link naar deze pagina

Commissie Leefomgeving - 18 maart 2024

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 18:15
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: Tessa van Wijnen
Toelichting: De commissievergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen via [https://noord-holland.stateninformatie.nl](https://noord-holland.stateninformatie.nl/).
De vergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan fysiek of digitaal op punten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda) of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die tot het werkgebied van de commissie Leefomgeving behoren. **Voor het inspreken dient u zich aan te melden. Dat kan tot 15.00 uur** op de voorafgaande werkdag (**vrijdag 15 maart 2024**) bij commissieadviseur Mariëtte van Boheemen: commissieleefomgeving@noord-holland.nl. U kunt ook vooraf een bijdrage mailen.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen of een beperkt aantal aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 3 ca. 30 minuten eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (23.6MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2 18:15
Inspreekhalfuur
3
Vaststellen agenda, verslag, lijst moties, lijst toezeggingen en strategische agenda
4
B-agenda Gezondheid en Milieu
4.a 18:45
Discussienota PvdA - Een gezonde leefomgeving voor alle Noord-Hollanders
Behandelvoorstel:
De commissieleden kunnen met elkaar en gedeputeerde bijgaande discussienota van indiener de heer Wagelaar (PvdA) bespreken.
4.b 19:15
Afdoeningsvoorstel motie M113-2023 Stop met houtige biomassa (B-agenda Leefomgeving 18-03-2023)
Toelichting: 
Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 2 oktober 2023 hebben PS de motie “Provinciale Staten trekt een grens: Stop met houtige biomassa!” aangenomen. Met deze motie verzochten PS het college de mogelijkheden te onderzoeken om toekomstige vergunningen voor biomassacentrales met houtige biomassa te verbieden. Met deze brief informeert het college PS over de reactie op de motie en verzoekt PS de motie hiermee als afgedaan te beschouwen.

Behandelvoorstel: 
De commissieleden kunnen met elkaar en gedeputeerde bijgaande brief bespreken. 
De commissie wordt specifiek gevraagd of M113-2023 kan worden afgedaan.
5
Rondvraag gedeputeerde Olthof (Gezondheid, Milieu, Voorzieningen, Cultuur en Sport)
6
Rondvraag gedeputeerde Kocken (Klimaat en Energie)
7
Sluiting
8
C-agenda Gezondheid en Milieu
8.a
Gezondheid en Milieu: NSL Monitoringsrapportage 2023 (C-agenda Leefomgeving 18-03-2024)
De NSL Monitoringsrapportage 2023 van het RIVM brengt de Nederlandse luchtkwaliteit in kaart over het jaar 2022, met name langs wegen en nabij veehouderijen. De rapportage wordt opgesteld door het RIVM (in opdracht van het Rijk) en richt zich op de componenten stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10, PM2,5). Uit de monitoringsronde blijkt dat wordt voldaan aan de huidige grenswaarden voor deze componenten. De verwachting is dat de luchtkwaliteit de komende jaren verder verbetert doordat verkeer, industrie en veehouderijen minder stikstofdioxide en fijnstof uitstoten.
8.b
Milieu: Uitvoeringsregeling subsidie opruimen drugsafval 2024 (C-agenda Leefomgeving 18-03-2024)
Gedupeerden van drugsafval kunnen een subsidie aanvragen voor een bijdrage in de kosten van het opruimen hiervan. De afhandeling van subsidieaanvragen wordt landelijk gedaan door BIJ12. Het landelijke budget is niet geheel besteed en kan beschikbaar worden gesteld voor gedupeerden in provincies wiens plafond reeds is bereikt. Om dit mogelijk te maken verhoogt GS het subsidieplafond voor 2023.
Met de ingang van de Omgevingswet per 1 januari 2024 dienen enkele definities in de tekst van de subsidieregeling aangepast te worden. Er verandert niets aan de voorwaarden en werking van de regeling.
9
C-agenda Klimaat en Energie
9.a
Energie/Klimaat: Brief Min.EZK informeren terinzagelegging cNRD pVAWOZ (C-agenda Leefomgeving 18-03-2024)
9.b
Energie/Klimaat: Ingekomen nieuwsbrief VAWOZ Wind op zee - februari (C-agenda Leefomgeving 18-03-2024)
9.c
Economie/Water/Natuur/Energie: Voortgang datacenterstrategie 2022-2024 (C-agenda Cie. Bestuur 18 maart 2024, tevens Cie. Landelijk gebied 11-03-2024/Cie. Leefomgeving 18-03-2024)
Provinciale Staten worden geïnformeerd over de voortgang van de Datacenterstrategie 2022-2024 door middel van bijgaande brief
10
C-agenda Voorzieningen, Cultuur en Sport
10.a
Cultuur: Voordracht regionaal museum in de BIS 2025-2028 (C-agenda Leefomgeving 18-03-2024)
De staatssecretaris van OCW heeft elke provincie gevraagd om een museum voor te dragen voor subsidiering in de landelijke basisinfrastructuur 2025-2028. Gedeputeerde Staten hebben besloten hiervoor het Frans Hals Museum voor te dragen dat samen met het Amsterdam Museum en het Stedelijk Museum Alkmaar met ‘De Jonge Lichting’ een vernieuwend publieksplan ontwikkelt voor jongeren die niet snel in aanraking komen met cultuur.
11
C-agenda Algemeen
11.a
Cultureel Erfgoed/Economie/Energie/Voorzieningen, Cultuur en Sport: Afronding Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds (B-agenda Landelijk Gebied 11-03-2024, C-agenda Bestuur 15-02-2024 en Leefomgeving 18-03-2024)
Toelichting:
De instelling van het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds (EHDF) in 2020 was gericht op het verzachten van de negatieve effecten van de Coronapandemie. Deze reserve is toen tijdelijk ingesteld en 2023 was het laatste jaar. In de brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de stand van zaken en de afwikkeling van de lopende maatregelen.

Bijgaande brief is vanwege het afdoeningsvoorstel voor M187-2022 Instandhouding en duurzaam herstel ARTIS- Aquarium (Cultureel Erfgoed) geagendeerd voor de B-agenda van de commissie Landelijk Gebied 11-03-2024 en stond ter kennisname op de C-agenda van de commissie Bestuur 15-02-2024.
Bijgaande brief staat ook ter kennisname op de agenda van deze vergadering van de commissie Leefomgeving i.v.m. de informatievoorziening voor de portefeuilles Energie, Voorzieningen, Cultuur en Sport.
11.b
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 79 (C-agenda alle commissies 11 maart en 18 maart 2024)