link naar deze pagina

Presidium - 9 september 2019

Locatie: Commissiekamer 1
Aanvang: 11:00
Eindtijd: 12:30
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Vaststelling agenda
3.a
Concept-verslag presidium 24-06-2019
3.b
Lijst met actiepunten en LTA
4.a
Terugblik / evaluatie PS 8 juli 2019
4.b
Concept-agenda PS 30 september 2019
5.a
Afdoeningsvoorstel Lijst aangenomen moties PS
Komt in presidium 30-09-2019 op de agenda
5.b
Lijst ingekomen stukken PS
Komt in presidium 30-09-2019 op de agenda
6
Vergaderschema 2020
7
Jury Ribbius Peletier-penning en profiel voorzitter jury
8
Tijdelijke benoeming plaatsvervangend griffier voor Statenvergadering
9
Uitnodigingen-beleid PS barbecue en overige diners
10.a
Nevenfuncties commissaris van de Koning
Ter kennisname
10.b
Nevenfunctie gedeputeerde Pels
Ter kennisname
11.a
Vastgestelde besluitenlijst Agendacommissie 01-07-2019
Ter kennisname
11.b
Concept-besluitenlijst Agendacommissie 26-08-2019
Ter kennisname
12
Rondvraag
13
Sluiting