link naar deze pagina

Mobiliteit & Bereikbaarheid - 16 september 2019

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 18:45
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Crys Larson
Toelichting: Vooraf:
-BOT-overleg over Agenda mobiliteit van 16.30 tot 17:30 uur (zaal 1.5 eerste verdieping Dreef)

- Ambtelijke toelichting op het onderwerp PMI/PMO van 18:15-18:45 uur (statenzaal)

Deze commissievergadering begint om 18:45 uur in de statenzaal.

Deze commissievergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Ook is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dit kan op punten die ter bespreking staan geagendeerd of tijdens het inloophalfuur op andere punten. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan bij de commissieadviseur Susanne Neeskens: neeskenss@noord-holland.nl

Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inloophalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 3 ca. 30 minuten eerder beginnen. De vergadering is live te volgen via: noord-holland.stateninformatie.nl/

Bundel:
pdf Agendabundel (221.3MB)
Algemene documenten:

0
Voorafgaand aan de vergadering: Ambtelijke briefing PMO / PMI van 18:15-18:45 uur
1 18:45
Opening en mededelingen
1.a 18:50
Notitie werkwijze statencommissies 2019-2023
Voorstel voor behandeling: kennisnemen van de Notitie werkwijze.

Toelichting:
Elke maand nemen Provinciale Staten besluiten tijdens de Statenvergadering. De inhoudelijke voorbereidingen hiervoor doen de Statenleden in diverse Statencommissies. Provinciale Staten stellen bij elke nieuwe Statenperiode Statencommissies in en kennen daaraan verschillende thema’s van provinciaal beleid toe voor overleg en advisering aan de Statenvergadering.
De werkwijze van deze Statencommissies is vastgelegd in het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten en Statencommissies van Noord-Holland 2015.
Aanvullend op dit reglement en op basis van de praktijk van de afgelopen jaren is deze notitie over de werkwijze van de Statencommissies ontstaan.
Dit gaat met name om afspraken die gemaakt zijn in de Agendacommissie en werkwijzen die zijn ontstaan in de praktijk van de commissievergaderingen.
Iedere Statenfractie is vertegenwoordigd in een Statencommissie. Ook niet–Statenleden (zogenaamde duo-commissieleden) kunnen deel uitmaken van een commissie. De gedeputeerden (portefeuillehouders) zijn aanwezig in de commissievergaderingen waar hun portefeuille onder valt. De Statengriffie ondersteunt de Statencommissies in alle activiteiten die zij ondernemen.
De Notitie Werkwijze Statencommissies geeft antwoord op volgende vragen:

- Hoe komt de agenda van de commissievergadering tot stand? En welke andere voorbereidingen zijn nodig tot het moment van de vergadering zelf?
- Hoe vindt besluitvorming plaats in de vergadering zelf?
- En hoe vergaren de commissieleden hun informatie? Hoe bereiden zij zich voor op belangrijke provinciale thema’s?
2 19:00
Inloophalfuur
3 19:30
Vaststelling agenda, verslag vorige vergadering, langetermijnagenda, moties- en toezeggingenlijsten en C-agenda
4 19:35
A-agenda Mobiliteit
4.a
Voordracht Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2019 2e actualisatie
De provincie beheert 613 km wegen, 383 km fietspaden, 49 km busbanen, 246 km vaarwegen en is eigenaar van 545 bruggen, sluizen, tunnels en faunapassages. In het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) staan alle projecten die de provincie in voorbereiding en uitvoering heeft. Het programma wordt tweemaal per jaar geactualiseerd. Op basis van deze actualisatie vragen GS aan PS om het benodigde budget beschikbaar te stellen.

5 20:10
A-agenda Circulaire Economie
5.a
Circulaire economie: Voordracht uitbreiding fondsvermogen, voorstel tot scopewijziging, Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) (A-agenda M&B 16-09-2019)
De provincie heeft in 2014 het revolverende Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland BV opgericht voor de verwezenlijking van de ambities op het gebied van duurzame energie. Provinciale Staten hebben daarvoor een fondsvermogen van maximaal 85 miljoen euro beschikbaar gesteld. Op dit moment bedraagt het fondsvermogen 66 miljoen euro en heeft het fonds in totaal 40,3 miljoen euro geïnvesteerd in 22 initiatieven. Het fonds verwacht op korte termijn voor 15-20 miljoen euro aan vervolginvesteringen te moeten doen. Daarnaast verwacht het fonds 16,1 miljoen euro aan nieuwe investeringen te kunnen doen op basis van de duurzame initiatieven waarmee men al in gesprek is (de zogenaamde “pijplijn”). Omdat het huidige fondsvermogen van 66 miljoen euro daarvoor ontoereikend is, vragen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten om de laatste tranche van 19 miljoen euro aan het fonds beschikbaar te stellen. Tevens wordt voorgesteld om de scope van PDENH zodanig te wijzigen dat investeringen in houtige biomassa worden beperkt, als uitwerking van een toezegging aan PS.
6
Rondvraag gedeputeerde Pels (Portefeuille Circulaire economie, NZKG & Zeehavens)
7 20:35
B-Agenda Luchtvaart
7.a
Agenderingsverzoek SP inzake brief verzoek tot handhaving vergunning traumahelikopter VUmc van de C-agenda naar de B-agenda
8
Rondvraag gedeputeerde Tekin (portefeuille Mobiliteit, Luchtvaart & Schiphol)
9
Sluiting
10
C-agenda Mobiliteit
10.01
Mobiliteit: 1e kwartaalrapportage van het OV loket 2019 (tzt C-agenda)
10.02
Mobiliteit: 24 treinen per uur in Overveen (t.z.t. C-agenda)
10.03
Mobiliteit: Antwoordbrief GS inz. A.C. de Graafweg N241
10.04
Mobiliteit: Antwoordbrief GS mogelijke uitval buslijnen (C-agenda na verkiezingen)
10.05
Mobiliteit: Antwoordbrief GS op zienswijze reconstructie Houtplein - Tempeliersstraat (C-agenda na verkiezingen)
10.06
Mobiliteit: Antwoordbrief GS op zwartboek OV Nood-Holland Noord van SP (C-agenda na verkiezingen)
10.07
Mobiliteit: Beantwoording aanvullende vragen faunavoorzieningen (tzt C-agenda)
Naar aanleiding van Statenvragen van PvdD over faunapassages zijn er aanvullende technische vragen gesteld. Hierbij de beantwoording voor heel PS.
10.08
Mobiliteit: Beantwoording brief Landschap NH cs maatschappelijke oproep A8-A9 (C-agenda na verkiezingen)
Toelichting voor de openbare besluitenlijst:

Schriftelijke reactie van Gedeputeerde Staten op de brief van een aantal organisaties, waaronder Landschap Noord-Holland, over het project Verbinding A8-A9.
10.09
Mobiliteit: Beantwoording ingekomen brief van de gemeenteraad van Haarlemmermeer inzake Duinpolderweg (C-agenda na verkiezingen)
10.10
Mobiliteit: Beëindiging grootprojectstatus en verzoek eindevaluatie HSL Zuid (C-agenda na verkiezingen)
10.11
Mobiliteit: Brief actiegroep bewoners Zwaanshoek Duinpolderweg (C-agenda na verkiezingen)
10.12
Mobiliteit: Brief ANWB Het verbeteren van verkeersveiligheid in de provincie Noord-Holland (C-agenda na verkiezingen)
10.13
Mobiliteit: Brief geluidsoverlast door hard optrekken en rijden Hilversumseweg N525 (C-agenda na verkiezingen)
10.14
Mobiliteit: Brief geluidsoverlast in tuin A8 A9 (c-agenda na verkiezingen)
10.15
Mobiliteit: Brief GS aan PS Financiële reservering parallelle Kaagbaan 2 (t.z.t. C-agenda)
Het voorstel betreft instemming met de schriftelijke reactie van GS op de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de financiële reservering voor de parallelle Kaagbaan d.d. 14 december 2018.

In de reactie van GS aan de minister is opgenomen dat de overeenkomst is geëindigd en dat de provincie Noord-Holland deze niet wil verlengen. In de reactie geven GS verder aan dat de vrijgekomen middelen (als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst) gebruikt zouden kunnen worden voor de verbetering van de bereikbaarheid van Schiphol. GS stelt daarbij de voorwaarde dat het Rijk ook bijdraagt aan eventuele maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid van Schiphol.
10.16
Mobiliteit: Brief GS aan PS HOV in 't Gooi - Halfjaarrapportage augustus 2018 - januari 2019 (C-agenda na verkiezingen)
Op 3 februari 2014 hebben PS het uitvoeringsbesluit voor het project HOV in 't Gooi genomen, Daarbij is toegezegd dat Provinciale Staten halfjaarlijks geïnformeerd worden over de voortgang van dit project, apart van de P&C-cyclus. Voorliggende rapportage beschrijft de periode van augustus 2018 t/m januari 2019.
10.17
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Bereikbaarheid Den Helder (C-agenda na verkiezingen)
De provincie Noord-Holland heeft de studie laten doen om te onderzoeken hoe de bereikbaarheid van Den Helder kan bijdragen aan de bevordering van de economische ontwikkeling van de regio.
Uit de bereikbaarheidsstudie blijkt dat aanpassingen van de wegen in de kop van Noord-Holland kunnen leiden tot reistijdverkorting en afname van verkeer op omliggende wegen. De ontwikkelingen in en rond Den Helder, zoals de groei van de Koninklijke Marine, de ontwikkeling van Agriport A7/Greenport NHN en een nieuwe reactor en campus in Petten kunnen in de toekomst richting geven aan een keuze voor een van de varianten uit het onderzoek. De studie legt een basis voor eventuele vervolgstappen door de nieuwe coalitie om de bereikbaarheid van Den Helder te verbeteren.
10.18
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Besluit Oeververbinding Noordhollandsch kanaal Burgervlotbrug
10.19
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. landelijke Contourennota Toekomstbeeld OV 2040 (C-agenda na verkiezingen)
10.20
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Ontwerp Programma van Eisen openbaar vervoer concessie Gooi en Vechtstreek (C-agenda na verkiezingen)
10.21
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Samenwerkingsovereenkomst realisatiefase HOV Halte RoyalFloraHolland (C-agenda na verkiezingen)
10.22
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. uitvoeringsregeling subsidie fietsknelpunten (C-agenda na verkiezingen)
10.23
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Verkenning brandstoffenmixbeleid (C-agenda na verkiezingen)
10.24
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Verkenningstraject Schipholcorridor (t.z.t. C-agenda)
Vanuit het programma OV knooppunten is een verkenningstraject uitgevoerd voor de Schipholcorridor (treincorridor Leiden-Schiphol-Lelystad). De resultaten worden meegenomen in de verdere knooppuntontwikkeling van de 17 OV-knooppunten op deze corridor, waarvan er 8 binnen provincie Noord-Holland liggen. Het traject is uitgevoerd vanuit het MRA actieprogramma met als trekkers Provincie Noord-Holland en gemeente Almere.
10.25
Mobiliteit: Brief GS aan PS inzake stand van zaken Leeghwaterbrug (t.z.t. C-agenda)
10.26
Mobiliteit: Brief GS aan PS Werkprogramma MRA-E 2019 (C-agenda na verkiezingen)
In 2012 sloten de overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een samenwerkingsovereenkomst rond elektrisch vervoer. Elektrische mobiliteit heeft invloed op de mobiliteit in brede zin. Het is belangrijk dat de overheid daarbij is aangehaakt en waar nodig richting geeft. Elektrisch vervoer kan bijdragen aan het realiseren van de beleidsdoelen rond luchtkwaliteit en klimaat. Ieder jaar legt het projectbureau MRA-E haar werkzaamheden vast in een werkprogramma. Het werkprogramma 2019 staat in het teken van de opschaling van het elektrisch vervoer, de relatie met de energietransitie en het (concept)klimaatakkoord

Op 6 maart jl. heeft het Platform Mobiliteit van de MRA ingestemd. met het werkprogramma MRA-E 2019.
10.27
Mobiliteit: Brief inz. tankstations en provinciaal beleid inzake energietransitie
10.28
Mobiliteit: Brief Pitpoint inz. 100% Schoon vervoer (C-agenda na verkiezingen)
10.29
Mobiliteit: Brief Rover OVmaal2 in het Collegeprogramma 2019-2023 (C-agenda na verkiezingen)
10.30
Mobiliteit: Brief TLN Duurzaam op weg in Noord-Holland (C-agenda na verkiezingen)
10.31
Mobiliteit: Brief voorstellen NS 2020 (C-agenda na verkiezingen)
10.32
Mobiliteit: Brief Wijkplatform Krommenie inz. de verbinding A8-A9
10.33
Mobiliteit: Deltaplan Mobiliteitsalliantie (tzt C-agenda)
10.34
Mobiliteit: Fietspad langs de Haansloot (C-agenda na verkiezingen)
10.35
Mobiliteit: MRA-Elektrisch Voorwaarden deelname inkoop Oplaadinfrastructuur (C-agenda na verkiezingen)
Het projectbureau MRA-Elektrisch heeft als doel elektrisch vervoer in de gemeenten in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht te stimuleren. Een belangrijk onderdeel hierin is het realiseren van publieke oplaadinfrastructuur. Het realiseren van publieke oplaadinfrastructuur gebeurt voornamelijk door het aanbesteden en aangaan van concessieovereenkomsten met marktpartijen. Gemeenten sluiten zich bij een concessieovereenkomst en kunnen vervolgens onder begeleiding van het projectbureau laadpalen in de openbare ruimte laten plaatsen. De provincie is de concessiegever en de gemeenten kunnen onder voorwaarden laadpalen laten plaatsen. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in het document dat na vaststelling door GS eenzijdig door gemeenten schriftelijk wordt bevestigd.
10.36
Mobiliteit: Onderzoek Gebiedscontracten ((t.z.t. C-agenda))
Gebiedscontracten zijn contracten voor beheer en onderhoud van het provinciaal areaal. Het onderzoek richt zich op het inzichtelijk maken van de doelen van de gebiedscontracten en het identificeren van succesfactoren voor het kunnen behalen van de doelen. Er worden aanbevelingen geformuleerd voor de korte en voor de lange termijn in relatie tot de succesvolle uitvoering van de gebiedscontracten.
10.37
Mobiliteit: Persbericht OV loket (C-agenda na verkiezingen)
10.38
Mobiliteit: Reactie ANWB op coalitieakkoord 2019-2023 (desgewenst betrekken bij PS 17-06-2019)
10.39
Mobiliteit: Reactie op zienswijze reconstructie Houtplein Tempelierstraat (C-agenda na verkiezingen)
10.40
Mobiliteit: Resultaten smart mobility praktijktest CACC N205 (C-agenda na verkiezingen)
Op 31 oktober 2017 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met het Uitvoeringsprogramma 2018 -2019. Op 20 oktober 2018 is de eerste voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Smart Mobility over de periode januari – september 2018 voorgelegd. Dit betreft specifiek de resultaten van de praktijktest CACC op de N205 en daaropvolgende simulatiestudie door TNO, onderdeel uitmakend van dit Uitvoeringsprogramma.
10.41
Mobiliteit: Stand van zaken project Zuidasdok (t.z.t. C-agenda)
Het project Zuidasdok is een gezamenlijk project van het Rijk, de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam. Het is een omvangrijk project rondom de A10 Zuid in Amsterdam. Dankzij het project verbetert de bereikbaarheid en leefbaarheid van dit economisch belangrijke gebied in de Noordelijke Randstad. Het project Zuidasdok was in 2012 gebudgetteerd op € 1,4 miljard. De provincie Noord-Holland levert hier een totale bijdrage aan van € 75 miljoen voor de bouw van een nieuwe openbaar vervoer terminal. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de actuele stand van zaken van het project.
10.42
Mobiliteit: Tijdelijk beperkt bedienen aantal bruggen in tegenspraak met vastgestelde bedientijden (t.z.t. C-agenda)
10.43
Mobiliteit: Verzoek tot Versnelling aanpak bereikbaarheid Bollenstreek en Keukenhof (t.z.t. C-agenda)
10.44
Mobiliteit: Wob-verzoek inzake reconstructie Dreef en Houtplein in Haarlem (C-agenda na verkiezingen)
10.45
Mobiliteit: Zienswijze en aandachtspunten Duinpolderweg (t.z.t. C-agenda)
10.46
Mobiliteit:Tussentijdse Monitor OV-knooppunten 2018 (t.z.t. C-agenda)
10.47
Mobiliteit: Vaststellen Landschappelijk Inpassingsplan Herinrichting A.C. de Graafweg (N241)
Voor de herinrichting van de A.C de Graafweg (N241) is door Provinciale Staten een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgesteld op 4 maart 2019. Het Landschappelijk inpassingsplan (LIP) is een verdere uitwerking van het vastgestelde PIP met als doel om de heringerichte weg in het landschap te passen.
10.48
Mobiliteit/Infrastructuur: 6e Budgettair neutrale wijziging beleidsdoelenraming (C-agenda commissie M&B 16 september 2019)
In het voorliggende overzicht staan wijzigingen in de beleidsdoelenraming. Het gaat om budgettair neutrale wijzigingen tussen beleidsdoelen, die geen consequenties hebben voor de financiële omvang van het programma. Deze aanpassingen zijn van belang met het oog op de rechtmatigheid.
10.49
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. beslissing op Wob-verzoek N242 Leeghwaterbrug (C-agenda M&B 16-09-2019)
Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob
10.50
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Bestek aanbesteding OV-concessie Gooi en Vechtstreek (C-agenda M&B 16-09-2019)
Gedeputeerde Staten hebben het Programma van Eisen (PvE) voor de aanbesteding van het openbaar busvervoer voor de concessie Gooi en Vechtstreek vastgesteld. Het PvE bevat de minimumeisen waaraan het aanbod van de vervoerder moet voldoen, zoals bijvoorbeeld eisen over comfort, betrouwbaarheid, informatievoorziening en duurzaamheid. Met de vaststelling start de Europese aanbesteding van de nieuwe concessie. Tot begin december 2019 kunnen geïnteresseerde vervoerders hun offerte indienen. In het voorjaar van 2020 wordt het beste aanbod geselecteerd . De nieuwe concessie loopt van 11 juli 2021 tot medio december 2030.
10.51
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Deelname als kennispartner aan het Hyperloopconsortium (C-agenda na verkiezingen)
De provincie Noord-Holland wil graag innovatie steunen en staat daarom sympathiek tegenover het initiatief om de Hyperloop in te zetten als toekomstige oplossingsrichting voor mobiliteitsvraagstukken. Met een financiële bijdrage nemen we voor 1 jaar deel als kennispartner.
10.52
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Reactie op ontwerp structuurvisie Corridor Amsterdam-Hoorn (C-agenda M&B 16-09-2019)
Rijk en regio willen een breed pakket aan maatregelen uitvoeren om de bereikbaarheid in de regio Amsterdam – Hoorn te verbeteren. Deze regio kenmerkt zich door de grote stroom forenzen van en naar Amsterdam. GS reageren positief op het in de ontwerp structuurvisie (OSV) Corridor Amsterdam-Hoorn beschreven voorkeursalternatief. Het pakket bestaat uit verbeteringen van het fiets- en openbaar vervoer-netwerk, het wegennet en uit mobiliteitsmanagement maatregelen. Ook is er rekening gehouden met grote opgaven in de regio voor woningbouw, leefbaarheid, natuur, klimaat en duurzaamheid.
10.53
Mobiliteit: Uitvoeren Uitbestedingsovereenkomst bediening kunstwerken (C-agenda M&B 16-09-2019)
De provincie Noord-Holland stelt uitvoerder Trigion Service B.V., aan wie de bediening van bruggen en sluizen is uitbesteed, in gebreke omdat een aantal provinciale bruggen niet bediend wordt vanwege een tekort aan goed opgeleide brugwachters bij Trigion zoals contractueel is afgesproken. Dat betekent dat Trigion in de gelegenheid is gesteld binnen 20 werkdagen na ontvangst van de ingebrekestelling de tekortkomingen te herstellen.
10.54
Mobiliteit: WOB verzoek onderhoud N206 (C-agenda M&B 16-09-2019)
Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob
10.55
Mobiliteit: Brief kwartaalrapportage Ombudsman (C-agenda M&B 16-09-2019)
10.56
Mobiliteit: Brief nieuwe planning Leeghwaterbrug (C-agenda M&B 16-09-2019)
10.57
Mobiliteit: Brief Ring N9 westrand Alkmaar (C-agenda M&B 16-09-2019)
10.58
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Stand van zaken Project Zuidasdok (C-agenda M&B 16-09-2019)
Het project Zuidasdok is een gezamenlijk project van het Rijk, de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam. Het is een omvangrijk project rondom de A10 Zuid in Amsterdam. Dankzij het project verbetert de bereikbaarheid en leefbaarheid van dit economisch belangrijke gebied in de Noordelijke Randstad. Het project Zuidasdok is in 2012 gebudgetteerd op € 1,4 miljard. De provincie Noord-Holland levert hier een totale bijdrage aan van € 75 miljoen voor de bouw van een nieuwe openbaar vervoer terminal. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de actuele stand van zaken van het project.
10.59
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Wob-verzoek Landschapsplan Stelling van Amsterdam/ Verbinding A8-A9 (C-agenda M&B 16-09-2019)
Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob
regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob.
10.60
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Wob-verzoek Omlegging A9/ Airport City A9 (C-agenda M&B 16-09-2019)
Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob.
10.61
Mobiliteit: Brief reactie op planning Leegwaterbrug (C-agenda M&B 16-09-2019)
10.62
Mobiliteit: Aandachtspunten van het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur voor de ontwikkeling van het OV (C-agenda M&B 16-09-2019)
10.63
Mobiliteit: Brief ontwikkelbeeld mobiliteit regio Alkmaar (C-agenda M&B 16-09-2019)
10 .64
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Bereikbaarheid Kust Zuid-Kennemerland/Zandvoort (C-agenda M&B 16-09-2019)
11
C-agenda NZKG / Zeehavens
11.01
NZKG: Nieuwsbrief Omgevingsdienst NZKG (tzt c-agenda)
11.02
NZKG: Uitvoeringsprogramma Noordzeekanaalgebied 2019
11.03
NZKG: Brief GS aan PS inz. VTH-beleid 2019-2022 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (C-agenda M&B 16-09-2019)
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert mede namens Provincie Noord-Holland taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Voor de uitvoering van deze taken is in regionaal verband uitvoeringsbeleid opgesteld waarin prioriteiten en strategieën zijn opgenomen voor de periode 2019-2022.
11.04
Zeehavens: Brief GS aan PS inz. Verslag handelsmissie Ghana en Ivoorkust (C-agenda M&B 16-09-2019)
De gedeputeerde Zeehavens heeft van 9 tot en met 15 maart een cacao-handelsmissie geleid naar Ivoorkust en Ghana. Deze missie was georganiseerd door de Port of Amsterdam. Het verslag van deze missie wordt door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten aangeboden.
12
C-agenda Luchtvaart
12.01
Luchtvaart / Schiphol: Voortgangsverslag Stichting leefomgeving Schiphol (t.z.t. C-agenda)
12.02
Luchtvaart/Schiphol: Ingekomen brief Schiphol in de Luchtvaartnota 2020 tot 2050: ‘een Gordiaanse Knoop’? (t.z.t. C-agenda)
12.03
Luchtvaart: Ingekomen brief Geen Schiphol in de Noordzee (t.z.t. C-agenda)
U treft hier een geanonimiseerde brief, conform de AGV.
Statenleden treffen in iBabs de niet-geanonimiseerde versie aan in een beveiligde agenda.
12.04
Luchtvaart: Ontwerp wijziging Luchthavenregeling Zweefvliegveld ZCDH, Hippolytushoeverweg (t.z.t. C-agenda)
Om het Windpark Wieringermeer te realiseren moest het Zweefvliegcentrum Noordkop (Voorheen Zweefvliegclub Den Helder) verplaatst worden naar een andere locatie namelijk het stiltegebied Wieringermeer Noord. Destijds is met de zweefvliegclub afgesproken dat het zweefvliegcentrum op de nieuwe locatie dezelfde gebruiksmogelijkheden krijgt als op de oude locatie. Provinciale Staten hebben op 2 maart 2015 voor deze nieuwe locatie een Luchthavenregeling (LHR) vastgesteld. De Raad van State heeft destijds het artikel over het zweefsleepvliegen vernietigd wegens een motiveringsgebrek. Met deze wijziging van het LHR wordt dat gerepareerd.
12.05
Luchtvaart: Rapport Rli. Luchtvaartbeleid 'een nieuwe aanvliegroute' (t.z.t. C-agenda)
12.06
Luchtvaart: Zienswijze Bestuurlijke Regie Schiphol op Notitie Reikwijdte en Detailniveau ministerie I&W (t.z.t. C-agenda)
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt voor de periode 2020-2050 nieuw beleid op voor de luchtvaart. Dit beleid wordt vastgelegd in de Luchtvaartnota. Voor deze Luchtvaartnota wordt een planMER geschreven. Om vooraf te bepalen op welke onderwerpen deze zich moet richten en met welke diepgang die onderwerpen behandeld dienen te worden, is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau Luchtvaartnota opgesteld (NRD). Deze NRD ligt nu ter inzage voor. De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) is gezamenlijk tot een reactie gekomen op de zienswijze. Het college van GS heeft kennis genomen van deze zienswijze en biedt deze ter informatie aan Provinciale Staten aan.
12.07
Milieu/luchtvaart: Verzoek handhavend optreden Helihaven VU MC (t.z.t. C-agenda)
13
C-agenda Circulaire Economie
13.01
Circulaire economie: Brief GS aan PS inz. Investeringscriteria PDENH (C-agenda M&B 16-9-2019)