link naar deze pagina

PS - 9 oktober 2017

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 18:00
Voorzitter: J. Remkes
Toelichting: Na vergadering online geplaatst:
- besluitenlijst;
- notulen.
Bundel:
pdf Agendabundel (48.1MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda.
3
Richtinggevend debat aan de hand van het discussiedocument ‘drie verhaallijnen op weg naar de Koers NH2050’ (5 uur vergaderen)
Het discussiedocument ligt niet ter besluitvorming voor, maar is een hulpmiddel voor het debat. De uitkomsten van het debat worden verwerkt in een voordracht. Deze voordracht wordt op 7 december 2017 behandeld in een gezamenlijke commissievergadering en staat ter vaststelling gepland voor PS van 18 december 2017.
pdf Brief GS aan PS, Omgevingsvisie Discussiedocument drie verhaallijnen op weg naar de Koers NH2050.pdf (1.8MB)
pdf Discussiedocument op weg naar Koers NH2050.pdf (4.1MB)
pdf Advies PlanMER Omgevingsvisie NH2050.pdf (517KB)
pdf Brief GS aan PS, Omgevingswet, d.d. 11-9-2017.pdf (270KB)
pdf Bijlage bij brief GS aan PS, Omgevingswet, d.d. 11-9-2017, Verkenning Omgevingswet.pdf (112KB)
pdf MEMO Presidium 11-9-2017 over opzet extra Statenvergadering 9-10-2017.pdf (147KB)
pdf Besluitenlijst Presidium 11-9-2017.pdf (245KB)
pdf Conceptverslag Technische briefing voor alle commissies over Omgevingsvisie NH2050, 21-9-2017.pdf (347KB)
pdf Beantwoorde schriftelijke vragen nr. 76-2017 van mw. Van Langen-Visbeek en dhr. Slettenhaar (VVD) over proces omgevingsvisie Noord-Holland.pdf (569KB)
pdf E-mail Groene organisaties met inbreng voor debat discussiedocument Omgevingsvisie NH2050.pdf (122KB)
pdf Bijlage bij e-mail Groene organisaties, Groene en gezonde keuzes voor 16 kernopgaven omgevingsvisie.pdf (337KB)
pdf Brief GS aan PS. Opbrengsten participatiecampagne Koersfase Omgevingsvisie.pdf (431KB)
pdf Overzicht van bijlagen opbrengsten participatiecamagne koersfase.pdf (41KB)
pdf 1. Verslagen sessies gemeenten.pdf (714KB)
pdf 2. Verslagen sessies belangenorganisaties.pdf (452KB)
pdf 3. Verslag werkconferentie 15 juni 2017.pdf (7.7MB)
pdf 4. Publieksonderzoek omgevingsvisie - Verkenning.pdf (11.6MB)
pdf 5. Publieksonderzoek omgevingsvisie - Koers.pdf (2.5MB)
pdf 6. Rapportage Facebook Jouw Noord-Holland.pdf (4.4MB)
pdf 7. Verslagen Huiskamergesprekken Jouw Noord-Holland.pdf (2.2MB)
pdf 8. Impressie huiskamergesprekken tijdens evenementen Bevrijdingspop en SAIL Den Helder.pdf (88KB)
pdf 9. Rapportage betaalde media uitingen.pdf (2.9MB)
pdf Manifest van woningcorporaties over woningbouw MRA.pdf (54KB)
pdf Brief Bestuurlijk AfstemmingsOverleg Noord-Holland Noord aan PS, Omgevingsvisie.pdf (3.6MB)
pdf M58 PVV - Haalbaarheidsonderzoek thorium.pdf (55KB)
pdf M59 PVV -INGETROKKEN, gewijzigd ingediend zie M99-2017.pdf (47KB)
pdf M60 PVV - Groene Golven.pdf (26KB)
pdf M61 SP - Werklocaties.pdf (41KB)
pdf M62 SP - Vestigingsklimaat.pdf (41KB)
pdf M63 SP - subsidieregeling energie woningeigenaren en huurders.pdf (47KB)
pdf M64 SP - Eerlijke verdeling welvaart.pdf (44KB)
pdf M65 D66 - Gebiedsgerichte regionale uitwerking.pdf (34KB)
pdf M66 D66 - Ambitie bodemdaling.pdf (81KB)
pdf M67 D66 - Klimaatadaptief Noord-Holland.pdf (44KB)
pdf M68 D66 - Aantrekkelijk Noord-Holland.pdf (49KB)
pdf M69 D66 - Benoemen toplandschappen.pdf (49KB)
pdf M70 D66 - Duurzaam bereikbaar Noord-Holland.pdf (47KB)
pdf M71 50PLUS - Integreren woon-zorgzones voor ouderen in omgevingsvisie 2050.pdf (73KB)
pdf M72 50PLUS - Leefbaarheid kleine kernen in Noord-Holland; bereikbaarheid middels enige vorm van OV op korte en lange termijn garanderen.pdf (58KB)
pdf M73 VVD - Participatiebijeenkomst gemeenteraden, waterschapsbesturen t.b.v. omgevingsvisie.pdf (66KB)
pdf M74 VVD - Brede bereikbaarheid Noord-Holland.pdf (26KB)
pdf M75 VVD - Duurzaam landschappelijk Noord-Holland.pdf (30KB)
pdf M76 VVD - Kruimelgevallenregeling.pdf (37KB)
pdf M77 VVD - Ruimte voor grootschalige landbouw.pdf (29KB)
pdf M78 GroenLinks - Richtinggevend kader Koersdocument 2050.pdf (138KB)
pdf M79 CDA - Schrappen van regels.pdf (34KB)
pdf M80 CDA - Experimenteerruimte.pdf (45KB)
pdf M81 CDA - Ruimte voor regionale verschillen.pdf (46KB)
pdf M82 CDA - Aanmerkelijk belang.pdf (33KB)
pdf M83 PvdD - Eiwittransitie; minder beesten, meer bonen.pdf (173KB)
pdf M84 PvdD - Einde aan de vee-industrie.pdf (106KB)
pdf M85 PvdD - Groei Schiphol van de baan.pdf (37KB)
pdf M86 PvdD - Natuurinclusieve landbouw als standaard.pdf (48KB)
pdf M87 PvdD - Geen nieuwe uitleglocaties.pdf (67KB)
pdf M88 PvdD - Bomen voor klimaat.pdf (67KB)
pdf M89 PvdD - De vervuiler betaalt.pdf (30KB)
pdf M90 PvdD - Omgevingswaarden.pdf (73KB)
pdf M91 CU-SGP - Betrekken uitkomsten publiekscampagne.pdf (39KB)
pdf M92 CU-SGP - Klimaatverandering.pdf (36KB)
pdf M93 CU-SGP - Flexibele woningbouw.pdf (50KB)
pdf M94 CU-SGP - Mobiliteit.pdf (33KB)
pdf M95 CU-SGP - Energiegebieden.pdf (48KB)
pdf M96 CU-SGP - Groei Schiphol binnen grenzen.pdf (37KB)
pdf M97 CU-SGP - Landbouw op schaal.pdf (39KB)
pdf M98 CU-SGP - Economie in balans.pdf (39KB)
pdf M99 PVV - Lobby gelijke termijnen vergunning en planschade.pdf (46KB)
pdf M100 CDA - Integraal beoordelen van bereikbaarheid.pdf (30KB)
pdf M101 CDA - Beschikbare woningbouwlocaties daadwerkelijk ontwikkelen.pdf (45KB)
pdf M102 CDA - Eén vraag mogen stellen om provinciale doelen te behalen.pdf (43KB)
4
Sluiting.