link naar deze pagina

Ruimte Wonen en Klimaat - 9 september 2019

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 18:15
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: Marcel Steeman
Toelichting: Deze commissievergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Ook is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dit kan op punten die ter bespreking staan geagendeerd of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan bij de commissieadviseur Mariëtte van Boheemen, boheemenm@noord-holland.nl

Let op: Alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen.
De vergadering is live te volgen via: noord-holland.stateninformatie.nl

Voorafgaand aan de commissievergadering zal van 17.30 uur tot 18.15 uur een technische briefing (ambtelijk) worden gegeven over de Regionale Energie Strategieën (RES).
Deze zal ook plaatsvinden in de Statenzaal.


6/09 De beantwoording van de technische vragen is gepubliceerd onder algemene agendadocumenten.

6/09 verslag van de commissie R&W van 25/2 is toegevoegd aan het vergaderdossier onder agendapunt 2.
Algemene documenten:

0
Technische briefing startnotities RES
De presentatie van de technische briefing d.d. 9 september is toegevoegd.
1 18:15
Opening en mededelingen
2 18:30
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, Strategische Agenda, Lijsten moties en toezeggingen en C-agenda
3 18:40
Rondvraag gedeputeerde Loggen (portefeuilles Ruimte en Wonen)
4 18:55
Inspreekhalfuur
5
A-Agenda Klimaat en Energie
5.a 19:25
Klimaat en Energie: Voordracht startnotities Regionale Energiestrategieën (A-agenda commissie RWK 09-09-2019)
Het Klimaatakkoord voorziet onder andere in de landelijke opgave van het opwekken van 35 TWh aan duurzame energie op land in 2030. Door middel van Regionale Energiestrategieën (RES) werken de gemeenten, waterschappen en de provincies samen aan voorstellen om deze opgave te realiseren. In Noord-Holland worden twee RES-sen gemaakt: de RES NHN en de RES NHZ. In de startnotities voor deze RES-sen staan procesafspraken en leidende principes. Deze startnotities liggen nu voor ter besluitvorming door Provinciale Staten. Met het vaststellen van de startnotities wordt officieel de start van het RES proces gemarkeerd. Besluitvorming over de startnotities RES worden voor PS van 30 september geagendeerd. Behandeling in GS over het klimaatakkoord vindt medio september 2019 plaats.
6
B-Agenda Klimaat en Energie
6.a 20:25
Energie: Rapport Systeemstudie Energie-infrastructuur Noord-Holland 2020-2050 (B-agenda commissie RWK 09-09-2019)
De studie heeft in kaart gebracht hoe vraag en aanbod van energie zich tussen 2020 en 2050 zullen ontwikkelen en wat deze ontwikkeling betekent voor de energie-infrastructuur in Noord-Holland. Het huidige energienetwerk is niet toereikend om ambities op het gebied van CO2-reductie en de economische groei te faciliteren. Naast investeringen in het elektriciteitsnetwerk zijn ook investeringen in netwerken voor andere modaliteiten nodig om het elektriciteitsnetwerk in de toekomst te ontlasten. In vervolgonderzoek zullen de verschillende oplossingsrichtingen voor ontwikkelingen op het gebied van energie-infrastructuur verder worden verkend.
7 21:25
Rondvraag gedeputeerde Stigter (portefeuilles Klimaat en Energie)
8 21:40
Sluiting
9
C-Agenda Klimaat en Energie
9.a
(Heel PS): Brief van GS aan PS inz. Doorrekening ontwerp-Klimaatakkoord en eerste reactie kabinet (tzt na verkiezingen).
9.b
Klimaat en Energie: Monitor Wind op Land 2018 (C-Agenda 9 september 2019)
Uit de monitor Wind op Land 2018 blijkt wederom dat de Provincie Noord-Holland haar taakstelling van 685,5 megawatt aan windenergie in 2020 gaat halen. De monitor wordt ter kennisname aan Provinciale Staten gezonden.
9.c
Klimaat: Aanbieding Voorstel voor het Klimaatakkoord en besluitvormingsproces (C-agenda commissie RWK 9 sept 2019)
Ter kennisname worden bijgevoegde stukken met betrekking tot het Voorstel voor het Klimaatakkoord aangeboden:

U krijgt na het zomerreces een Statenvoordracht voorgelegd.
9.d
Klimaat: Ingekomen brief. Klimaatakkoord leunt onterecht veel op biomassa (t.z.t. C-agenda)
9.e
Klimaat: Uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering procesondersteuning klimaatadaptatie gemeenten Noord-Holland 2019 (C-agenda commissie RWK 09-09-2019)
De subsidieregeling is bedoeld als cofinanciering voor de samenwerkende gemeenten op het gebied van klimaatadaptatie (zogenaamde werkregio's) die van het Rijk een bijdrage hebben ontvangen voor procesondersteuning Klimaatadaptatie.
9.f
Milieu/ Energie: Ingekomen brief (geanonimiseerd) over Biomassacentrale Diemen (t.z.t. C-agenda)
Voor PS-leden is de niet-geanonimiseerde versie beschikbaar in het Stateninformatiesysteem.
9.g
Milieu/ Energie: Schriftelijke beantwoording rondvraag NLWM 25-02-19 inzake biomassacentrale Diemen (t.z.t. C-agenda)
9.h
Energietransitie: Brief GS aan PS inz. bestedingsvoorstel middelen energietransitie 2019 (c-agenda na verkiezingen)
9.i
Duurzame Energie: Brief GS inz. Uitvoeringsparagraaf energietransitie 2019 (c-agenda tzt)
De Uitvoeringsparagraaf is onderdeel van de Beleidsagenda Energietransitie 2016-2020 die de provincie in 2016 heeft vastgesteld. In deze Uitvoeringsparagraaf staat beschreven welke activiteiten de provincie in 2019 uitvoert op het gebied van onder andere energiebesparing in de industrie, glastuinbouw en de gebouwde omgeving, zonne-energie en warmte en koude.
9.j
Duurzame Energie: Brief GS aan PS inz. ondertekening Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (tzt C-agenda).
De burgemeester van Amsterdam heeft de MRA-partners opgeroepen om de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek op 17 juni 2019 te ondertekenen. Ondertekenaars van deze Green Deal zetten zich ervoor in dat steden zoveel mogelijk emissievrij worden bevoorraad.
9.k
Duurzaamheid: Brief lets talk about tech inz. 5 G Space Appeal
9.l
Duurzaamheid: Reisvoornemen gedeputeerde Van der Hoek naar Duitsland en Denemarken in het kader van de Hansa Green Tour 2019 (C-agenda)
Gedeputeerde van der Hoek zal van 18 tot en met 22 juni een buitenlands werkbezoek aan Duitsland en Denemarken afleggen in het kader van de Hansa Green Tour. De Hansa Green Tour heeft als doel te leren van duurzame oplossingen in Noord Europa.
9.m
Energie: Afschrift brief gemeente Diemen met motie van ongenoegen gemeenteraad over biomassaketel Vattenfall/Nuon (C-agenda commissie RWK 09-09-2019)
9.n
Verslag buitenlands werkbezoek van gedeputeerde van der Hoek in het kader van de Hansa Green Tour (C-Agenda RWK 9 september 2019)
Gedeputeerde Van der Hoek heeft van 18 tot en met 22 juni een buitenlands werkbezoek aan Duitsland en Denemarken in het kader van de Hansa Green Tour afgelegd. Aan PS is toegezegd dat na afloop ter informatie een verslag van het buitenlandse werkbezoek zal worden verzonden. Dit besluit voorziet hierin.
10
C-Agenda Ruimte en Wonen
10.a
Ruimte/ Klimaat: Ontwerp wijziging omgevingsvergunning windpark Nieuwe Hemweg (29-05-2019) (C-agenda commissie RWK 09-09-2019)
De omgevingsvergunning voor het windpark Nieuwe Hemweg te Amsterdam bevat een monitoringsverplichting voor aanvaringsslachtoffers (vogels en vleermuizen). Uit onderzoek is gebleken dat er geen aanleiding is om de monitoringsverplichting te handhaven in de omgevingsvergunning. Op verzoek van Nuon wordt de omgevingsvergunning daarom gewijzigd. De ontwerp wijziging op de vergunning ligt van 6 juni t/m 18 juli 2019 ter inzage.

Dit maakt de provincie bekend op www.noord-holland.nl/actueel/terinzageleggingen en in lokale bladen.
10.b
Ruimte: Aanvraag wijziging bestemmingsplan Zanderij Tjebbes (C-Agenda commissie RWK 9 september 2019)
10.c
Ruimte: Afschrift brief aan college Haarlemmermeer inzake vitaliteit Rijsenhout (18-04-2019) (C-agenda commissie RWK 09-09-2019)
10.d
Ruimte: Afschrift brief Vrienden van het Gooi aan gemeente over Zienswijze ontwerpbestemmingsplan "Speelpark Oud Valkeveen e.o. 2019" (C-agenda RWK 9 september 2019)
10.e
Ruimte: Bezwaarschrift van vereniging vrienden van 't Gooi gericht aan het College van B&W van Blaricum inzake de vergunningverlening voor de bouw van een tijdelijke strandtent (07-06-2019) (C-agenda commissie RWK 09-09-2019)
Bezwaarschrift van vereniging vrienden van 't Gooi gericht aan het College van B&W van Blaricum inzake de vergunningverlening voor de bouw van een tijdelijke strandtent. Een en ander is in afschrift verzonden aan:

-College van Gedeputeerde Staten Noord-Holland, Haarlem
-Provinciale Staten Noord-Holland, Haarlem
10.f
Ruimte: Bouwend Nederland, uitnodiging werkbezoek (C-agenda RWK 9 september 2019)
10.g
Ruimte: Concept Ontwikkelvisie Haarlem Oostpoort (23-05-2019) (C-agenda commissie RWK 09-09-2019)
GS nemen kennis van de concept Ontwikkelvisie voor het gebied rond NS-station Haarlem Spaarnwoude. In de visie wordt voorgesteld om dit gebied, Haarlem Oostpoort, duurzaam te ontwikkelen tot woon- werk en recreatiegebied. Het is een gezamenlijk resultaat van een intensief traject met een brede groep publieke, private, maatschappelijke en particuliere partijen. Binnenkort wordt de visie vrijgegeven voor inspraak door de gemeente Haarlem.
10.h
Ruimte: Gebiedsplan Wieringermeer - Brief gemeenteraad Medemblik aan gemeenteraad Hollands Kroon met afschrift aan PS (24-06-2019) (C-agenda commissie RWK 09-09-2019)
10.i
Ruimte: Ontwerp bestemmingsplan Enkhuizerzand, gemeente Enkhuizen (14-05-2019) (C-agenda commissie RWK 09-09-2019)
Het ontwerp bestemmingsplan Enkhuizerzand ligt t/m 15 mei 2019 ter inzage. We dienen een zienswijze in vanwege strijdigheid met onder andere artikel 15 van de PRV, daarvoor bijgevoegde brief zienswijze te versturen.
10.j
Ruimte: Technische correctie kaart 7 PRV Rijsenhout (08-05-2019) (C-agenda commissie RWK 09-09-2019)
De woonkern van Rijsenhout is op kaart 7 behorende bij de Provinciale Ruimtelijke Verordening abusievelijk aangeduid als glastuinbouwconcentratiegebied. Ter plaatse is geen glastuinbouw aanwezig. Op grond van artikel 43 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening besluiten GS om deze kaartfout te corrigeren zodat de woonkern geen onderdeel uitmaakt van het glastuinbouwconcentratiegebied.
10.k.1
Wonen: Regionale afspraken wonen Zuid-Kennemerland/IJmond (18-06-2019) (C-agenda commissie RWK 09-09-2019)
Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de regionale afspraken woningbouw in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond voor de jaren 2019 tot en met 2024. De regio heeft afspraken gemaakt over de hoeveelheid woningen die in deze periode gebouwd moeten worden en over het aandeel sociale huur daarbinnen. Ook is aangegeven waar plannen zijn voor bouwen buiten bestaand stedelijk gebied. GS zijn positief over de afspraken en geven aandachtspunten mee voor het vervolg en de toepassing.
10.k.2
Wonen: Regionale afspraken wonen Westfriesland (18-06-2019) (C-agenda commissie RWK 09-09-2019)
GS hebben kennis genomen van de regionale afspraken wonen in de regio Westfriesland. De regio Westfriesland heeft een werkwijze opgesteld voor de regionale afstemming van de woningbouwplannen (conform artikel 5a uit de Provinciale Ruimtelijke Verordening en de Uitvoeringsregeling “regionale afspraken nieuwe stedelijke ontwikkelingen”). GS zijn positief over de werkwijze en geven aandachtspunten mee voor het vervolg en de toepassing.

10.k.3
Wonen: Regionale afspraken wonen Alkmaar (18-06-2019) (C-agenda commissie RWK 09-09-2019)
GS hebben kennis genomen van de regionale afspraken wonen in de regio Alkmaar. Deze regio heeft een werkwijze opgesteld voor de regionale afstemming van de woningbouwplannen. GS zijn hier positief over als basis voor het vervolmaken van de regionale afspraken. Er zijn aandachtspunten geformuleerd voor het vervolg en GS vertouwen erop dat medio 2019 de afspraken compleet zijn en voldoen aan de provinciale kaders (artikel 5a uit de Provinciale Ruimtelijke Verordening en de Uitvoeringsregeling “regionale afspraken nieuwe stedelijke ontwikkelingen”).
10.l
Wonen: Afschrift Motie gemeente Wijdemeren 'Meer vertrouwen in snelheid bouwen' (25-06-2019) (C-agenda commissie RWK 09-09-2019)
10.m
Wonen: Rapport Raad voor de leefomgeving "Kopen om te verhuren" (29-05-2019) (C-agenda commissie RWK 09-09-2019)
Deze studie is uitgevoerd door het Kadaster, in opdracht van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Het betreft een voorstudie naar verschuivende eigendomsverhoudingen op de woningmarkt.
10.n
Wonen: Technische wijziging Uitvoeringsregeling Woonvisie in verband met verdeling subsidieplafond (23-05-2019) (C-agenda commissie RWK 09-09-2019)
De Uitvoeringsregeling Woonvisie 2016 biedt regio’s de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het uitvoeren van projecten die aansluiten bij het Regionaal ActieProgramma Wonen (RAP). De regeling loopt t/m 2020 en kent een verdeling van het subsidieplafond per regio.
Met de huidige wijziging van de regeling en het vast te stellen subsidieplafond wordt mogelijk dat het totaal resterende budget wordt verdeeld over alle regio’s samen, zodat dit budget zo effectief mogelijk verdeeld kan worden over de projecten in de regio’s.
10.o
Woondeal MRA - BZK (C-agenda commissie RWK September)
Minister Ollongren sluit woondeals met vijf regio’s waar een grote druk op de woningmarkt is, waaronder de Metropoolregio Amsterdam. GS onderschrijven de strekking van de woondeal tussen de Metropoolregio Amsterdam en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als samenwerkingsagenda voor een toekomstbestendige woningmarkt.
10.p
Natuur/ Wonen: Waterwoningen in het Gooimeer (t.z.t. C-agenda)
10.q
RO: Beantwoording Wob-verzoek motorcrosslocaties (C-agenda RWK 09-09-2019)
Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob.
11
C-agenda Algemeen
11.a
Algemeen: Rapport Rekenkamer over opvolging aanbevelingen (t.z.t. C-agenda)
11.b
Algemeen: Reactie Dorpswerk Noord-Holland Coalitieakkoord (13-06-2019) (C-agenda commissie RWK 09-09-2019)
Brief van Dorpswerk Noord-Holland waarin verzocht wordt om deze organisatie op korte termijn te informeren over hoe de samenwerking met de Provincie Noord-Holland er de komende vier jaar uit zal zien.
11.c
MRA: Agenda raadtafel 32 (c-agenda RWK 9-9-2019) in de nieuwsmail van dinsdag 27 augustus is hierover informatie opgenomen