link naar deze pagina

PS-vergadering - 10 oktober 2022

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl
Een punt van de agenda bijwonen op het Provinciehuis? Vanwege beperkte plaatsen graag aanmelden via statengriffie@noord-holland.nl.

Na vergadering online:
. notulen PS 10-10-2022;
. besluitenlijst PS 10-10-2022;
. ingediende moties bij punt 2 en 9.
Bundel:
pdf Agendabundel (22.7MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Beëdiging en installatie duo-commissielid fractie CDA.
2.b
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur.
2.b.1
Actualiteit JA21/PVV/Liberaal N-H "PS en inwoners niet geïnformeerd over mogelijke opvang Statushouders Zwaagdijk-west"
2.b.2
Actualiteit JA21/CDA "Gevolgen rapport Remkes voor agrarische bedrijven NH"
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen en besluitenlijst van de Statenvergadering van 19 september 2022.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
Indien de commissie of het presidium besluit dat het een hamerstuk is, dan wordt het punt bij de hamerstukken gevoegd.
8.a
Aanwijzen nieuw lid namens PS in Algemeen Bestuur Recreatieschap Spaarnwoude (VD-52).
8.b
Naar een toekomstbestendig Randstedelijke Rekenkamer (VD-50).
8.c
Protocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2022 (VD-48).
8.d
Vaststelling legesverordening 2023 en tarieventabel 2023 (VD-49).
8.e
Zienswijze PS ontwerp meerjarenbegroting 2022-2023 Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies (VD-51).
9
Initiatiefvoorstel ChristenUnie en PvdD inzake "Noord-Holland Impact, 15 voorstellen voor het stimuleren van een economie die van waarde is voor de samenleving" (NR-53).
Het initiatiefvoorstel is na cie EFB van 29-10-2022 gewijzigd gepubliceerd bij de vergaderstukken voor PS. In de versie "met trackchanges" zijn deze wijzigingen n.a.v. de commissiebehandeling in roze kleur aangegeven.
Aanvullend hebben de indieners op 7-10-2022 nog een paar wijzigingen doorgevoerd in het initiatiefvoorstel. Deze laatste wijzigingen zijn geel gearceerd in het initiatiefvoorstel en zijn ook doorgevoerd bij punt 5 van het ontwerp-besluit. Voor de volledigheid is er ook een versie zonder trackchanges bij de stukken gepubliceerd.
10
Vragenuur.
Het Statenlid dat tijdens het vragenuur mondelinge vragen wil stellen, dient deze vragen in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 13.00 uur.
11
Indien aan de orde: advies GS motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
12
Gebundelde stemming van alle motie(s) amendement(en) en initiatiefvoorstel.
13
Sluiting.