Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raad - werkbijeenkomst - 21 april 2021

Locatie: digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: 1e Vice-voorzitter gemeenteraad Walther Hoosemans
Toelichting: commissie ruimtelijke kwaliteit

Toelichting op de bijeenkomst
In de klankbord Participatie en Omgevingswet is op 6 april gesproken over de 'commissie ruimtelijke kwaliteit'. Daar bleek behoefte aan deze vervolgbijeenkomst. De directeur van Stichting Dorp Stad en Land zal ingaan op de situatie in Oosterhout.  Onderstaand alvast een korte toelichting op de commissie in relatie tot de omgevingswet.

Naast de zorg voor een gezonde en veilige leefomgeving heeft de gemeente met de komst van de Omgevingswet ook een zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit (art. 1.3 en 1.6 Ow). Omgevingskwaliteit gaat over het belang van aspecten als cultureel erfgoed, architectonische kwaliteit van bouwwerken, stedenbouwkundige kwaliteit en kwaliteit van natuur en landschap.
Om een goede afweging te maken over omgevingskwaliteit kan de gemeente advies vragen aan een gemeentelijke adviescommissie (art. 16.15a en 17.9 Ow) die de gemeenteraad voor 1 januari 2022 moet instellen. Deze commissie adviseert in ieder geval over alle gebouwde Rijksmonumenten, maar kan daarnaast ook over andere onderwerpen adviseren en  deelnemen aan omgevingstafels enz.
Het is aan de gemeente om invulling te geven aan de reikwijdte van de adviescommissie dus voor welke ingrepen (activiteiten) advies wordt gevraagd. Hiervoor is door de VNG een modelverordening met benoemingsvoorstel opgesteld. Stichting Dorp, Stad en Land heeft hier een bij de werkwijze van gemeenten passende versie voor gemaakt (bijgevoegd). Tijdens de informatieavond zal Ton Jansen, directeur van DSL, hier een toelichting op geven, waarbij hij specifiek in zal gaan op de situatie in Oosterhout.