resultaat van het voorgaande jaar en de programmering voor de komende jaren gemaakt en na instemming van de stuurgroep aan Gedeputeerde Staten aangeboden ter vaststelling en vervolgens aangeboden ter kennisname aan Provinciale Staten.
15.l
Water: Ophoging subsidieplafond POP3 Niet productieve investeringen water (C-agenda Commissie NLG 9 september 2019)
Bij de openstelling van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) voor het onderdeel ‘niet productieve investeringen water’ in december 2018 zijn meer aanvragen ingediend dan op basis van het subsidieplafond kunnen worden gehonoreerd. De ophoging heeft als doel om alle ingediende aanvragen te honoreren waardoor de waterdoelen een grote impuls krijgen en het risico wordt verkleind dat de middelen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, niet tijdig worden benut. De waterschappen staan volledig garant wanneer er geen of onvoldoende Europese middelen beschikbaar komen. De eerdere beschikbaarstelling van provinciale middelen komt daarmee te vervallen.
15.m
Water: samenwerkingsovereenkomst waterplanten zuidelijk IJsselmeergebied (C-agenda commissie NLG 9 september 2019)
De samenwerkingsovereenkomst is opgesteld om de afspraken tussen Rijk en regio over de aanpak van de waterplantenoverlast voor de waterrecreatie in het zuidelijk IJsselmeergebied tot en met maart 2023 vast te leggen. Deze afspraken zijn gebaseerd op het aanbod van de regio van maart 2018 dat onder leiding van de provincie Noord-Holland tot stand is gekomen en het antwoord van het Rijk van juni 2018. Een werkgroep zal een plan voor de structurele aanpak in het gebied gaan opstellen.
Ondertekenaars zijn 11 partijen: de provincies Noord-Holland en Flevoland, het Rijk (ministerie van I&W), de coöperatie Gastvrije Randmeren, de gemeenten Almere en Hoorn en de waterrecreatiepartijen Watersportverbond, Hiswa vereniging, Sportvisserij Nederland, Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk! en Toerzeilers Nederland.

In tegenstelling tot hetgeen de brief vermeldt, zijn er drie bijlagen in plaats van twee aan dit dossier toegevoegd. De eerste bijlage is de samenwerkingsovereenkomst, de twee andere bijlagen betreffen de briefwisseling met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
15.n
Water: Versterking van de Waterlandse Zeedijk in Amsterdam-Noord. Afschrift van brief aan B&W Amsterdam (t.z.t. C-agenda)
15.o
Water: Wijzigen Uitvoeringsreling WED, Waterrecreatie Noord-Holland 2017 (t.z.t. C-agenda)
De Uitvoeringsregeling WED wordt ingezet in het kader van waterrecreatiebeleid van de provincie. In 2019 is € 175.000 beschikbaar voor subsidies t.b.v. voorzieningen die de regionale vaarnetwerken voor sloepen en andere kleine recreatievaartuigen verbeteren. Huidige wijziging van de regeling heeft alleen betrekking op aanpassing van de indieningstermijn voor aanvragen.
15.p
Water: Monitor Waterrecreatie 2019 (C-agenda Commissie NLG 9 september 2019)
Zoals in de Visie op waterrecreatie in Noord-Holland 2030 staat, wordt jaarlijks een overzicht van de activiteiten van het programma Waterrecreatie gemaakt. Met deze digitale monitor laten we zien welke activiteiten van april 2018 tot en met juni 2019 zijn uitgevoerd. Het is een update van de Monitor Waterrecreatie 2018. De Monitor Waterrecreatie 2019 is te vinden via: https://maps.noord-holland.nl/waterrecreatie_monitor