link naar deze pagina

Mobiliteit & Bereikbaarheid - 24 februari 2020

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 18:15
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Michel Klein
Toelichting: Voorafgaand aan de commissievergadering M&B van 24 februari wordt van 17.30 tot 18.10 uur een technische briefing over het Landschapsplan Stelling van Amsterdam/Verbinding A8-A9 gegeven in Noord-Holland zaal 1.4. De A8-A9 ligt op het snijvlak van mobiliteit en erfgoed, want het project raakt de Stelling van Amsterdam. Aangezien de technisch briefing zich vooral richt op het erfgoed is ook de commissie EFB van harte uitgenodigd bij deze toelichting. Vanaf 16.45 uur staat een warme maaltijd klaar in het restaurant op de 1e verdieping van het Dreefgebouw.

Deze commissievergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Ook is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dit kan op punten die ter bespreking staan geagendeerd of tijdens het inloophalfuur op andere punten. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag bij de commissieadviseur Mariëtte van Boheemen: boheemenm@noord-holland.nl

Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inloophalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen. De vergadering is live te volgen via: noord-holland.stateninformatie.nl/
Bundel:
pdf Agendabundel (192.1MB)
Algemene documenten:

1 18:15
Opening & mededelingen
2 18:20
Inspreekhalfuur
21-2 In de nieuwsmail van vrijdag 21 februari is aangegeven welke sprekers zich hebben aangemeld. Toegevoegd:
Dhr. T. van de Reep, namens Milieudefensie afd. Haarlem en Vereniging Behoud de Polders Hillegom (Duinpolderweg)
Op verzoek is bijgaande inspreektekst met bijlage opgenomen.

25-2 Overige aangeleverde inspreekteksten van 24-2 toegevoegd
3 18:50
Vaststelling agenda, verslag vorige vergadering, strategische agenda, moties- en toezeggingenlijsten en C-agenda
4 19:00
Rondvraag gedeputeerde Loggen (Luchtvaart & Schiphol)
5 19:10
A-agenda Mobiliteit
5.a
Derde actualisering PMI 2019-2025
De provincie Noord-Holland heeft 645 kilometer wegen, 384 kilometer fietspaden en ventwegen, 50 kilometer vrije busbaan, 532 vaste bruggen en viaducten, 53 beweegbare bruggen en 2 tunnels. In het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) staan alle projecten die de provincie in voorbereiding en uitvoering heeft ter verbetering of uitbreiding van de provinciale infrastructuur. Het is een voortschrijdend meerjarenprogramma dat jaarlijks wordt herzien en tussentijds geactualiseerd. In deze 3e actualisering van het PMI worden aan PS realisatiekredieten gevraagd voor een aantal projecten. Ook wordt besluitvorming gevraagd over de kredietverhoging van het project Leeghwaterbrug uit het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) en voor de meerkosten van het doorvoeren van de wettelijke Machinerichtlijn op de bruggen die worden aangepast in het project Centrale Afstandsbediening Bruggen.
5.b
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen A.C. de Graafweg (N241)
GS heeft kennisgenomen van de aanvraag voor een uitgebreide omgevingsvergunning voor een Erf Toegangsweg (ETW) en werkstroken in aanvulling op het PIP herinrichting A.C. de Graafweg (N241) dat op 4 maart 2019 is vastgesteld door PS. GS stuurt PS een brief met verzoek de ontwerp Verklaring van geen bedenking (VVGB) vast te stellen en te ondertekenen.

De erf toegangsweg past binnen de provinciale doelstellingen van een duurzaam veilige infrastructuur en is veilig voor zowel fietsers als overige weggebruikers. Daarnaast past de erf toegangsweg binnen de oorspronkelijke opdracht aan het projectteam om de A.C. de Graafweg veiliger te maken en is hiervoor budget ter beschikking gesteld.
6 20:10
B-agenda
6.a
Brief 7d van de C-agenda naar de B-agenda Pilot SolaRoad Schiphol op verzoek PVV & FvD
Voorstel voor behandeling:
De leden van de commissie kunnen deze brief met elkaar en de gedeputeerde bespreken.
6.b
Mobiliteitsplan Formule1
6.c
24-uurs Centrale Bediening
De provincie stimuleert het vervoer over water door bruggen te bedienen vanuit één centrale in Heerhugowaard. Zo is het openstellen van bruggen beter op elkaar afgestemd voor zowel de scheepvaart als het wegverkeer. Veiligheid staat centraal bij de bediening en alle bruggen moeten aan strikte veiligheidseisen van de Machinerichtlijnen voldoen. Daardoor kost het aansluiten meer tijd en valt het project duurder uit.
7 21:40
Rondvraag gedeputeerde Pels (Portefeuille Circulaire economie, Mobiliteit, NZKG & Zeehavens)
8
C-agenda Mobiliteit
8.a.1
Mobiliteit: Brief bewoners & dorpsraad Zwaanshoek en Beinsdorp Alternatieve oplossingsrichting mobiliteit Bollenstreek-Haarlemmermeer (C-agenda M&B 24-02-2019)
8.a.2
Mobiliteit: Brief Milieudefensie over brief 11-1-2020 van bewoners Zwaanshoek en Beinsdorp over Alternatieve oplossingsrichting mobiliteit en Bollenstreek Haarlemmermeer
8.a.3
Mobiliteit: Correctie brief d.d. 11-1-2020 inzake mobiliteit Bollenstreek-Haarlemmermeer
8.b
Mobiliteit: Brief GS aan PS Grondverwerving Project N522 Vervangen Brug Ouderkerk a/d Amstel
Het verkeer op de N522 in Ouderkerk aan de Amstel, kruist de Amstel over de brug Ouderkerk. De brug is technisch en verkeerskundig gezien aan vervanging toe, daarom gaat de provincie Noord-Holland de bestaande brug vervangen door twee nieuwe bruggen. Voor de werkzaamheden is grond van particuliere eigenaren benodigd. Er is nog niet met alle eigenaren overeenstemming bereikt. Er wordt een laatste minnelijk bod uitgebracht. Bij weigering van dit bod wordt de onteigening doorgezet. De procedure hiertoe is opgestart.
8.c
Mobiliteit: Brief fouten in de berichtgeving omtrent schriftelijke vragen 104-2019 kavelverkoop A9
8.d
Mobiliteit: Brief afschrift van inspraakreactie Duinpolderweg
8.e
Mobiliteit: Verduurzamen infrastructuur door ledverlichting 3
De provincie Noord-Holland heeft de ambitie om haar infrastructuur te verduurzamen. Een van de manieren is het vervangen van de openbare verlichting door ledverlichting. Uit de berekeningen blijkt dat de provincie met het huidige budget ongeveer de helft van haar openbare verlichting door ledverlichting kan vervangen. De vervanging door ledverlichting begint in 2020.
8.f
Mobiliteit: Eindevaluatie en huidige prestaties Texelhopper
De Texelhopper is een vraaggestuurde busdienst op Texel die van 2015 – 2018 bij wijze van proef is gestart en vervolgens is opgenomen in het reguliere openbaar vervoeraanbod in Noord-Holland Noord. Na een periode van problemen zijn de huidige prestaties van de Texelhopper weer op het gewenste niveau. De bussen rijden weer op tijd en het aantal reizigers groeit weer.
8.g
Mobiliteit: Tussenrapportage landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9
Voor een goede inpassing van een nieuwe weg tussen de A8 en de A9 wordt een landschapsplan gemaakt. De weg doorkruist namelijk het UNESCO werelderfgoed Stelling van Amsterdam. De analyse voor het landschapsplan is afgerond. Het analyserapport is als tussenrapportage aangeboden aan de provincie en dient als input voor de volgende fase, waarin de herstelmogelijkheden voor de Stelling van Amsterdam worden uitgewerkt.
8.h
Mobiliteit: Verkenning Duurzame Mobiliteit Provincie Noord-Holland 2020
De Verkenning Duurzame Mobiliteit 2020 is een handvat voor de
provincie Noord-Holland om uitvoering te geven aan het Coalitieakkoord
“Duurzaam doorpakken” en samen met haar partners te werken aan de
verduurzaming van de mobiliteit. Het geeft een overzicht van
maatregelen van de provincie en uit te voeren maatregelen van het
Klimaatakkoord – hoofdstuk Mobiliteit waarmee de provincie Noord-Holland kan werken aan de verduurzaming van de mobiliteit.
8.i
Mobiliteit: Vervolgonderzoek goederenvervoer over water
De provincie wil het goederenvervoer over water actief stimuleren als duurzaam alternatief voor goederenvervoer over de weg. De provincie heeft daarom onderzocht wat er aan de belangrijkste vaarwegen en de daaraan gelegen bedrijventerreinen in Noord-Holland verbeterd moet worden. Op basis van de aanbevelingen in dit rapport gaat de provincie samen met de gemeenten bekijken wat er nodig is om deze bedrijventerreinen en vaarwegen aantrekkelijk te houden voor ondernemers.
8.j
Mobiliteit: Brief over A8-A9 (Trompetvariant)
8.k
Mail Platform Poelweg over (Duin)Polderweg, Poelweg
8.l
Mobiliteit: Amsterdam de internationale stad? De vergeten corridor Amsterdam - Groningen - Bremen - Hamburg
8.m
Mobiliteit: Mail over Duinpolderweg
N.a.v. prestentatie PZH in Hillegom d.d. 18-2-2020
9
C-agenda Algemeen
9.a
Financiën: Statenvoordracht Eerste begrotingswijziging 2020
Voorstel voor behandeling:
adviseren aan PS over de voordracht. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 9 maart 2020
De voordracht eerste begrotingswijziging 2020 wordt –gelet op de inhoud van de besluiten- geagendeerd op de A-agenda van de commissies NLG en EFB.
De commissie EFB adviseert vanuit algemeen financieel oogpunt en over de onderwerpen die tot de portefeuille van EFB behoren.

Bij de commissies RWK en M&B vindt agendering op de c-agenda plaats. Daar kunnen dan -indien wenselijk - politieke vragen over de begrotingswijziging die op het werkgebied van die commissies liggen, bij de rondvraag gesteld worden of technische vragen voorafgaand aan die vergaderingen volgens de geldende procedure

Toelichting
In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze eerste begrotingswijziging 2020 omvat een bijstelling van de verwachte inkomsten en uitgaven in 2020 op basis van de huidige verwachtingen.
9.b
MRA: Besluit samenwerkingthema's Duurzaamheid Top MRA d.d. 18 oktober jl. (C-agenda RKW (trekkende cie.) 10-2-2020 en C-agenda cies. EFB en M&B 24-2-2020)
Op 18 oktober heeft de Duurzaamheid Top MRA plaats gehad. Hierbij is besloten om aan de besturen van gemeenten en provincies voor te stellen op een vijftal thema’s gezamenlijk actie te ondernemen. Het betreft de volgende actiethema’s :
1. Gezamenlijk duurzaam inkopen en opdrachtgeven via vijf inkooppakketten
2. Samen komen tot een circulaire aanpak op textiel
3. Uitwerken van duurzaam bouwen van woningen via het programma Cirkelstad
4. Onderwijs- en arbeidsmarktkansen gekoppeld aan de klimaatopgave
5. Monitoring MRA-positie en -inzet op transitie naar een duurzame economie
Hierbij heeft Noord-Holland aangeboden om als trekker op te treden voor monitoring duurzaamheid (5). Voorgesteld wordt dat wij vanwege de bestaande deelname van de provincie in het programma Cirkelstad (via c-creators), geen aanvullende afspraken in MRA verband maken op het actiethema (3) ‘Duurzaam bouwen van woningen via het programma Cirkelstad’.
10
C-agenda Luchtvaart
10.a
Luchtvaart: Schiphol vernieuwd verbinden: evaluatie en tussentijds advies governance en participatie, drs. P. van Geel, december 2019
Dhr. Van Geel is door minister Van Nieuwenhuizen gevraagd om de ORS te evalueren. In december heeft hij een tussentijds advies uitgebracht.
Vanuit de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), 44 gemeenten en 4 provincies in de Schipholregio, is een gezamenlijke reactie opgesteld met de uitgangspunten die wij als decentrale overheden graag in het uiteindelijke model willen terugzien.

Als voorzitter van de BRS verstuurt de portefeuillehouder luchtvaart van de provincie Noord-Holland, namens de BRS, de brief aan de minister met een cc aan de heer Van Geel en de Commissie Cohen die beide een adviesopdracht hebben om te adviseren over de governance voor de luchtvaart.