link naar deze pagina

Presidium - 14 oktober 2019

Locatie: Commissiekamer 1
Aanvang: 11:00
Eindtijd: 12:30
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: 10-10-2019: De stukken bij agendapunt 10 zijn gepubliceerd.
Bundel:
pdf Agendabundel (10.2MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Vaststelling agenda
3.a
Concept-verslag presidium 09-09-2019
3.b
Lijst met actiepunten en LTA
4
Terugblik Statenvergadering maandag 30 september
5.a
Concept-agenda PS 11 november 2019
6.a
Lijst aangenomen moties PS
7
Evaluatie instrument Actualiteit
8
Consultatie PS over voorstel grondwetswijziging herziening verkiezing Eerste Kamer
9
Werkgroep verbetering samenwerking PS en GS en commissie maatschappelijke trends en ontwikkelingen
10
Aanwijzen 2e lid en plv. lid voor het Algemeen Bestuur Recreatieschap Spaarnwoude
11
Wijziging verordening werkgeverscommissie
12
Stand van zaken PS-budgetten per 31 augustus 2019 (ter kennisname)
13
Brief minister van Binnenlandse Zaken over nevenfuncties en bezoldiging gedeputeerden (ter kennisname)
14
Concept-besluitenlijst Agendacommissie 30-09-2019 (ter kennisname)
15
Rondvraag
16
Sluiting