link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 30 juni 2020

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: ,,Alle ingekomen stukken voor PS van juni 2020.•Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.

•Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy

1
Energie: Ter kennisname ontvangen - Motie vreemd gemeenteraad StedeBroec over biomassacentrales (C-agenda RWK 24-08-2020)
2
Landbouw & Economie : Voedsel Verbindt 2020-2023 (C-agenda NLG -leidende commissie-24-08-2020 & EFB 31-08-2020)
De Provincie Noord-Holland is partner in het netwerk Voedsel Verbindt dat werkt aan een robuust regionaal voedselsysteem. Met dit besluit stemmen Gedeputeerde Staten in met de Uitvoeringsagenda Voedsel Verbindt 2020-2023
3
Stikstof & Wonen: Wijziging Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland (C-agenda NLG -leidende commissie) & RWK 24-08-2020)
GS wijzigen de Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland, die gaat over vergunningverlening bij projecten die tot stikstofuitstoot leiden. De beleidsregel is aangepast vanwege de invoering van het Stikstof Registratie Systeem, het mogelijk maken van het omzetten naar een andere bedrijfsvorm voor deelnemers aan de regeling warme sanering varkenshouderijen en intern salderen in relatie tot gesloopte gebouwen.
4
Water: Samenwerkingsovereenkomst Stroomgebied Rijn-West (C-agenda NLG 24-08-2020)
In de Samenwerkingsovereenkomst Stroomgebied Rijn-West wordt de al langer bestaande samenwerking tussen de (betalende) deelnemers in het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-West geformaliseerd. Het RBO Rijn-West houdt zich bezig met de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water in het stroomgebied Rijn-West. De deelnemers zijn vier provincies, waaronder Noord-Holland, acht inliggende waterschappen en de Staat.
5
Arbeidsmarkt: brief GS aan PS inz. Monitor Arbeidsmarkt 2019-2020 (C-agenda EFB 31-8-2020)
In de Monitor Arbeidsmarkt 2019-2020 wordt de stand van zaken gegeven van de Noord-Hollandse arbeidsmarkt per 1 januari 2020. De monitor geeft inzicht in de ontwikkeling van de bevolking, beroepsbevolking, werkgelegenheid, werkloosheid, aantal leerlingen, uitkeringen en vacatures.
6
Economie: Brief GS aan PS inz. Monitor Detailhandel 2020 (C-agenda EFB 31-8-2020)
De Monitor Detailhandel Noord-Holland is een jaarlijkse analyse van de trends en ontwikkelingen binnen de detailhandel, aangevuld met actuele data over gemeentelijke plannen. Het aantal en de oppervlakte van winkels is het afgelopen jaar (ijkmoment 01-01-2020) afgenomen. De leegstand is toegenomen, de toekomstbestendigheid van winkelgebieden afgenomen en de banengroei is voornamelijk te vinden in het online-winkelen.
7
PS: Zorgen omtrent Ganzen en faunaschade CDA en VVD
8
PS: Bevestiging aanbieden petitie Dorpsraad Sint Pancras / Fusie HHW-Langedijk
9
Waddenfonds: Overzicht projecten Waddenfonds (C-agenda NLG 24-08-2020)
10
Economie: Brief GS aan PS inz. De Kop Werkt! Jaarrapportage 2019 en verlengen programma (C-agenda EFB 31-8-2020)
De provincie Noord-Holland werkt met de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) aan de uitvoering van het programma De Kop Werkt! Over de voortgang van het programma wordt gerapporteerd. Er wordt voorgesteld om de samenwerkingsovereenkomst met een jaar te verlengen.
11
Gezondheid: Geitenhouderij: Publicatie onderzoek veehouderij en gezondheid omwonenden (C-agenda NLG 24-08-2020)
Provincie Noord-Holland heeft regels voor de geitenhouderij opgesteld in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV), uit voorzorg voor de volksgezondheid. Dit besluit is genomen op basis van landelijke onderzoeken, die uitwezen dat er meer longontstekingen voorkomen in een straal van 2 km rondom geitenhouderijen. In een vervolgonderzoek, gepubliceerd op 24 april 2020, wordt de associatie tussen longontsteking en nabijheid van geitenhouderijen opnieuw vastgesteld. Gedeputeerde Staten zien daarom geen aanleiding om de regels in de PRV aan te passen en informeren Provinciale Staten over het onderzoeksrapport.
12
Gezondheid: Onderzoek vergunningen Kooksfabrieken Tata Steel (C-agenda NLG 24-08-2020)
Eén van vervolgstappen n.a.v. de sinterkoelers Tata Steel - waarvan de emissie niet in overeenstemming bleek met de vergunning -  is een onderzoek naar de  vergunningen van fabrieken van Tata Steel. Dit onderzoek is bedoeld om na te gaan of er in de fabrieken c.q. in de vergunningvoorschriften zaken zitten die kunnen leiden tot een situatie zoals eerder met de sinterkoelers. Het onderzoek naar de vergunning van de Kooksfabrieken is nu gereed.
13
IBT: Brief GS aan PS inz. Rapport brandveiligheid zorginstellingen provincie Noord-Holland 2019 (C-agenda EFB 31-8-2020)
De provincie Noord-Holland onderzocht of zorginstellingen de regels voor brandveiligheid naleven. En of gemeenten de controle hierop beter had moeten borgen in hun organisatie. Dit gebeurde in 2019, voordat de Covid-19 crisis uitbrak. Tijdens het onderzoek werden bij zorginstellingen overtredingen geconstateerd die meestal direct aangepast konden worden. De provincie concludeert dat gemeenten meer aandacht moeten hebben voor de brandveiligheid in de zorginstellingen.
14
Milieu: Uitvoeringsregeling drugsafvaldumpingen in 2020 (C-agenda NLG 24-08-2020)
De provincie Noord-Holland stelt een uitvoeringsregeling vast, met een subsidieplafond van € 37.350, voor subsidie voor projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval. Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt hiervoor jaarlijks € 1miljoen beschikbaar voor alle provincies. Op basis van het aantal dumpingen van drugsafval in 2019 in Noord-Holland wordt € 37.350 hiervan beschikbaar gesteld aan de provincie Noord Holland voor subsidieverstrekking.
15
Mobiliteit/Infrastructuur: Aanpak Netwerkstudie Haarlemmermeer 2040 (C-agenda M&B (trekkende cie.) en EFB 31-08-2020, NLG en RWK 24-08-2020)
De provincie Noord-Holland start samen met de gemeente Haarlemmermeer en de Vervoerregio Amsterdam een Netwerkstudie Haarlemmermeer 2040. Het groeiend aantal woningen en de stijging van het aantal arbeidsplaatsen zorgt er voor dat het steeds drukker gaat worden in de gemeente Haarlemmermeer en de regio. Met de netwerkstudie wordt onderzocht hoe de bereikbaarheid van dit gebied er op lange termijn (2040) uit moet zien. Begin 2021 zijn de eerste resultaten van het onderzoek beschikbaar.
16
MRA: Maandelijks MRA raadsleden en Statenleden bericht - nummer 39 juni 2020 (C-agenda RWK 24-08-2020)
17
Ruimte: Ingekomen klacht over handelen gemeente Hilversum - prv (C-agenda RWK 24-08-2020)
De niet-geanonimiseerde versie van deze brief is voor PS in te zien in de afgesloten agenda op iBabs voor ingekomen brieven met NAW-gegevens.
18
Besluit Wob-verzoek Park Nauerna (C-agenda NLG 24-08-2020)
Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob.
19
Milieu: Brief Baggerdepot Egelshoek (C-agenda NLG 24-08-2020)
20
Recreatieschap: Stukken vergadering Algemeen Bestuur Recreatieschap Amstelland 2 juli (C-agenda-NLG 24-08-2020)
21
Recreatieschap: stukken vergadering Algemeen Bestuur recreatieschap Spaarnwoude 2 juli (C-agenda NLG 24-08-2020)
22
Visserij: Intentieovereenkomst 'verduurzaming visserij IJsselmeergebied' (C-agenda NLG 24-08-2020)
GS hebben besloten om de einddatum van de intentieovereenkomst ‘verduurzaming visserij IJsselmeergebied’ van 1 juli 2020 te wijzigen in 20 december 2020 en de portefeuillehouder visserij te machtigen om de intentieovereenkomst te tekenen namens GS.
23
Water/ Energie: Open brief Platform jachthavens IJsselmeergebied (C-agenda NLG 24-08-2020, RWK 21-09-2020)
24
Archief: Brief GS inz. Archieftoezicht 2019 (c-agenda EFB 31-8-2020)
Conform de archiefverordening 2014 dient de provinciearchivaris jaarlijks rapport uit te brengen aan GS over het uitgevoerde toezicht op de provinciale archieven. Bijgaand verslag betreft de
archiefinspectie over het jaar 2019.
25
Energie: Ingekomen brief gezamenlijke bewonersorganisaties NHN - Hoor en wederhoor in het RES proces (RWK, betrekken bij A-agenda 21-09-2020)
26
Luchtvaart en Schiphol: Afstemming input zienswijze Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) (B-agenda M&B 22-06-2020)
Het kabinet heeft de Ontwerp luchtvaartnota “Verantwoord vliegen tot 2050” ter inzage gelegd met de mogelijkheid voor een ieder daarop een zienswijze in te dienen. De Bestuurlijke Regie Schiphol bereidt een gezamenlijke zienswijze voor. Het college van GS heeft kennis genomen van de voorgestelde inzet. Tegelijkertijd is de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet ter consultatie gegaan. Omdat onderdelen hiervan een relatie hebben met de afspraken die in het kader van wonen en vliegen in 2016 door de regio met het Rijk zijn gemaakt, wordt daarom in de BRS ook hierop een gezamenlijke reactie voorbereid.
27
RES / Energie: Ingekomen brief Datacenters en de RES'en - gezamenlijke bewonersorganisaties NHN (betrekken bij cie RWK 21-09-2020)
28
Water: Brief Voorgenomen werk van het HHNK aan Dijk rond Starnmeer (C-agenda NLG 24-08-2020)
29
Energie/Landbouw: Ingekomen brieven over verloren landbouwgrond door aanleg zonne-park (C-agenda RWK 24-08-2020 en NLG 24-08-2020)
Briefschrijver heeft in oktober 2018 een brief geschreven aan PS over het verdwijnen van landbouwgrond door de aanleg va een Solar park.
Deze brief is als ingekomen stuk gepubliceerd en als C-agendapunt op de agenda's van de toenmalige commissies Economie, Energie en Bestuur en Natuur, Landbouw, Water en Milieu geplaatst.
In 2019 heeft briefschrijver het onderwerp nogmaals onder de aandacht willen brengen van PS, en hier in maart 2020 over gerappelleerd. Deze brieven zijn helaas onjuist verwerkt en niet tot bij PS gekomen tot briefschrijver hier via een formele klacht hier aandacht voor heeft gevraagd. De betreffende brieven zijn boven water gekomen en worden nu alsnog ter kennisname beschikbaar gesteld voor PS. Als bijlage ook de oorspronkelijke brief uit 2018.

De niet-geanonimiseerde brieven zijn beschikbaar via het voor Statenleden beschikbare agendatype 'Ingekomen stukken van burgers met NAW gegevens'.

Aan GS zal gevraagd worden briefschrijver van een inhoudelijke reactie op zijn punt te voorzien.
30
Milieu: Nieuwsbrief Omgevingsdienst NZKG (C-agenda NLG 24-08-2020)
31
Milieu: Stukken vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst NHN op 1 juli 2020 (C-agenda NLG 24-08-2020)
32
Omgevingsverordening: Evaluatierapport proces van de totstandkoming van de omgevingsvisie (C-agenda RWK 24-08-2020)
Het doel van de evaluatie van het proces van de totstandkoming van de Omgevingsvisie is om te leren van het proces en deze lessen voor de provinciale organisatie mee te nemen voor toekomstige trajecten. De evaluatie van het proces betreft het ambtelijk perspectief. Het bestuurlijk perspectief wordt op niet-uitputtende wijze belicht. Het openbaar maken van deze evaluatie past binnen het open proces van de totstandkoming van de Omgevingsvisie. Na het doorlopen van een proces waar zoveel partijen in meer of mindere mate bij betrokken zijn geweest, is dit een logische stap.
33
Natuur: ANWB Rapport inzake visie IJsselmeergebied (C-agenda NLG 24-08-2020)
34
Recreatieschap: Stukken Algemeen Bestuur vergadering recreatieschap Twiske Waterland dd 25 juni (C-agenda NLG 24-08-2020)
35
Recreatieschap: Stukken vergadering Algemeen Bestuur Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer dd 24 juni 2020 (C-agenda NLG 24-08-2020)
36
Water: Terugkoppeling werkbijeenkomst Waddenfonds 2 juni jl. (C-agenda NLG 24-08-2020)
37
Mobiliteit: Bijdragen decentrale OV-autoriteiten aan OV in verband met corona (C-agenda M&B 15-06-2020)
In het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad hebben rijk, provincies, vervoerregio’s en vervoerders afspraken gemaakt over hoe om te gaan met de gederfde reizigersinkomsten van vervoerders als gevolg van de coronacrisis. Vervoerders hebben meer bussen laten rijden dan er vraag naar openbaar vervoer is geweest om mensen met essentiële beroepen op een veilige manier te kunnen vervoeren.
38
Mobiliteit: Ingekomen mail BO-MIRT casus Amsterdam - Heerlen - Aken; lessen Noordoost-Nederland (C-agenda M&B 15-06-2020)
39
Mobiliteit: Ingekomen mail BO-MIRT Toekomstbeeld openbaar vervoer 2040 verschillende regio's slecht verbonden (C-agenda M&B 15-06-2020)
40
Mobiliteit: Ingekomen mail Maak iedere (fiets)toerist blij met meer toiletten erbij: zet mobiele toiletunits neer bij drukke fietsknooppunten (C-agenda M&B 15-06-2020)
41
Bestuur: Inspraakreactie inwoner St. Pancras met bijlagen inz. zienswijze GS Dijk en Waard (de brief met NAW gegevens vindt u op de besloten ingekomen stukken lijst met NAW gegevens); u kunt de brief betrekken bij de behandeling van agendapunt 6a2 van de commissie EFB 15 juni 2020)
42
Actualiteitenoverzicht tbv PS - 9
Om Provinciale Staten aangesloten te houden op relevante en actuele ontwikkelingen gedurende de periode dat de maatregelen rondom het Coronavirus van kracht zijn, informeert het college van Gedeputeerde Staten Provinciale Staten schriftelijk over deze actualiteiten. Deze brief is het negende actualiteitenoverzicht.
43
Mobiliteit: Ingekomen mail Coalitieakkoord Deelstaat Hamburg periode 2020 - 2025 (C-agenda M&B 15-06-2020)
44
Mobiliteit: Ingekomen mail Het Duitse MIRT voor periode 2019-2023 (C-agenda M&B 15-06-2020)
45
Mobiliteit: Ingekomen mail Lessen van de HS2 in de UK. Voor de Lelylijn - Hamburg en Amsterdam - Berlin (C-agenda M&B 15-06-2020)
46
Mobiliteit: Ingekomen mail Voorbeeld voor de zeesluis Delfzijl (C-agenda M&B 15-06-2020)
47
Mobiliteit: Ingekomen mail MIRT & TEN-T corridors leerzaam voor uw eigen beleid inzake kaders MIRT (C-agenda M&B 15-06-2020)
48
Mobiliteit: Ingekomen mail MIRT Lelylijn - Hamburg en de trein naar Berlijn via Twente context internationaal spoor (C-agenda M&B 15-06-2020)
49
Opvang Wilde dieren: Brief over zorgen voortbestaan wildopvangcentra (C-agenda NLG 24-08-2020)
50
(Bestuur) Brief bewoner Koedijk inz. zienswijze GS Dijk en Waard (de brief met NAW gegevens vindt u op de besloten ingekomen stukken lijst met NAW gegevens); u kunt de brief betrekken bij de behandeling van agendapunt 6a2 van de commissie EFB 15 juni 2020
51
(Bestuur) Brief Gemeente Alkmaar aan PS over herindelingsadvies Dijk en Waard (u kunt de brief betrekken bij de behandeling van agendapunt 6a2 van de commissie EFB 15 juni 2020)
52
Dierenwelzijn: Ondertekening zeehondenakkoord (C-agenda NLG 24-08-2020)
Het gaat de laatste jaren goed met de zeehondenpopulatie in de Noordzee en Waddenzee. In het Zeehondenakkoord maken verschillende partijen afspraken over een eenduidige en zorgvuldige manier van opvang van zeehonden.
53
Natuur: Brief Voortgang Bossenstrategie (Betrekken Bij agendapunt 12a NLG 8-6-2020)
Om het areaal en de kwaliteit van het bos in Nederland te vergroten willen het Rijk en de provincies eind 2020 een Bossenstrategie vaststellen. Deze Bossenstrategie is ook aangekondigd in het Klimaatakkoord. GS informeren PS per brief over de voortgang.
54
Natuur: Ganzen en faunaschade (C-agenda NLG 24-08-2020)
Gedeputeerde Staten lichten aan Provinciale Staten toe wat de kaders zijn voor het ganzenbeleid en dat zij per 1 maart 2021 het eigen risico bij faunaschade zullen verhogen van 5% naar 20%.
55
Uitvoeringsregeling subsidie kleinschalige activiteiten circulaire economie Noord-Holland 2020 (C-agenda M&B 15-06-2020)
De Uitvoeringsregeling subsidie kleinschalige activiteiten circulaire economie Noord-Holland 2020 beoogt activiteiten te subsidiëren die bijdragen aan de bewustwording en gedragsverandering van inwoners uit Noord-Holland. Dit om de kansen voor een circulaire economie en het bewustzijn van de noodzaak om tot een circulaire economie te komen te vergroten. De regeling is gericht op activiteiten van stichtingen en verenigingen die actief zijn op het vlak van de circulaire economie.
De te subsidiëren activiteiten dienen aan te sluiten op de provinciale Actieagenda Circulaire Economie.
56
VTH: Brief GS aan PS inzake ontwikkeling VTH bij provinciale bedrijven d.d. 2 juni 2020 (B-agendapunt 14b NLG 08-06-2020)
Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten voorafgaand iedere vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals.
57
Economie: Brief GS aan PS inz. benoemingen bij Pallas en Stichting Nuclear Research and Consultancy (brief is u ook per mail toegezonden op 28-5) C-agenda EFB 15-6-2020
58
Financien: Brief GS aan PS inz. Controleverslag accountant 2019 (wordt geagendeerd bij de behandeling van de jaarrekening 2019 in alle commissies)
De accountant heeft de controle over de jaarrekening 2019 afgerond en hierover gerapporteerd in een verslag van bevindingen. Het college heeft hierover een bestuurlijke reactie geschreven. Het college besluit de bestuurlijke reactie ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.
59
Gezondheid: Wob verzoek drinkwaterfabriek Andijk 3 (C-agenda NLG 08-06-2020)
Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob.
60
Grond: Optimalisatie pachtbeleid provincie Noord-Holland (C-agenda NLG 08-06-2020)
De provincie Noord-Holland heeft ongeveer 1.800 ha landbouwgrond in eigendom. Totdat de grond wordt ingezet voor het voorgenomen provinciale project of verkoop, wordt deze verpacht aan agrarische ondernemers. GS stelt bij deze het beleidsmatig kader vast voor de verpachting van de grond van de provincie Noord-Holland.
61
Bestuur (CdK) :Afdoen motie Prinsjesfestival (B-agenda EFB 18-6-2020)
Vanwege de COVID-19 crisis zien wij ons genoodzaakt onze inzet bij het Prinsjesfestival te herzien. Gezien de landelijke richtlijnen voor grootschalige evenementen, kan provincie Noord-Holland niet langer het strategisch partnerschap in zijn oorspronkelijke vorm door laten gaan.
62
Integriteit: Jaarverslag integriteit 2019 (C-agenda EFB 18-6-2020)
Op grond van de Ambtenarenwet wordt elk jaar een Jaarverslag integriteit gemaakt. Dit verslag wordt ter vaststelling geagendeerd voor een vergadering van het college van Gedeputeerde Staten en vervolgens ter kennisname aangeboden aan Provinciale Staten.
63
Milieu: Voortgangsbrief uitvraag zeer zorgwekkende stoffen -(C-agenda NLG 8-6-2020)
GS willen PS op de hoogte stellen over de voortgang in het kader van de uitvraag naar zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) bij bedrijven. De verwachting is dat alle niet-afvalbedrijven uiterlijk 31 december 2020 de beschikbare informatie over ZZS aanleveren. De uitvraag van ZZS naar lucht en water van afvalbedrijven loopt langer door.
64
Verbonden partijen: Kadernota verbonden partijen 2020 (A-agenda EFB 31-8-2020)
Gedeputeerde Staten sturen een nieuwe versie van de Kadernota
verbonden partijen ter vaststelling naar Provinciale Staten. In deze nota wordt beschreven in welke gevallen de provincie kiest voor uitvoering van beleid door middel van een vennootschap, stichting, vereniging of gemeenschappelijke regeling en hoe dat dan in de praktijk werkt.
Op basis van het coalitieakkoord is toegevoegd dat de provincie
verwacht dat de verbonden partijen actief werk maken van
duurzaamheid, diversiteit en eerlijke arbeidsvoorwaarden.
65
Water: Conceptbegroting 2021, 6e begrotingswijziging 2020, notitie opbouw organisatiekosten en jaarstukken 2019 Waddenfonds (A-agenda NLG 8-6-2020)
Het Rijk heeft in 2012 het Waddenfonds gedecentraliseerd naar de drie Waddenprovincies (Fryslân, Groningen en Noord-Holland). Het Waddenfonds is verantwoordelijk voor het verlenen van subsidies die passen binnen de hoofddoelen (natuur en duurzame economische ontwikkeling) van dit fonds.