link naar deze pagina

Natuur, Landbouw & Milieu - 26 juni 2017

Locatie: Wilhelmina van Pruisenzaal
Aanvang: 18:00
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Jos de Wit
Toelichting: 28-06-2017: Het concept-verslag in voorvisie en de presentatie van de technische briefing over energiebeheer industrie zijn toegevoegd.

20-06-2017: Toegevoegd aan de agenda n.a.v. vaststelling agenda op 19-06, agendapunt 18. Intensiteitsniveau VTH-taakuitvoering i.h.k.v. Wet natuurbescherming.

19-06-2017: De brief van GS met nadere informatie over de verordening Faunabeheer is toegevoegd aan de stukken bij agendapunt 15.a.

13-06-2017: De vergaderstukken voor agendapunt 17.a.1 'Ontwerp-Natuurbeheerplan 2018' zijn toegevoegd.

Uitloopvergadering van NLM 19/6/2017
Voorafgaand aan de vergadering is van 18.00 tot 18.30 uur een technische briefing over energiebeheer bij bedrijven n.a.v. de nul-meting van ECN.
Bundel:
pdf Agendabundel (69,4MB)
Algemene documenten:

0 18:00
Technische briefing energiebeheer bedrijven n.a.v. nul-meting ECN
ECN heeft in opdracht van de provincie en Omgevingsdiensten een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor energiebesparing en energiebeheer bij bedrijven. Over het vervolgproces wordt een technische briefing gegeven.
14
Hervatting vergadering NLM 19/6
15
B-agenda Landbouw & Faunabeheer
15.a 18:30
Fauna: Toegezegde beantwoording openstaande vragen mw. Weemhoff bij bespreking burgerinitiatief stop de hobbyjacht in PS (C-agenda NLM 27-03-2017, B-agenda 15-05-2017)
Toelichting agenderingsverzoek mw. Weemhoff (D66): Zie behandelvoorstel in de bijlage.
N.a.v. het behandelvoorstel heeft GS een brief met nadere informatie over de verordening Faunabeheer toegezonden.
16
A-agenda Natuur
16.a 19:00
Natuur: Onderzoeksrapport 'Natuurlijk bevoegd Noord-Holland' Randstedelijke Rekenkamer
Behandelvoorstel:
Korte toelichting (10 min) van de onderzoekers van de Randstedelijke Rekenkamer over de aanbevelingen uit het rapport.

Vervolgens kunnen de leden van de commissie met elkaar en de gedeputeerde Natuur het rapport van de Rekenkamer met de aanbevelingen te bespreken en PS adviseren of de voordracht als bespreekstuk of hamerstuk wordt doorgeleid naar de PS vergadering van 10 juli.
17
B-agenda Natuur
17.a.1 19:45
Concept Natuurbeheerplan 2018 (B-agenda NLM 26-06-2017, wordt nagezonden)
Aan de commissie wordt gevraagd om het Ontwerp-natuurbeheerplan 2018 te bespreken. De definitieve vaststelling van het Natuurbeheerplan 2018 door uw Staten is voorzien in het najaar van 2018.
De fracties van CDA en D66 hebben daarbij verzocht om de door het agrarisch collectief Water, Land en Dijken opgestelde notitie over Agrarisch natuurbeheer in het Nationaal Natuurnetwerk te betrekken bij de bespreking over het ontwerp-Natuurbeheerplan. De notitie is als agendapunt 17.a.2. toegevoegd bij de vergaderstukken.
17.a.2
Natuur: Notitie Agrarisch natuurbeheer in het Noord-Hollands Nationaal natuurnetwerk (NNN) (C-agenda NLM 19-06-2017, Op verzoek mw. Koning (CDA) en mw Weemhoff (D66) op B-agenda bij Natuurbeheerplan)
17.b 20:30
Rapport en brief voor B-agenda GS over Stiltegebieden in Noord-Holland
Behandelvoorstel:
De leden van de commissie kunnen met elkaar en met de gedeputeerde de brief van GS voor de B-agenda en het onderliggende rapport 'Versterking stiltegebieden Noord-Holland' bespreken en desgewenst GS adviseren over het vervolg.
18
B-agenda Milieu
18.a 21:00
Milieu/Natuur/Fauna: Intensiteitsniveau VTH-taakuitvoering i.h.k.v. Wet natuurbescherming (C-agenda NLM 19-06-2017)
Motivatie + behandelvoorstel mw. De Groot (SP):
De provincie krijgt meer taken vanwege de Wet Natuurbescherming. De nieuwe taken worden bij de RUD NHN ondergebracht. Gedeputeerde Staten heeft besloten om voor het niveau van de uitvoering van deze taken 2. Faciliterend te kiezen. Dit is weliswaar een niveau hoger dan het intensiteitsniveau tot 1 januari 2017, maar het is de vraag of dit het niveau is dat Provinciale Staten ook wil. Immers, deze taken en de handhaving zijn een veelbesproken onderwerp, zowel onder de statenleden als de inwoners van de provincie. Gedeputeerde Staten meent zelf dat intensiteitsniveau 3. Proactief ook een goede mogelijkheid is,want: "Proactief: de aantallen aanvragen nemen ten opzichte van intensiteitsniveau 2 niet toe. De doorlooptijd van aanvragen is zo kort mogelijk. Besluiten zijn veel minder kwetsbaar voor juridische gebreken. Wederom zal het aantal juridische procedures niet zozeer afnemen, maar de uitkomsten zullen nog gunstiger zijn voor de provincie. De kans op naleving is groot en illegale acties worden actief opgespoord. De capaciteitsbehoefte neemt nog meer toe dan bij intensiteitsniveau 2, hoewel er ook voordelen zijn vanwege de kortere doorlooptijd en minder vragen en maximale naleving van de wet. In totaal zal de capaciteitsbehoefte toenemen, zowel bij vergunningverlening als bij toezicht en handhaving". De vraag is nu of Provinciale Staten het niet beter vindt om voor intensiteitsniveau 3. Proactief te kiezen. Immers, het onderwerp is veelbesproken en een proactief intensiteitsniveau geeft de gelegenheid deze taken beter uit te voeren en te handhaven.
19 21:30
Sluiting