link naar deze pagina

Economie Financiën en Bestuur - 28 september 2020

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:20
Eindtijd: 16:15
Voorzitter: Sandra Doevendans
Toelichting: Voorafgaande aan de vergadering zal van 12.30 uur tot 13.15 uur een technische briefing over Europa worden gehouden in de Statenzaal.

Deze commissievergadering is openbaar. Vanwege corona is de toegankelijkheid van de commissievergaderingen tijdelijk beperkt.
U kunt bij de commissie inspreken. Dat kan over onderwerpen die op de agenda staan. Over andere onderwerpen kan dat tijdens het inspreekhalfuur. Om in te spreken moet u zich een werkdag van tevoren en vóór 15.00 uur aanmelden. Dat kan bij de commissieadviseur Monique de Zwart: zwartm@noord-holland.nl.  U kunt alleen zelf, en alleen tijdens uw inspreekbeurt bij de vergadering aanwezig zijn. Let op: de vermelde starttijden van agendapunten zijn richttijden. Als er geen of weinig insprekers zijn voor het inspreekhalfuur, dan kan een agendapunt eerder beginnen.

De publieke tribune is tijdelijk gesloten.

Belangstellenden wordt verzocht de commissie online te volgen via: https://noord-holland.stateninformatie.nl. De vergadering terugkijken kan ook.
Voor belangstellenden die toch naar het Provinciehuis willen komen is een aparte ruimte ingericht. Vanwege de beperkte plaatsen dient u  zich wel aan te melden. Dat kan tot een werkdag van tevoren, vóór 15.00 uur Voor het inspreken of als toehoorder bijwonen van de vergadering moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Meer informatie treft u in de bijlage bij de algemene documenten hieronder.

.
Bundel:
pdf Agendabundel (36.7MB)
Algemene documenten:

0
Technische briefing Europa in Statenzaal van 12.30 uur tot 13.15 uur
1 13:20
Opening en mededelingen
2 13:25
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering en moties- en toezeggingenlijsten
2.a
Vooruitblik komende vergadering (en) aan de hand van de Strategische agenda en vaststelling strategische agenda.
Aan de hand van de Strategische Agenda wordt vooruitgekeken naar de komende vergaderingen. Commissieleden kunnen hierbij voorstellen doen voor de agenda's van deze vergaderingen
3
Rondvraag portefeuille dhr. Stigter en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Stigter behorende punten uit de c-agenda stellen)
4
Rondvraag portefeuille dhr. Van Dijk en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van Dijk behorende punten uit de c-agenda stellen)
5 13:30
Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie horen
6 14:00
A-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
6.a
Financien: Voordracht Nota Leningen en Garantstellingen
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over de voordracht Nota Leningen en Garantstellingen.
De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 5 oktober 2020.

Toelichting:
In de nota Leningen en Garantstellingen is het beleid, het beheer en de informatievoorziening ten aanzien van het verstrekken van leningen en garantstellingen beschreven. De nota biedt een afwegingskader voor de inzet van leningen en garantie, alsook is het leidraad voor Gedeputeerde Staten bij de beoordeling en de afhandeling van leningen en garantstellingen. De nota wordt door Provinciale Staten vastgesteld.

Het in de brief genoemde rapport van de Randstedelijke Rekenkamer is door de Statengriffie als achtergrondinformatie tkn bijgevoegd evenals het verslag van de toenmalige Statencommissie Mobiliteit en Financiën waar het rapport is behandeld in de vergadering van 26 november 2020. Het rapport was als hamerstuk geagendeerd voor de PS vergadering van 14 januari 2019.
7
Rondvraag portefeuille mw. Pels en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Pels behorende punten uit de c-agenda stellen)
8 14:50
A-agenda Algemeen (mw. Van Wijnen GL is als lid van de adviescomissie eventueel aanwezig om vragen te beantwoorden).
8.a
Voordracht voor de herbenoeming van de bestuurder-directeur van de Randstedelijke Rekenkamer
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over de herbenoemding van de bestuurder-directeur Randstedelijke Rekenkamer.
De voordracht zal geagendeerd worden voor de PS vergadering van 5 oktober 2020.

Toelichting:
Per 1 november 2020 eindigt de tweede termijn van zes jaar van de huidige lid/directeur van de
Randstedelijke Rekenkamer, mevrouw Hoenderdos. Mevrouw Hoenderdos is
bestuurder/directeur sinds 1 november 2008. Zij is opgeleid als bouwkundig ingenieur (TU
Delft), is doctor in de Technische Wetenschappen en executive MBA (Nijenrode).
In het voorjaar van 2020 hebben de vier Provinciale Staten besloten om, met in achtneming van
artikel 25a van de Gemeenschappelijke Regeling en in afwijking van artikel 4, lid 5 van de
Gemeenschappelijke Regeling een tweede herbenoeming van het lid/directeur mogelijk te
maken. Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben dit besluit genomen in de
Statenvergadering van 20 april 2020. Naar aanleiding van deze besluiten is een
herbenoemingsproces gestart. De uitkomst van het proces is mw. Hoenderdos her te benoemen.
9 15:05
A-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
9.a
Initiatiefvoorstellen tot wijziging Referendumverordening van Forum voor Democratie en advies van GS over de initiatiefvoorstellen
Voorstel voor behandeling:
In  2020  heeft mw. Vastenhouw (Forum voor Democratie) een 3 tal versies ven een initiatiefvoorstel ingediend tot wijziging van de Referendumverordening.
Op 9  september 2020 heeft GS over de voorstellen geadviseerd.
U kunt met de indiener, de gedeputeerde en elkaar de voorliggende initiatiefvoorstellen  bespreken, alvorens het voorstel  voor besluitvorming wordt doorgeleid naar de PS vergadering van 5 oktober 2020.

Toelichting:
GS adviseren om de Referendumverordening niet aan te passen. De voorstellen hebben onder andere betrekking op verlaging van de huidige uitkomstdrempel en de drempel voor een inleidend verzoek en op verlenging van de indieningstermijn voor een kennisgeving van een referendumverzoek.
10 15:50
B-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
10.a
IBT: agenderingsverzoek van de hr. Hartog (VVD) om brief 13a: Brief GS aan PS inz. Rapport brandveiligheid zorginstellingen provincie Noord-Holland op de b-agenda te bespreken.
Dit betreft een doorgeschoven punt van de EFB vergadering van 31 augustus 2020.
Een groot deel van de gestelde vragen zijn vorige vergadering in de beantwoording van de technische vragen meegenomen.
Deze zijn  kennisname bij dit agendapunt gevoegd.

Hieronder wordt aangeven met welk doel de fractie de ingekomen brief op de
agenda heeft gezet
\- welke politieke vraag wil de indiener aan de orde stellen:
In welke mate is GS – binnen het kader van de bevoegdheden van GS Noord-Holland –
bereid nader invulling te geven aan de aanbevelingen uit het rapport?

\- wat vraagt de indiener aan de andere fracties \(de commissie\, de portefeuillehouder\)
1\. Wat is volgens de gedeputeerde de rol van de provincie; specifiek de formele rol
om invloed uit te oefenen op de (gebrekkige) brandveiligheid van
zorginstellingen in de provincie Noord-Holland?
2\. De in het onderzoek betrokken gemeenten en zorginstellingen worden niet met
name genoemd in het rapport. In welke mate zijn bij die afweging –
om de onderzoeksobjecten te anonimiseren - veiligheid en transparantie
meegewogen?
3\. Kunt u meer informatie geven over de opvolging van de aanbevelingen?
In hoeverre is daar controle op en zijn daar consequenties aan verbonden?
4\. In de provincie Utrecht is een vergelijkbaar onderzoek gedaan\. Zijn de
uitkomsten van enerzijds de provincie Noord-Holland en anderzijds de
provincie Utrecht met elkaar vergeleken? Zo ja, zijn er pregnante verschillen of
opvallende overeenkomsten?
5\. Niet alle gemeenten en zorginstellingen zijn in het onderzoek geraakt\. Hoe kijkt
de gedeputeerde hier tegenaan? In hoeverre is het college er gerust
op dat met de uitkomsten en aanbevelingen van dit onderzoek, de veiligheid
van de bewoners van de zorginstellingen die niet door het onderzoek
geraakt zijn, geborgd is?

Toelichting:
De provincie Noord-Holland onderzocht of zorginstellingen de regels voor brandveiligheid naleven. En of gemeenten de controle hierop beter had moeten borgen in hun organisatie. Dit gebeurde in 2019, voordat de Covid-19 crisis uitbrak. Tijdens het onderzoek werden bij zorginstellingen overtredingen geconstateerd die meestal direct aangepast konden worden. De provincie concludeert dat gemeenten meer aandacht moeten hebben voor de brandveiligheid in de zorginstellingen.
11
Rondvraag portefeuille mw. Zaal en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Zaal behorende punten uit de c-agenda stellen)
12 16:15
Sluiting
13
C-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
13.a
Bestuur: Brief GS aan PS inz. Overzicht activiteiten Prinsjesfestival (C-agenda EFB 28-9-2020)
14
C-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
14.a
Economie: Kosten uitvoering Corona Overbruggingslening in Noord-Holland (COLNH) (c-agenda EFB 28-9-2020)
Op 21 april hebben GS besloten over de uitvoering van de Corona Overbruggingslening (COL) in Noord-Holland, onder regie van het Innovatiefonds Noord-Holland. Daarbij is door de provincie een garantieverklaring aangegaan voor eventuele financiële tekorten als gevolg van de uitvoering van de COL. Het Innovatiefonds Noord-Holland heeft de provincie nu gevraagd het verwachte exploitatietekort in 2020 voor de COL ter hoogte van circa €600.000 (uitgaande van de prognose volgens het midden-scenario) te dekken, en om eenmalig een voorfinanciering ad. €600.000 te verstrekken voor de uitvoering van de COL in de jaren 2020-2026.
14.b
Bestuur: Verslag BO provincie met college Landsmeer en brief Landsmeer over bestuurlijke toekomst (C-agenda EFB 28-9-2020)
14.c
Sponsoring: Brief GS aan PS inz. verruiming voorwaarden evenementensponsoring 2020-2021 (C-agenda EFB 28-9-2020)
Veel evenementen hebben te maken met extra maatregelen ter bestrijding van verspreiding van het COVID-19 virus. Dit brengt extra kosten met zich mee en tegelijkertijd vallen soms inkomsten weg. Daarom wil de provincie Noord-Holland tot 1 juni 2021 meer evenementen eenmalig sponsoren, hiervoor is een budget beschikbaar van € 300.000,-.
14.d
Economie: Brief GS aan PS inz. aangaan Afsprakenkader II Energy&Health Campus 2020-2022 (C-agenda EFB 28-9-2020)
Op 30 augustus 2017 heeft de provincie samenwerkingsafspraken gemaakt voor de ontwikkeling van de Energy & Health Campus te Petten. De provincie heeft besloten om deze samenwerkingsafspraken nog twee jaar voort te zetten. Met het nieuwe Afsprakenkader II sluiten meer partijen aan die het belang van de ontwikkeling van het EHC zien.
14.e
Economie: Brief GS aan PS inz. tussenstand breedband buitengebied (C-agenda EFB 28-9-2020; de in de brief aangekondigde nadere informatie zal naar alle waarschijnlijkheid in november op de b-agenda worden geplaatst).
In het kader van de strategische agenda geven GS een tussenstand op het dossier Breedband buitengebied. Eind 2020 willen GS de balans op maken. Dan is ook meer te vertellen over de pilots voor de aanpak van de restopgave.
15
C-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
15.a
Receratie/Toerisme en Financien: Mail met bijlagen Artis inz steun Ec. herstel en duurzhfonds (C-agenda NLG 21-9-2020 en EFB 28-9-2020; geanonimiseerd; contactgegevens mailer vindt u op de besloten Statensite)