Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 26 januari 2021

Locatie: digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Mark Buijs
Algemene documenten:

1
Opening
2
Afscheid raadslid Demir, installatie mevrouw Kuhlmann
3
Benoeming lid agendacommissie
4
Vaststelling van de voorliggende raadsagenda
5
Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 15 december 2020 en de besloten raadsvergadering van 16 december 2020
6
Bekrachtiging geheimhouding
7
Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven
8
Schrijven van brieven voor gevangenen
9
Hamerstuk Raadsnota ZN258929 Derde wijziging gemeenschappelijke regeling nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
10
Hamerstuk Raadsnota ZN259253 Aanvraag financiële bijdrage in kosten explosievenonderzoek Herweg – Contreie
11
Hamerstuk Raadsnota ZN186740 Aanvraag financiële bijdrage in kosten gemeente breed vooronderzoek conventionele explosieven
12
Hamerstuk Raadsnota ZN262041 Controleprotocol & normenkader accountantscontrole 2020
De accountant geeft bij de controle van de jaarrekening, naast een oordeel over de
getrouwheid, ook een oordeel over de rechtmatigheid van de door het college bestede
middelen. Voorafgaand aan de controle van de jaarrekening stelt de raad, in het kader van
haar kaderstellende rol, het controleprotocol vast. Doel van dit kader is het geven van nadere
aanwijzingen aan de accountant over de reikwijdte van de controle en de daarbij te hanteren
goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Een belangrijk onderdeel hiervan is ook het
bijbehorende normenkader, welke een overzicht geeft van de (voor de jaarrekening relevante)
wet- en regelgeving 2020.
13
Bespreekstuk Raadsnota ZN270444 bekrachtigen noodverordening januari 2021
14
Bespreekstuk Raadsnota ZN214921 Beleidsnota Toekomst van dagbesteding en begeleiding in Oosterhout
15
Bespreekstuk Raadsnota ZN261134 Ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark A59
16
Bespreekstuk Raadsnota ZN261931 "Bouwen aan de toekomst" Woningbouwstrategie gemeente Oosterhout
17
Motie vreemd aan de orde
Motie van Gemeentebelangen samen met GroenLinks inzake chemievrij onkruidbeheer.
18
Sluiting