link naar deze pagina

Raad - 12 juli 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: Mw. J.F. Snijder- Hazelhoff
Toelichting: 19.00 uur: voorafgaande aan de raadsvergadering is er kennismaking voor de raadsleden met waarnemend burgemeester mevrouw J.F. Snijder-Hazelhoff.
Algemene documenten:

01
Opening.
02
Introductie waarnemend burgemeester mevrouw J.F. Snijder-Hazelhoff.
03
Vaststelling van de agenda.
04
Notulen vergaderingen 7 juni en 14 juni 2018.
05
Ingekomen stukken.
06
Mondelinge vragen van raadsleden.
07
Lijst van B-onderwerpen, die bij hamerslag worden afgedaan.
07.01
Afgeven (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen voor realisatie bedrijfsoverkapping op het perceel Broekeroordsweg 3B ’t Loo Oldebroek.
07.02
Verhogen budget stimuleringsregeling duurzaamheid.
07.03
Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Duivendansweg 4.
07.04
Vaststellen notitie prioritering woningbouwlocaties.
07.05
Overhevelen budgetten 2017 naar 2018.
07.06
Verlenen voorfinanciering van € 622.159,- voor ruimten kinder- en peuteropvang Integraal kindcentrum Zuidwest (Wezep).
07.07
Vaststellen aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet (BUIG 2017).
07.08
Jaarverslag 2017 en concept programmabegroting 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland (verhoging inwonerbijdrage, indienen zienswijze).
08
Voorstel afgeven (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen voor realisatie drijvend zonnepark aan de Middeldijk, Hattemerbroek.
09
Initiatiefvoorstel VVD voor meer AED’s en reanimatiekennis.
10
Jaarverslag en jaarrekening 2017.
- korte beschouwing van de fracties
- vaststelling en begrotingswijziging.
11
Sluiting