link naar deze pagina

Presidium - 11 oktober 2021

Locatie: Commissiekamer 1
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 11:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Bundel:
pdf Agendabundel (10.2MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Vaststelling agenda
2.a
Conceptverslag presidiumvergadering 13-09-2021
Door de slechte geluidskwaliteit in de vergaderzaal is er geen volledig uitgewerkt verslag beschikbaar van deze vergadering.
2.b
Conceptverslag presidiumvergadering 30-08-2021
Per abuis was bij de vergadering van 13 september alleen de conceptbesluitenlijst toegevoegd. Hierbij alsnog ook het verslag, ter vaststelling.
3
Lijst met actiepunten en LTA
4.a
Conceptagenda PS 11 oktober
4.b
Laatste voorbereidingen PS 11 oktober
4.c
Lijst moties en memo presidium - afdoeningsvoorstellen moties
4.d
Lijst ingekomen stukken PS
5.a
Terugblik vergadering 13 september
5.b
Vooruitblik vergaderingen PS 8 en 15 november en 13 december
6
Memo fysiek en hybride staten en commissievergaderingen
7
Memo budgetten t/m 1 september 2021 en vooruitblik najaar 2021
8
Memo tijdelijke aanwijzing 2e plaatsvervangend Statengriffier
9
Memo gevolgen afsplitsing uit de VVD fractie - incl. notitie statenlid mw. Van Geffen
10
Memo - Wijziging vlekkenplan Statenzaal n.a.v. afsplitsing bij fractie VVD
11
Memo Extern evaluatieonderzoek Burgerinitiatief
12
Memo Evaluatie spreektijdenregeling
13
T.k.n. Memo Procedurevoorstel bezwaarschiften stichting Noord-Hollands referendum
14
Rondvraag
15
Sluiting