link naar deze pagina

Raadsvergadering - 2 maart 2021

Locatie: digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Mark Buijs
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling van de voorliggende raadsagenda
3
Vaststelling van de openbare besluitenlijst vorige vergadering
4
Bekrachtiging verlenging geheimhouding
In uw vergadering van 16 december 2020 heeft u de geheimhouding  bekrachtigd die het college had opgelegd op de bijlagen bij het raadsvoorstel over de aankoop van Arendshof II (scenario's). Deze geheimhouding gold tot het college een aan de raad voor te leggen scenario heeft gekozen.
Het college heeft de geheimhouding op deze bijlagen onlangs verlengd totdat de aanbestedingsprocedure en gunning voor de bouw heeft plaatsgevonden. Het eerder openbaren van de scenario’s uit de bijlagen kan de gemeente schaden in haar inkoopstrategie en onderhandelingspositie. Geheimhouding vindt plaats op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet, in samenhang met artikel 10 lid 2 onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur.
5
Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven
6
ZN274999 Schrijven van brieven voor gevangenen
7
Hamerstuk Raadsnota ZN268904 Instellen rekenkamer
8
Raadsnota ZN261931 Bouwen aan de toekomst Woningbouwstrategie gemeente Oosterhout
9
Bespreekstuk Raadsnota ZN268905 Rapport Rekenkamer West-Brabant
10
Bespreekstuk Raadsnota ZN258958 Ontwerpbestemmingsplan Oosterhout Zuid 2017 /herziening 1
11
Bespreekstuk Raadsnota ZN264637 Bedrijfsplan 2021 WAVA/MidZuid
WAVA/MidZuid heeft het bedrijfsplan 2021 toegezonden. Dit bedrijfsplan is de uitwerking van de begroting 2021 en bevat de eerste wijziging van de begroting 2021. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging
12
Bespreekstuk Raadsnota ZN260693 Herzien beleidskader regionale maatwerkvoorziening beschermd wonen Regio Breda 2021 - 2025
13
Bespreekstuk Raadsnota ZN269116 Krediet onderzoek ontsluiting Dorst-Oost op N282
14
Bespreekstuk Raadsnota ZN268979 Ontwerp Verklaringen van geen bedenkingen Energiepark A59 (windpark)
15
Bespreekstuk Raadsnota ZN266878 Beleid beheer kruidenvegetaties (maaibeleid)
16
Motie vreemd aan de orde
17
Motie vreemd aan de orde
18
Sluiting