link naar deze pagina

PS - 14 januari 2019

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 18:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Na vergadering online:
- besluitenlijst;
- notulen;
- geamendeerd voordracht-besluit 03-2019 bij punt 9;
- geamendeerde bijlage 1. Texel bij punt 9;
- aangenomen amendementen bij punt 9;
- bundel verworpen en ingetrokken amendementen en moties.
Bundel:
pdf Agendabundel (64.5MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de openbare vergaderingen van 12-19 november, 17 december 2018, alsmede van de besloten vergaderingen van 19 november en 10 december 2018.
PS van 14-01-2019 heeft ingestemd met het opheffen van de geheimhouding van de notulen van de besloten PS-vergadering van 10 december 2018. Deze notulen zijn na de vergadering gepubliceerd bij deze vergaderstukken.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk (indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd):
8.a
Actualisatie Evaluatiekader Subsidies (VD-01).
8.b
Zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2018 van de Omgevingsdienst IJmond (VD-04).
8.c
Controleprotocol voor de accountantscontrole jaarrekening 2018 (VD-05).
8.d
Deelname Coöperatieve Vereniging Samenwerkingsverband DOVA (VD-06).
8.e
Rapport Randstedelijke Rekenkamer Garanties, leningen en revolverende fondsen (VD-07).
8.f
Besluit mandaat en machtiging WOB (VD-02).
9
Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) met betrekking tot natuurnetwerk Nederland, strandzonering en kleinschalige ontwikkeling (VD-03).
9.a
Amendementen bij Voordracht 03 Wijziging PRV
10
SolaRoad BV (VD-08).
11
Vragenuur. (Het Statenlid dat tijdens dit vragenuur mondelinge vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp uiterlijk een werkdag voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter met een afschrift aan de statengriffier.)
12.*
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
12
Sluiting.