link naar deze pagina

Natuur Landbouw & Gezondheid - 11 juli 2019

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:10
Voorzitter: Nicole van der Waart
Toelichting: Voorafgaand aan de vergadering staat er een maaltijd voor Statenleden klaar bij zaal 1.3.

Van 19:00u tot 20:00u vindt in de Statenzaal eerst de technische briefing plaats over de Vergunning, Toezicht en Handhavingstaken, de casus TATA, de escalatieladder en de werkzaamheden van de omgevingsdienst.

Om 20:00u begint de commissievergadering ook in de Statenzaal.

Extra vergadering van de Statencommissie NLG over de ontwikkelingen rondom Tata Steel/Harsco en de Grafietregens.

Er staan deze avond geen andere (reguliere) agendapunten op de agenda.

Er heeft zich 1 inspreker aangemeld.
Bundel:
pdf Agendabundel (18.3MB)
Algemene documenten:

1 19:00
Opening en mededelingen (20:00)
2 20:00
Vaststellen Agenda
3
B-Agenda Gezondheid
3.a 20:05
Bespreking voortgang Tata Steel/Harsco en Grafietregens
Bespreking van de commissie met de Gedeputeerde Gezondheid aan de hand van de actuele stand van zaken en de uitwerking van het format van de tweewekelijkse informatievoorziening motie 22-2019 (CDA) en andere ter zake doende aangelegenheden rondom dit dossier.

Op 5 juli is een brief van GS met 2 bijlagen bij dit agendapunt gepubliceerd met de stand van zaken over Tata Steel Harsco.

Op woensdag 10 juli is een brief van GS aan Tata Steel toegevoegd inzake de reactie van GS op de Roadmap 2030 van Tata Steel.

Er heeft zich 1 inspreker aangemeld voor dit agendapunt.
3.b 21:05
Bespreking afhandeling motie M23-2019 GroenLinks Stop de grafietregens.pdf
Bespreking afhandeling motie M23-2019 inzake de escalatieladder.

Op woensdagmiddag 10 juli wordt het stuk inzake de afhandeling van motie 23-2019 GroenLinks later in de middag toegevoegd.

Op donderdagochtend 11 juli is de Brief van GS aan PS inzake de afhandeling van motie 23-2019 toegevoegd.

Met motie 23-2019 van 17 juni 2019 verzoeken Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten om de Staten voor het zomerreces te informeren over de escalatieladder die door Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wordt gehanteerd bij toezicht en handhaving, de opbrengst van dwangsommen toe te voegen aan het VTH-budget en alle vergunningen van de bedrijven op het terrein van Tata Steel op Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) door te lichten en maatregelen te nemen indien niet wordt voldaan aan de gestelde vergunningsvoorwaarden. Gedeputeerde Staten geven met deze brief invulling aan de motie.
3.c 22:05
Ingezonden reacties bij de bespreking voortgang Tata Steel/Harsco
Ter kennisname: op woensdag 10 juli zijn er nog enkele schriftelijke reacties binnengekomen bij de Statengriffie. Desgewenst te betrekken in de beraadslagingen.
4 22:05
Sluiting
5
C-agenda Gezondheid
5.a
Beantwoording schriftelijke vragen Vragen van de heer K.J. Terwal MA (VVD) over de onderzoeksresultaten van het RIVM rapport Inschatting gezondheidsrisico’s grafietregen Wijk aan Zee.
5.b
Tweewekelijkse update Harsco/Tata Steel ter uitvoering van motie
Met motie 22-2019 verzoeken PS GS om elke twee weken een update te geven van de huidige stand van zaken en ontwikkelingen rondom Tata Steel/Harsco Metals. Met deze brief geven GS voor de eerste keer invulling aan deze motie.