link naar deze pagina

Mobiliteit & Bereikbaarheid - 28 oktober 2019

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Crys Larson
Toelichting: Vooraf:
-Regulier overleg met ROCOV-NH van 17:30-18:00 uur (zaal 1.4)

-BOT-overleg over OV Toekomstbeeld van 18:15 tot 19:00 uur (statenzaal)

Deze commissievergadering begint om 19:00 uur in de statenzaal.

Deze commissievergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Ook is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dit kan op punten die ter bespreking staan geagendeerd of tijdens het inloophalfuur op andere punten. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan bij de commissieadviseur Susanne Neeskens: neeskenss@noord-holland.nl

Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inloophalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 3 ca. 30 minuten eerder beginnen. De vergadering is live te volgen via: noord-holland.stateninformatie.nl/
Bundel:
pdf Agendabundel (44.1MB)
Algemene documenten:

1 19:00
Opening en mededelingen
2 19:05
Inloophalfuur
3 19:35
Vaststelling agenda, verslag vorige vergadering, strategische agenda, moties- en toezeggingenlijsten en C-agenda
4 19:40
A-agenda Algemeen
4.a
Voordracht Begroting 2020 en Memorie van Antwoord
Voorstel voor behandeling:
Aan de commissie wordt gevraagd die onderdelen van de Programmabegroting en Memorie van Antwoord te bespreken, waarvoor de commissie verantwoordelijk is.


Het advies van de commissie zal in de vorm van het verslag aan PS worden toegezonden voor de PS vergadering van 11 november 2019.

Toelichting:
In de begroting wordt vastgelegd wat de provincie in 2020 wil bereiken, wat de provincie hiervoor gaat doen en hoeveel dit mag kosten. Na de eerste lezing in GS op 9 juli is gedurende de zomerperiode het coalitieakkoord verwerkt in de begroting en zijn enkele aanpassingen gedaan n.a.v. de gemaakte opmerkingen bij de eerste lezing.
5
A-agenda Mobiliteit
5.a 21:10
Voordracht Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud 2020-2027
De provincie beheert 645 km wegen, 384 km fietspaden, 50 km
busbanen, 246 km vaarwegen en is eigenaar van 590 bruggen, sluizen,
tunnels en faunapassages. In het Provinciaal Meerjarenprogramma
Onderhoud (PMO) staan de onderhoudsprojecten die de provincie in
voorbereiding en uitvoering heeft. Het programma wordt jaarlijks
geactualiseerd. Op basis van deze actualisatie vragen GS aan PS om de
benodigde kredieten voor de vervangingsinvesteringen beschikbaar te
stellen.

18-10-2019: Aan de stukken van de commissievergadering M&B van 28 oktober is een erratum bij de
Statenvoordracht tot vaststelling van het PMO 2020-2027 toegevoegd.

6 21:45
Rondvraag gedeputeerde Pels (Portefeuille Circulaire economie, NZKG & Zeehavens)
7 21:50
Rondvraag gedeputeerde Tekin (portefeuille Mobiliteit, Luchtvaart & Schiphol)
8
C-agenda Mobiliteit
8.a
Mobiliteit: Wob-verzoek Uitbestedingsovereenkomst bediening kunstwerken PNH (C-agenda M&B 28-10-2019)
Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob.
8.b
Mobiliteit: Halfjaarrapportage HOV in 't Gooi - februari t/m juli 2019 (C-Agenda M&B 28-10-2019)
De provincie Noord-Holland investeert in R-net, een betrouwbaar openbaar-vervoer-netwerk. Onderdeel van dit netwerk is de hoogwaardige openbaarvervoerverbinding (HOV) in ‘t Gooi tussen Huizen en Hilversum. De regio krijgt hierdoor een frequente, snelle en betrouwbare openbaar-vervoer-verbinding met Amsterdam, Schiphol en Almere. Daarnaast worden binnen het project HOV in ’t Gooi maatregelen genomen om het leefklimaat te verbeteren, de verkeersveiligheid te vergroten en de natuur van bijvoorbeeld Anna’s Hoeve te versterken. Met Provinciale Staten is afgesproken dat zij ieder half jaar een voortgangsrapportage ontvangen.
8.c
Mobiliteit: Brief GS aan PS inzake Wob verzoek project brug Ouderkerk (C-agenda M&B 28-10-2019)
Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob
regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob
8.d
Mobiliteit: Brief Klacht connexxion buslijn 346 en 244 (C-agenda M&B 28-10-2019)
8.e
Mobiliteit: Brief GS aan PS inzake Intentieverklaring doorfietsen Gooi en Vechtstreek (C-agenda M&B 28-10-2019)
Gedeputeerde staten ondertekenen een intentieverklaring met de regio Gooi en Vechtstreek en de gemeenten Hilversum, Gooise Meren, Wijdemeren, Huizen, Weesp, Laren en Blaricum, waarin deze partijen zich gezamenlijk inzetten op de realisatie van een hoogwaardig fietsnetwerk en betaalt voor de helft mee aan de vervolgstudie naar de realisatie van dit netwerk.
In de brief aan PS vind u een uitgebreide toelichting.
8.f
Mobiliteit: Brief GS aan bewoners inzake gelijkvloerse oversteek Velsen-Noord (C-agenda M&B 28-10-2019)
8.g
Mobiliteit: Reactie op zienswijzen PvE OV-concessie Zaanstreek Waterland (C-agenda M&B 28-10-2019)
8.h
Recreatie/toerisme/mobiliteit: Mail van raadslid Sige Bart van de Levendig Gezond Velsen met ideeën om recreatie en toerisme richting Velsen te spreiden (c-agenda NLG nov. 2019 en M&B 28 oktober 2019)
8.i
Mobiliteit: Jaarverslag 2018 concessies Openbaar Vervoer NH (C-agenda 28-10-2019)
Jaarlijks worden de belangrijkste resultaten en prestaties gepubliceerd van het openbaar (bus)vervoer in de concessies Gooi en Vechtstreek, Haarlem/IJmond en Noord-Holland Noord. De Provincie Noord-Holland is opdrachtgever van de hiervoor genoemde concessies.
In positieve zin vallen de hoge waarderingcijfers van reizigers op en tevens het hoge stiptheidspercentage van de bussen. In negatieve zin is het gebruik gedrukt door de stakingen. De vergoeding voor de uitgevallen ritten gedurende de stakingsdagen wordt besteed aan acties ten gunste van de reizigers.
8.j
Mobiliteit: Brief gemeenteraad Haarlemmermeer Voortgang project Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek (C-agenda M&B 28-10-2019)
9
C-agenda Luchtvaart
9.a
Luchtvaart: Zienswijze Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) op Notitie & Reikwijdte Luchtruimherziening (C-agenda M&B 28-10-2019)
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een herziening van het Nederlandse luchtruim voor. Voor deze herziening wordt een plan-Milieueffectrapportage (planMER) geschreven. Om vooraf te bepalen op welke onderwerpen deze zich moet richten en met welke diepgang die onderwerpen behandeld dienen te worden, is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau Luchtruimherziening (NRD) opgesteld. Deze NRD ligt nu ter inzage voor. De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) – een samenwerkingsverband van gemeenten en provincies binnen het werkingsgebied van Schiphol – is gezamenlijk tot een zienswijze gekomen op de NRD. Het college van GS heeft kennis genomen van deze zienswijze en biedt deze ter informatie aan Provinciale Staten aan.
10
C-agenda circulaire economie
10.a
Circulaire economie: Brief GS aan PS inz. Faillissement deelneming Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) (C-agenda M&B 28-10-2019)
11
Sluiting