link naar deze pagina

Natuur Landbouw & Gezondheid - 11 februari 2021

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 18:30
Eindtijd: 22:25
Voorzitter: Nicole van der Waart
Toelichting: Uitloopvergadering van NLG 8 februari  2021

I.v.m. de maatregelen omtrent het Corona-virus is deze commissievergadering online in een digitale vergaderomgeving.

De vergadering is live te volgen via  https://noord-holland.stateninformatie.nl
Bundel:
pdf Agendabundel (17.2MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2 18:30
A- Agenda Gezondheid
2.a
Randstedelijke Rekenkamer Eindrapport "stof tot nadenken"
3 20:30
B-agenda VTH
Op de B-agenda staan onderwerpen ter bespreking en discussie in de commissie; deze stukken gaan niet automatisch door naar PS.
3.a
Gezondheid: Brief GS aan PS inzake ontwikkeling VTH bij provinciale bedrijven d.d. 2 februari 2021 (B-agenda NLG 11-02-2021)
Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten voorafgaand iedere vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals.
4
Rondvraag portefeuille dhr. Olthof (Leefbaarheid, Gezondheid & Milieu)
5
B-agenda Natuur / Stikstof
5.a 20:55
Stikstof: Strategie Noord-Hollandse aanpak stikstof 2021-2022 (B-agenda NLG 08-02-2021)
Met de ‘Strategie Noord-Hollandse aanpak stikstofproblematiek 2021-2022’ werken wij aan twee doelstellingen: natuurherstel en economische ontwikkeling. De strategie beschrijft de provinciale aanpak in de komende jaren, gericht op het realiseren van de doelstellingen in de Wet stikstofreductie en natuurversterking. Daarbij structureren wij onze inzet in het stikstofdossier langs twee sporen: via generieke maatregelen, die voor de hele provincie van belang zijn en via maatwerk in een gebiedsgerichte aanpak, gericht op herstel van de meest kwetsbare natuurgebieden in Noord-Holland.
6 21:35
B-agenda Formule 1
6.a
Verzoek PvdD Brief CPZ en Wnb- ontheffing asfaltgranulaat van de C- naar de B-agenda
7 22:15
Rondvraag portefeuille mw. Rommel (Natuur, Landschap, Grond, Bodemdaling, PAS)