Vergaderingen en stukken

Home > Bestuur en organisatie > Vergaderingen en stukken
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 7 december 2017

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester mevrouw O.M.T. Wolfs
Algemene documenten:
pdf 12072017.doc (350KB)

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling stemmingscijfer
2
Spreekhalfuur raadsleden
pdf 120717.doc (72KB)
3
Vaststellen agenda voor de vergadering van de raad d.d. 7 december 2017
pdf 12072017.doc (350KB)
4
Spreekrecht burgers m.b.t. geagendeerde onderwerpen
5
Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 14 september (benoeming wethouder Salden) en 10 november 2017
hamerstuk
6
Voorstel van B&W inzake bekrachtiging opgelegde voorlopige geheimhoudingsplicht t.a.v. het niet-openbare deel van de vastgestelde besluitenlijsten van het college van B&W
hamerstuk
7
Voorstel van de raadsvoorzitter inzake vaststellen wijze van afdoening van de lijst ingekomen stukken van 20 oktober t/m 16 november
bespreekstuk
7.a
A-stukken
7.b
B-stukken
7.c
C-stukken
7.d
D-stukken
7.e
E-stukken
8
Voorstel van B&W inzake de afhandeling van de ingekomen stukken incl. voortgangsrapportage periode 14 september t/m 26 oktober 2017
hamerstuk
9
Verantwoording door leden algemeen bestuur gemeenschappelijke regelingen
10
Voorstel van B&W inzake een bedrag van 270.000 euro beschikbaar stellen vanuit de reserve onderwijs voor de uitvoering van de herinrichting van de buitenruimte van basisschool Sint Jozef te Merkelbeek
bespreekstuk
11
Voorstel van B&W inzake vaststellen tweede bestuursrapportage 2017
bespreekstuk
12
Voorstel van B&W inzake de 'nota reacties bij ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg' vaststellen, de Structuurvisie vaststellen en na vaststelling de Retailstructuurvisie Parkstad Limburg 2010-2020 intrekken
bespreekstuk
13
Voorstel van B&W inzake bij wijze van zienswijze instemmen met de tweede bestuursrapportage ISD BOL 2017 en hierbij geen aanvullende zienswijze indienen
bespreekstuk
14
Voorstel van B&W inzake bij wijze van zienswijze instemmen met de tweede begrotingswijziging WOZL 2017 en hierbij aanvullende zienswijzen indienen
hamerstuk
15
Voorstel van B&W inzake verordening 2018 in het kader van de Participatiewet vaststellen en de bestaande verordeningen per 1 januari 2018 intrekken
hamerstuk
16
Voorstel van B&W inzake kennisnemen van de Evaluatie armoedebeleid gemeente Onderbanken en voor de aanpassing van het armoedebeleid ingaande 1 januari 2018 met name genoemde kaders vaststellen
bespreekstuk
17
Voorstel van B&W inzake het college van B&W toestemming verlenen om de gemeenschappelijke regeling Werkgeversservicepunt Parkstad op te richten
bespreekstuk
18
Voorstel van B&W inzake vaststellen van de Legesverordening gemeente Onderbanken 2018 met bijbehorende tarieventabel
bespreekstuk
19
Voorstel van B&W inzake aangaan rekening-courant overeenkomst 2018, kas- en daggeldlening 2018 en vaste geldlening 2018
hamerstuk
20
Voorstel van B&W inzake vaststellen van diverse belastingverordeningen 2018
bespreekstuk
21
Voorstel van B&W inzake een bedrag van 154.360 euro restitueren aan de belastingplichtigen van de gemeente Onderbanken conform de concept uitvoeringsbesluiten
bespreekstuk
22
Voorstel van B&W inzake een aanvullend krediet van 705.000 euro beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de gemeentelijke herindeling, een aanvullend krediet van 150.000 euro beschikbaar te stellen voor personele frictie in verband met voorbereidende werkzaamhden van de herindeling en ter dekking van de kosten de algemene reserve aan te wenden
Raadsvoorstel wordt nog geplaatst
Bespreekstuk
23
Voorstel van het seniorenconvent inzake benoeming van een plaatsvervangend lid voor de Bijzondere Werkgeverscommissie Griffie
hamerstuk
24
Voorstel van het seniorenconvent inzake vaststellen vergaderrooster 2018
hamerstuk
25
Voorstel van het seniorenconvent inzake accorderen verantwoording financiële bijdrage fractieondersteuning over het kalenderjaar 2016
hamerstuk
26
Voorstel van B&W inzake instemmen met de wijziging van de (meerjaren) begroting 2017 en 2018
hamerstuk
27
Sluiting