Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 28 april 2021

Locatie: digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Mark Buijs

1
Opening
2
Vaststelling van de voorliggende raadsagenda
3
Vaststelling van de openbare besluitenlijst vorige vergadering (30 maart 2021)
4
Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven
5
ZN283429 Schrijven van Amnestybrief
6
Raadsvoorstel ZN279401 Aanleg en dekking van ledverlichting bij de gemeentelijke sportparken v.v. Neerlandia ‘31 en ATV Scorpio
In de routekaart 2019-2022 voor de energietransitie is opgenomen dat alle gemeentelijke accommodaties worden voorzien van ledverlichting. Voorgesteld wordt om de gemeentelijke sportparken vv Neerlandia ‘31 en ATV Scorpio in 2021 te voorzien van ledverlichting en hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen uit de overgehevelde middelen uit de uitvoeringsplanning. De ledverlichting op de overige gemeentelijke buitensportparken is al gerealiseerd.
7
Raadsvoorstel ZN277537 Actualisatie APV Oosterhout 2021
De Algemene Plaatselijke Verordening wordt jaarlijks geactualiseerd. Het betreft de artikelen en de artikelsgewijze toelichting. De nu voorliggende actualisatie gaat o.a. over de zichtbare uitingen van verboden organisaties, het nader reguleren van de horeca (o.a. de exploitatievergunning, het toepassen van Bibob bij droge horeca, de toegang van toezichthouders, uitbreiding van de collectieve festiviteiten en het aanpassen van sluitingstijden op doordeweekse feestdagen) en het toestaan van geveltuinen. Ook vervalt de aanscherping voor carbidschieten van december 2020; de eerdere bepaling komt terug, in een actuele formulering en met de mogelijkheid voor de burgemeester om het carbidschieten te verbieden.
Daar waar van toepassing zijn de voorgestelde wijzigingen afgestemd met externe partijen.”
8
Raadsvoorstel ZN247998 Visie sociaal domein
In de visie wordt met het sociaal domein bedoeld alles wat we vanuit de gemeente doen op het gebied van werk, inkomen, welzijn, meedoen, leren, opvoeden en opgroeien op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Participatiewet en de Wet Inburgering (per 1 januari 2022). In de visie houden we vast aan de bedoeling van de decentralisaties: de beweging naar de voorkant. We bevestigen gezamenlijk de koers en zorgen er met de visie voor dat we allemaal dezelfde inhoud en invulling geven aan uitgangspunten als eigen kracht, ondersteuning uit de directe omgeving en meedoen. Daarnaast kiezen we in de visie voor een sterke positionering van maatschappelijke partners in de toeleiding en het gemeentelijk sociaal team in de toegang waarbij zowel in de toeleiding als in de toegang integraal en proactief wordt gewerkt. Met de visie brengen we ook een accentverschuiving in beeld, namelijk dat we ons niet alleen inzetten voor het ondersteunen en versterken van het individu maar ook voor het ondersteunen en versterken van de gemeenschap. In dat laatste speelt onder andere het welzijnswerk een grote rol. Daarmee heeft het welzijnswerk een belangrijke positie binnen het sociaal domein.
9
Sluiting