link naar deze pagina

Economie Financiën en Bestuur - 16 september 2019

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:15
Eindtijd: 15:30
Voorzitter: Sandra Doevendans
Toelichting: Vooraf aan de vergadering zal van 12.30 uur tot 13.10 uur een technische briefing (ambtelijk) worden gegeven over ondermijning (zie brief op c-agenda 13e).
Deze zal plaatsvinden in zaal 1.5 van de nieuwe vleugel op de Dreef.

Deze commissievergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Ook is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dit kan op punten die ter bespreking staan geagendeerd of tijdens het inloophalfuur op andere punten. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan bij de commissieadviseur Monique de Zwart: zwartm@noord-holland.nl

Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inloophalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen. De vergadering is live te volgen via: noord-holland.stateninformatie.nl/Bundel:
pdf Agendabundel (140.2MB)
Algemene documenten:

1 13:15
Opening en mededelingen
1.a 13:25
Notitie werkwijze statencommissies 2019-2023
Voorstel voor behandeling: kennisnemen van de Notitie werkwijze.

Toelichting:
De werkwijze van de Statencommissies is vastgelegd in het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten en Statencommissies van Noord-Holland 2015.
Aanvullend op dit reglement en op basis van de praktijk van de afgelopen jaren is deze notitie over de werkwijze van de Statencommissies ontstaan.
Dit gaat met name om afspraken die gemaakt zijn in de Agendacommissie en werkwijzen die zijn ontstaan in de praktijk van de commissievergaderingen.
Iedere Statenfractie is vertegenwoordigd in een Statencommissie. Ook niet–Statenleden (zogenaamde duo-commissieleden) kunnen deel uitmaken van een commissie. De gedeputeerden (portefeuillehouders) zijn aanwezig in de commissievergaderingen waar hun portefeuille onder valt. De Statengriffie ondersteunt de Statencommissies in alle activiteiten die zij ondernemen.
De Notitie Werkwijze Statencommissies geeft antwoord op volgende vragen:

- Hoe komt de agenda van de commissievergadering tot stand? En welke andere voorbereidingen zijn nodig tot het moment van de vergadering zelf?
- Hoe vindt besluitvorming plaats in de vergadering zelf?
- En hoe vergaren de commissieleden hun informatie? Hoe bereiden zij zich voor op belangrijke provinciale thema’s?
1.b
Uitnodiging van het SADC voor een werkbezoek
Voorstel voor behandeling: aangeven of u van de uitnodiging tot het brengen van een werkbezoek gebruik wilt maken.

Bij positief antwoord zal in overleg met het SADC naar een geschikte datum worden gezocht.
N.V. Schiphol Area Development Company (SADC) is een verbonden partij van de Provincie Noord-Holland.

SADC is in 1987 opgericht om de economische potentie van stad en luchthaven optimaal te benutten, krachten te bundelen en daarmee de concurrentiepositie van de regio in (inter)nationaal verband te versterken.

SADC heeft vier gelijkwaardige aandeelhouders (elk voor 25%): de gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland en Schiphol Group.

SADC Business model

Naast financieel rendement via de verkoop en het tijdelijk gebruik van grond levert SADC maatschappelijk rendement in de vorm van:
•Arbeidsplaatsen
•Bijdrage aan de transitie naar een circulaire economie
•Versterking concurrentiepositie regio


2.a
Rondvraag portefeuille dhr. Van Dijk en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van Dijk behorende punten uit de c-agenda stellen)
2.b
Rondvraag portefeuille dhr. Stigter en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Stigter behorende punten uit de c-agenda stellen)
3 13:45
Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie horen.
4 14:15
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda en moties- en toezeggingenlijsten
Het conceptverslag is voor opmerkingen gestuurd aan de leden van de vrm. commissie EEB. Hierop is niets ontvangen.
De lijst met toezeggingen bevat nog openstaande toezeggingen die gedaan zijn in commissies en PS door leden van het voormalige college. Deze behoren nu tot de commissie EFB.
De strategische agenda zal nog aan de stukken worden toegevoegd.
5
B-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
5.a 14:20
Verbonden Partijen: Brief GS aan PS inz. Evaluatie verbonden partijen 2019 (B-agenda EEB 16-9-2019)
Voorstel voor behandeling:
Kennis nemen van de evaluatie aan aangeven of u de conclusies en aanbevelingen kunt onderschrijven.

Toelichting:
In de Nota Verbonden Partijen 2014 heeft de provincie aangegeven dat
periodiek (per vier jaar) een evaluatie wordt verricht naar het met de
verbonden partijen behalen van de beleidsdoelstellingen. Deze
toezegging vormt de aanleiding voor de Evaluatie .
De bevindingen uit het onderzoek worden gebruikt om het beleid met betrekking tot verbonden partijen aan te passen.
Volledigheidshalve is de huidige Nota verbonden Partijen 2014 bijgevoegd.
Voor de verdeling van de verbonden partijen over de leden van het college zie brief van GS op deze c-agenda onder 12k
5.a.1
Afschrift van de ingekomen brief van het Goois Natuurreservaat aan GS inz. Evaluatie verbonden partijen.
De brief wordt u ter kennisname aangeboden.
5.b
Rondvraag portefeuille dhr. Van der Hoek en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van der Hoek behorende punten uit de c-agenda stellen)
6 14:50
A-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
6.a
Financien: Wijziging Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie (A-Agenda Commissie EFB 16 september 2019)
Voorstel voor behandeling: adviseren over de voordracht aan Provinciale Staten. De voordracht zal worden geplaatst op de agenda van PS van 30 september 2019.

Toelichting:
In april 1998 is de in de Wet milieubeheer (Wm) opgenomen regeling voor de nazorg van operationele stortplaatsen (dat zijn stortplaatsen waar het storten van afvalstoffen niet vóór 1 september 1996 is beëindigd) van kracht geworden. Als gevolg hiervan is het de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid van de provincies om te voorkomen dat deze stortplaatsen na sluiting geen nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken. Om deze taak financieel te kunnen uitvoeren is bij besluit 19 van Provinciale Staten van 29 maart 1999 de Verordening nazorgheffing stortplaatsen Provincie Noord-Holland 1999 vastgesteld.
Deze Verordening is aan herziening toe.
Belangrijkste inhoudelijk wijzigingsvoorstel is dat betalingstermijnen conform het financiële systeem in dagen worden uitgedrukt. Verder wordt er een hardheidsclausule toegevoegd en vinden er enkele technische aanpassingen plaats. Uit praktische overwegingen wordt voorgesteld om het besluit in werking te laten treden per 1 januari 2019 (met terugwerkende kracht).
Volledigheidshalve is de huidige Verordening (dus zonder de nu voorgestelde wijzigingen) bijgevoegd.
6.b
Financien: Derde begrotingswijziging 2019 (A-Agenda Commissie EFB 16 september 2019)
Voorstel voor behandeling: adviseren over de voordracht aan Provinciale Staten. De voordracht zal worden geplaatst op de agenda van PS van 30 september 2019.

Toelichting:
Met ingang van begrotingsjaar 2019 wordt gewerkt aan de implementatie van de aanbevelingen van de Staten met betrekking tot de verbeteringen van de begrotingssystematiek zoals vastgesteld door PS bij voordracht 2018-08 van 12 februari 2018. Een van de onderwerpen daarin is de vorm en inhoud van de zomernota.
Ten opzichte van de oude vorm is de huidige nota op een belangrijk punt aangepast. Het betreft het gebruik van de zomernota als beleidsinhoudelijke bijstellings- en afwijkingenrapportage van de indicatoren.
Met de komst van de omgevingsvisie zijn verschillende monitoringsprogramma’s opgezet of in oprichting. Daarmee neemt de meerwaarde van een aparte afwijkingenrapportage met bijbehorende bijstelling van indicatoren in de P&C-cyclus af. Daarnaast hebben PS de wens geuit om nieuw beleid alleen in de kaderbrief op te nemen.
Daarom is deze nota nadrukkelijker in de P&C-cyclus gepositioneerd als financiële begrotingswijziging in plaats van een integrale voortgangsrapportage. De naam is daaraan aangepast en gewijzigd in “derde begrotingswijziging. In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze derde begrotingswijziging omvat een bijstelling van de verwachte inkomsten en uitgaven in 2019 op basis van de huidige verwachtingen.

Inhoud van deze begrotingswijziging:
1. De technische afronding van de herschikking van de reserves, zoals door PS besloten bij de begroting 2019 naar aanleiding van de voordracht 08-2018
Verbeteringen begrotingssystematiek, waarin PS aanbevelingen hebben gedaan met betrekking tot de planning en controlcyclus. Omdat dit een technische
afronding betreft, is dit onderdeel apart toegelicht als eerste hoofdstuk van deze derde begrotingswijziging.
2. De financiële verwerking van de technische en beleidsinhoudelijke voorstellen die in het financieel kader in de kaderbrief staan, voor zover deze al in 2019 effect hebben.
3. Bijstellingen van de begroting 2019
4. De instelling van de reserve Investeringen kunstwerken
5. De actualisatie van een aantal kredietbesluiten
7
Rondvraag portefeuille mw. Pels en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Pels behorende punten uit de c-agenda stellen)
8
B-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Van der Hoek)
8.a
Aanbevelingen inzake de behandeling van het Europadossier
Aan de commissie wordt voorgesteld:
- Deze statenperiode het Europadossier in algemene zin
bij de commissie EFB te behandelen en als er op
specifieke beleidsonderwerpen een Europees aspect aan
de orde komt, dit in de meest geschikte commissie te
behandelen.
- Geen parallel overleg in het leven te roepen (geen Coe
meer).
- Door middel van technische briefings en andere
informatieve sessies het kennispeil over het Europese
dossier onder statenleden te verhogen.
- Voor de inhoudelijke voorbereiding van werkbezoeken
en een eventuele conferentie desgewenst ad hoc
werkgroepen in te stellen.

Toelichting:
In dit memo worden de aanbevelingen opgesomd voor een eventueel vervolg in de volgende statenperiode en voorstellen gedaan voor de behandeling van het Europadossier in de commissies.
In voorgaande statenperioden is ervoor gekozen om het Europadossier in een apart overleg, naast de reguliere commissies, voor te bereiden. Dat overleg vond plaats onder de noemer Coördinatie Overleg Europa.
Het COE viel organisatorisch onder de commissie met Europa in de portefeuille (vorige periode commissie Mobiliteit en Financiën en nu commissie Economie, Financiën en Bestuur).
In de vergaderingen van 1 oktober 2018 en 10 december 2018 is door de leden van het Coördinatie Overleg Europa (COE) stil gestaan bij het functioneren van het COE en de vraag of de COE-leden voldoende invulling hebben kunnen geven aan het lidmaatschap van het COE. In het bijzonder is geëvalueerd of deze aanpak, van een apart overleg over het Europees dossier bij heeft gedragen aan de grip op en de kennis van het Europadossier onder statenleden.
9
Sluiting
10
C-agenda Algemeen
10.a
Heel PS: Mail MRA met bijlagen inz. agenda regiegroep, verantwoording 2018 en globale begroting 2020 (de conceptbegroting en het werkplan 2020 zullen u naar alle waarschijnlijkheid in september 2019 ter consultatie worden aangeboden; commissie RWK is trekkende commissie))
10.b
Heel PS: Maandelijks MRA Raads en Statenleden bericht - editie 25 (C-agenda tzt)
10.c
Heel PS: Maandelijks MRA Raads en Statenleden bericht - editie 24
10.d
(heel PS): Maandelijks MRA Raads en Statenleden Bericht - editie 28
10.e
Randstedelijke Rekenkamer: Vastgestelde 1e begrotingswijziging 2019 & Begroting 2020 Randstedelijke Rekenkamer (tzt C-agenda)
10.f
Randstedelijke Rekenkamer: Jaarstukken 2018 Randstedelijke Rekenkamer (C-agenda na verkiezingen)
10.g
Algemeen: Rapport Rekenkamer over opvolging aanbevelingen (C-agenda NLG 9 september 2019 en EFB 16 september 2019 (ivm de onderwerpen is NLG de trekkende commissie)
10.h
(heel PS) Brief GS aan PS inz. Portefeuilleverdeling college van GS 2019-2023
In de vergadering van Provinciale Staten van 17 juni 2019 zijn de leden van het college van Gedeputeerde Staten 2019-2023 benoemd. Het nieuwe college heeft een besluit genomen over de onderlinge taakverdeling.
11
C-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Van der Hoek)
11.0.a
RO/Economie: Brief GS aan PS inz. WOB-verzoek zonneweide Jaagweg d.d. 6 februari 2019 (C-agenda tzt)
Op 6 februari 2019 is openbaarmaking gevraagd van alle documenten die betrekking hebben op de beoogde zonneweide Jaagweg (in brede zin) te Berkhout, gemeente Koggenland. Aanvrager heeft eerder een dergelijk verzoek gedaan waarmee alle stukken tot 25 juni 2018 reeds (deels) openbaar zijn gemaakt. In het kader van een ander verzoek van eenzelfde brede strekking hebben GS daarnaast op 5 maart jl. een nader besluit genomen tot openbaarmaking. Met het voorliggende besluit wordt deze lijst aangevuld tot en met 8 februari 2019, te weten de ontvangstdatum van het huidige verzoek.
11.0.b
Economie: Wijzigen en openstellen UVR HIRB 2017, tender 2019
De subsidieregeling HIRB die is gericht op het aanpakken van de veroudering van, en het investeren in de vitaliteit van bedrijventerreinen wordt van 2 april t/m 9 mei weer opengesteld. De regeling is enigszins gewijzigd en geeft nu ook voor recent met HIRB-subsidie geherstructureerde bedrijventerreinen een mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor maatregelen ten behoeve van verbetering van het aanzicht en de duurzaamheid van bedrijfspanden op het terrein.
11.0.c
Economie: Open brief - Reactie van Economisch Forum op het collegeprogramma NH t.a.v. GS en PS van Noord-Holland (tzt C-agenda)
11.0.d
Economie: mail en brochure van Koninklijke Inretail inz. maak werk van provinciaal retailbeleid
11.0.e
Economie: GS aan PS inz. Wob-verzoek vaststellingsovereenkomst Distriport NH Media (tzt C-agenda)
Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Op 2 april heeft NH Media (RTV Noord-Holland) gevraagd om openbaarmaking van alle interne en externe communicatie rondom Distriport (inclusief digitale communicatie) en de getroffen schikking met de projectontwikkelaars, vanaf 1 september 2019. Openbaarmaking van de vaststellingsovereenkomst en bijbehorende documenten wordt geweigerd omdat GS geheimhouding hebben gelegd op de vaststellingsovereenkomst. Een aantal stukken wordt deels openbaar gemaakt op www.noord-holland.nl/wob. Daar is ook meer informatie over de Wob te vinden.
11.0.f
Economie: Brief van GS aan PS inz. Regionale Retailvisie Kop van Noord-Holland (C-agenda na verkiezingen)
11.0.g
Economie: Brief GS inz.Jaarverslagen Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid (ADZ) & Regionale Adviescommissie Noord-Holland Noord (RAC NHN) 2018 (tzt C-agenda)
In het detailhandelsbeleid Noord-Holland 2015-2020 is geborgd dat er twee Regionale Adviescommissies Detailhandel zijn in Noord-Holland: de Regionale Adviescommissie Noord-Holland Noord (RAC NHN) en de Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid (ADZ). Nieuwe plannen voor detailhandel en regionale visies worden door deze adviescommissies bovenregionaal afgestemd en getoetst aan provinciaal beleid. Deze activiteiten leggen zij vast in een jaarverslag.
11.0.h
Economie: Brief GS aan PS inz. Wobverzoek inz. Business Case Pallas/rapportage van PWC/Strategy& (tzt C-agenda)
Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob.
In dit geval wordt openbaarmaking geweigerd omdat het om bedrijfsgevoelige informatie gaat die vertrouwelijk door de stichting voorbereiding Pallas aan de provincie is toegestuurd.
11.0.i
Economie: Brief GS aan PS inz. voortgang van het PALLAS project (t.z.t na verkiezingen C-agenda).
11.0.j
Economie: Brief GS aan PS inz. Uitvoeringsregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2019 (C-agenda na de verkiezingen)
11.0.k
Economie: Brief GS aan PS inz. Uitvoeringsprogramma Toekomstbestendige Werklocaties 2017-2019 (C-agenda na verkiezingen)
11.0.l
Economie: Brief GS aan PS inz. schikking met Distriport (na verkiezingen)
11.0.m
Economie: Brief GS aan PS inz. Resultaten Uitvoeringsregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2018 (C-agenda na verkiezingen).
11.0.n
Economie: Brief GS aan PS inz. Randstad Koopstromenonderzoek 2018 (C-agenda na verkiezingen).
11.0.o
Economie: brief GS aan PS inz. Monitor Detailhandel Provincie Noord-Holland 2019 (C-agenda tzt)
De Monitor Detailhandel Noord-Holland is een jaarlijkse analyse van de trends en ontwikkelingen binnen de detailhandel, aangevuld met actuele data over gemeentelijke plannen. De monitor laat onder andere zien dat in Noord-Holland het aantal banen in de detailhandel het afgelopen jaar is toegenomen en dat zowel het aantal winkels als de winkelleegstand is afgenomen.
11.0.p
Economie: Brief GS aan PS inz. Beslissing op bezwaar inzake Wob Distriport Zonneparken (t.z.t C-agenda)
11.0.q
Economie: Brief GS aan PS inz. aandeelhoudersvergadering ONHN (tzt C-agenda)
NVT
11.0.r
Economie/Ruimte: Open brief aan CvdK van Berkhout is Boos inz. verzoek onderzoek besluitvorming Distriport zonneakker Jaagweg (C-agenda na verkiezingen).
11.0.s
Economie/Ruimte: Brief GS nav vraag SP in EEB inz. dubbelbestemming agrarisch en natuur gronden Distriport (na verkiezingen).
11.0.t
Economie/Ruimte: Brief d.d. 3-3-2019 van Berkhout is Boos inz. onderzoek Distriport
11.0.u
Economie/RO: Brief GS aan PS inz WOB verzoek Berkhout is Boos inz. Distriport vaststellingsovereenkomst
Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Op 27 maart heeft Stichting Berkhout is Boos gevraagd om openbaarmaking van documenten betreffende de vaststellingsovereenkomst met Distriport. Openbaarmaking van de vaststellingsovereenkomst en bijbehorende documenten wordt geweigerd omdat GS geheimhouding hebben gelegd op de vaststellingsovereenkomst. Een aantal stukken wordt deels openbaar gemaakt op www.noord-holland.nl/wob. Daar is ook meer informatie over de Wob te vinden.
11.0.v
Bestuur: stukken (28 mei 2019) van Dorpsraad Spaarndam inz. draagvlak onderzoek gemeentelijke herindeling (tzt C-agenda)
11.0.w
Bestuur: geanonimiseerde mail van burger aan gemeente Haarlemmermeer inz. bewonersvertegenwoordiging Spaarndam (de mail met de naw gegevens vindt u op de besloten ingekomen stukkenlijst PS burgers met NAW gegevens).
11.0.x
Bestuur: Brief GS inz. regeling Provinciale Penning 2020 (tzt C-agenda)
Om hun waardering uit te drukken aan personen binnen en buiten de ambtelijke organisatie van de provincie reiken GS een onderscheiding uit in de vorm van een zilveren of bronzen provinciale penning.
11.0.y
Bestuur: brief GS aan PS inz. verzoek om informatie van NRC Handelsblad betreffende benoemingen van oud-bestuurders en oud-politici.(c-agenda na de verkiezingen).
11.0.z
Bestuur: Brief GS aan PS inz. Gesprekken met gemeenteraden Edam-Volendam, Landsmeer en Waterland over bestuurlijke toekomst (tzt C-agenda)
11.1.a
Bestuur: Brief GS aan PS inz. gemeentelijke samenwerking Bloemendaal-Heemstede (C-agenda na de verkiezingen).
11.1.b
Economie: Brief GS Stand van zaken Pallas (c-agenda cie EFB 16-9-2019)
11.1.c
Europese Subsidies: Brief GS aan PS inz. Rapportage Europese subsidies in Noord-Holland (C-agenda na verkiezingen)
11.1.d
Europastrategie: Voortgangsrapport 2019 van de Regio Randstad (C-agenda na verkiezingen)
11.1.e
Bestuur: Brief GS aan PS inz. verkenning grenscorrectie Spaarndam (C-agenda cie EFB 16-9-2019)
GS hebben op verzoek van de minister van BZK verkend of een grenscorrectie m.b.t. Spaarndam een duurzame oplossing is en draagvlak heeft. GS rapporteren nu aan de minister van BZK dat de verkenning geen nieuwe feiten heeft opgeleverd. GS concluderen op basis van hun verkenning dat er geen maatschappelijk probleem is waarvoor een grenscorrectie een oplossing is en er geen draagvlak voor een grenscorrectie is.
11.1.f
Bestuur: Brief GS aan PS inz. brief Dorpsraad Spaarndam over verkenning grenscorrectie Spaarndam (c-agenda EFB 16-9-2019).
11.1.g
Bestuur: Brief B&W van Haarlem inz. verkenning grenscorrectie Spaarndam
11.1.h
Arbeidsmarkt: Persbericht De kop Werkt inz. succesvolle 2e editie promotie Evenement Techniek (tzt C-agenda)
11.1.i
Bestuur: Brief BZK aan TK inzake verkenning grenscorrectie Spaarndam
12
C-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
12.a
Welzijn: Mail Alzheimer Nederland inz. hoe dementievriendelijk is uw provincie? (C-agenda na verkiezingen).
12.b
Monumenten : Brief van GS aan PS inz. Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2019 (tzt c-agenda).
De Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2019 is bedoeld voor eigenaren van rijksmonumenten die gaan restaureren. Het gaat om rijksmonumenten die in oorsprong niet als woonhuis zijn gebouwd en die voor het publiek toegankelijk zijn. De subsidieregeling zal naar verwachting op 28 mei 2019 worden gepubliceerd op de website van de provincie.
12.c
Cultuur: Brief van plein C inz. cultuureducatie in de provincie
12.d
Cultuur: Brief GS aan PS inz. Voortgangsrapportage Beleidskader Cultuur in Ontwikkeling Cultuurbeleid 2017-2020 (tzt C-agenda)
12.e
Cultuur: Brief GS aan PS inz. Uitvoeringsregelingen culturele instellingen en evenementen (motie 47-2018) (t.z.t. na verkiezingen)
12.f
Cultuur: Brief GS aan PS inz. Publieksfunctie Huis van Hilde (tzt C-agenda)
12.g
Cultuur: Brief GS aan PS inz. Overdracht verhalenplatform Oneindig Noord-Holland aan Noord-Hollands Archief (t.z.t. C-agenda)
12.h
Bibliotheken: Jaarverslag Probiblio 2018 (C-agenda tzt)
12.i
Archeologie: Mailing van Groot Reuvens over Archeologie
12.j
Financien: 6e Budgettair neutrale wijziging beleidsdoelenraming (C-agenda commissie EFB en M&B 16 september 2019)
In het voorliggende overzicht staan wijzigingen in de beleidsdoelenraming. Het gaat om budgettair neutrale wijzigingen tussen beleidsdoelen, die geen consequenties hebben voor de financiële omvang van het programma. Deze aanpassingen zijn van belang met het oog op de rechtmatigheid.
12.k
Verbonden Partijen: Brief GS aan PS inz. verdeling verbonden partijen (c-agenda EFB 16-9-2019)
Het nieuw aangetreden college van Gedeputeerde Staten heeft de provinciale verbonden partijen verdeeld. De verbonden partijen bestaan uit vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen.
De verbonden partijen zijn toegedeeld aan de gedeputeerde die de beleidsinhoudelijke portefeuille heeft die overeenkomt met de activiteiten van de verbonden partij.
Provinciale Staten worden per brief geïnformeerd over de verdeling.
12.l
P&O: Brief GS aan PS inz. Bijlage 1 onderhandelaarsakkoord cao
12.m
Monumenten: Uitvoeringsregeling subsidie onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2019 (C-agenda commissie EFB 16 september 2019)
De Uitvoeringsregeling subsidie onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2019 is bedoeld voor eigenaren van provinciale monumenten, die onderhoud plegen aan hun monument. De subsidieregeling zal naar verwachting op 25 juli 2019 worden gepubliceerd op de website van de provincie.
12.n
Financiën: Budgettair neutrale wijziging beleidsdoelenraming maart 2019
In het voorliggende overzicht is een mutatie in de beleidsdoelenraming opgenomen. Het betreft budgettair neutrale aanpassingen tussen beleidsdoelen, welke geen consequenties hebben voor de omvang van het programma.
Met het oog op de rechtmatigheid is het van belang dat de budgetten worden geraamd op beleidsdoelen van de uitvoerend mandaathouder. De betrokken mandaathouder(s) zijn over de mutatie(s) geïnformeerd.
Omdat deze aanpassingen binnen de bevoegdheid van GS vallen, wordt deze budget neutrale wijziging op de beleidsdoelenraming enkel ter kennisname aan PS gestuurd.
12.o
Financiën: Budgettair neutrale wijziging beleidsdoelenraming februari 2019
In het voorliggende overzicht is een mutatie in de beleidsdoelenraming opgenomen. Het betreft budgettair neutrale aanpassingen tussen beleidsdoelen, welke geen consequenties hebben voor de omvang van het programma.
Met het oog op de rechtmatigheid is het van belang dat de budgetten worden geraamd op beleidsdoelen van de uitvoerend mandaathouder. De betrokken mandaathouder(s) zijn over de mutatie(s) geïnformeerd.
Omdat deze aanpassingen binnen de bevoegdheid van GS vallen, wordt deze budget neutrale wijziging op de beleidsdoelenraming enkel ter kennisname aan PS gestuurd.
12.p
Financiën: Brief GS aan PS inzake Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020 (GTK 2020) (t.z.t. C-agenda)
Gedeputeerde Staten hebben nieuwe uitgangspunten vastgesteld voor de uitvoering van het financieel toezicht op gemeenten. Dit naar aanleiding van verschillende evaluaties van het toezicht en ter vergroting van de uniformiteit en transparantie. Het kader wordt door alle colleges van GS in Nederland vastgesteld en vervangt het gemeenschappelijke kader Kwestie van evenwicht! uit 2014.
12.q
Financiën: Brief GS aan PS inz. Budgettair neutrale wijziging beleidsdoelenraming 2019 (C-agenda na verkiezingen)
12.r
Financiën: Auditopvolging per 1 maart 2019 (t.z.t. C-agenda)
Auditopvolging is een instrument om naar aanleiding van bevindingen en aanbevelingen van de externe Accountant, de Randstedelijke Rekenkamer en Concerncontrol verbeteringen systematisch door te voeren. Het dient tevens als sturings- en verantwoordingsinstrument van het management naar het provinciaal bestuur. Per halfjaar wordt gerapporteerd aan de auditstuurgroep, GS en PS.
12.s
Cultuur en erfgoed: Uitvoeringsregeling subsidie restauratie provinciale Monumenten (C-agenda commissie EFB 16 september 2019)
13
C-agenda IPO, ICT en Data en Subsidies algemeen (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Stigter)
13.a
Rapport 'Data doorzien' van het Rathenau Instituut (C-agenda Commissie EFB 16 september 2019)
In november 2018 hebben Provinciale Staten de data-strategie voor de provincie vastgesteld. Eén van de actiepunten van deze strategie is een verkenning naar de ethische vraagstukken rondom gebruik van data bij het ontwikkelen en uitvoeren van provinciaal beleid. De verkenning is uitgevoerd door het Rathenau Instituut. De belangrijkste conclusies van de verkenning worden betrokken bij het verder uitwerken van de doelstelling op het gebied van ICT en data zoals verwoord in het coalitieakkoord, in bijzonder het voornemen om de data-strategie te actualiseren.
13.b
IPO: Wijzigingsbesluit mandaat en volmacht subsidieverstrekking IPO ten behoeve van stichting CROW (C-agenda na volgende verkiezingen)
Gedeputeerde staten verlengen het mandaat aan het IPO voor de periode van 2019 tot en met 2021 om namens de provincie Noord-Holland subsidie te blijven verstrekken ten behoeve van het kennisplatform verkeer en vervoer. Sinds 2018 wordt dit platform dat kennisvragen over verkeer en vervoer beantwoord voor decentrale overheden gefinancierd vanuit de provincies en de vervoerregio’s waarbij de provincies de subsidieverlening gezamenlijk hebben geregeld in IPO verband. Omdat bij het opzetten van de subsidieconstructie via het IPO alleen een mandaat is verleend voor 2018 is deze verlenging juridisch gezien nodig om de reeds bestaande subsidie voort te kunnen zetten tot en met 2021.
13.c
IPO: Formatie en totstandkoming IPO-bestuur (C-agenda na verkiezingen)
13.d
ICT: Circulaire Ministerie BZK inzake Baseline Informatiebeveiliging Overheid (C-agenda na verkiezingen)
13.e
ICT: Brief GS aan PS inz. Wobverzoek van de Volkskrant inzake Black Energy (C-agenda na verkiezingen)
13.f
ICT/Data: Brief ministerie BZK inz. Toegankelijkheid van digitale informatie en dienstverlening (C-agenda EFB 16-9-2019)
14
C-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
14.a
Integriteit Jaarverslag integriteit 2018 (c-agenda tzt)
Op grond van de Ambtenarenwet wordt er elk jaar een Jaarverslag integriteit gemaakt. Dit verslag wordt ter vaststelling geagendeerd voor een vergadering van Gedeputeerde Staten en vervolgens ter kennisname aangeboden aan Provinciale Staten.
14.b
Communicatie/Welzijn: Mail van UN Women Nederland inz. verzoek deel te nemen aan Orange the Wordl campagne tegen geweld tegen vrouwen.
14.c
Incidentele subsidie organiseren VNG-congres (C-agenda EFB 16 september 2019)
De zeven West-Friese gemeenten organiseren gezamenlijk in 2020 het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. GS hebben besloten een incidentele subsidie van € 25.000 te verlenen als bijdrage in de organisatie van dit congres in West-Friesland.
14.d
Bestuur: Auditjaarplan 2019-2020 (c-agenda EFB 16 september 2019)
Gedeputeerde Staten (GS) moeten op grond van de Provinciewet periodiek onderzoek uitvoeren naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur (GS-onderzoeken). Provinciale Staten stellen bij verordening regels hierover op. Dit auditjaarplan beschrijft de voorgenomen GS-onderzoeken en de planning van die onderzoeken voor 2019 en 2020.
14.e
Integriteit: Stand van Zaken Versterking Kwaliteit & Integriteit Lokaal Bestuur (C-agenda Commissie EFB 16 september 2019)
De provincie levert een bijdrage aan het weerbaarder maken van het Noord-Hollands lokaal bestuur en de gezamenlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Middels deze Stand van Zaken informeert GS PS over de geboekte voortgang die het project Versterking Kwaliteit & Integriteit Lokaal Bestuur op dit terrein heeft gemaakt.