Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk - 20 mei 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 17:00
Eindtijd: 19:15
Voorzitter: Alfons Prinssen
Toelichting: Iedereen kan de vergaderingen en bijeenkomsten digitaal volgen. Kijk daarvoor op de website van de gemeente Oss ( www.oss.nl/gemeenteraadlive ).De agenda’s kunnen wijzigen als gevolg van actuele ontwikkelingen. Daardoor kan het voorkomen dat we de vergadering moeten verzetten, annuleren of de aanvangstijd aanpassen. Houdt u daarom de website van de gemeente Oss goed in de gaten voor de laatste wijzigingen.

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen en rondvraag Algemeen
4.2
Mededelingen en rondvraag Regionale Samenwerkingsverbanden
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
4.2.01
Mededelingen en rondvraag Regionale Samenwerkingsverbanden
5
Adviesstukken
Adviesstukken A
• Niet bespreken
• Stemverklaring tijdens raadsvergadering is mogelijk
Adviesstukken BI
• 1 termijn
• er is geen debat nodig om tot een advies aan de raad te komen
• weergeven standpunt of bestuurlijke vragen aan portefeuillehouder
• interrupties op antwoord portefeuillehouder zijn mogelijk
Adviesstukken BII
• 2 termijnen
• Debat
• maximale spreektijd 1e termijn 3 min per fractie
• verhelderende vragen na bijdragen in 1e termijn (ook door portefeuillehouder)
• meerdere woordvoeders in de tweede termijn
• focus op advies aan de raad
5.01
A Begroting 2022 en jaarverslag 2020 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant
5.02.a
BI Begroting 2022 en jaarstukken 2020 van het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)
5.02.b
BI Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BHIC vanwege opheffing en splitsing gemeente Haaren
PvdA Statement
D66
5.03
BI Begroting 2022 en jaarstukken 2020 GGD Hart voor Brabant
SP, breder gesprek over GGD en op korte termijn bij elkaar komen.
CDA Is GGD toegerust op haar taak?
D66 GGD later nog uitvoerig bespreken nav de zienswijze
VDG
5.04
BI Ontwerpbegroting 2022, concept beleidsplan 2022-2025 en jaarstukken 2020 GR Heesch West
CDA Kort statement
VDG
5.05
BII BSOB Jaarrekening 2020 eerste begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022
SP Er is meer aan de hand dan enkel het probleem met de no-cure-no-pay bureaus mbt de financiële en organisatorische situatie van BSOB, vragen (wat is er aan de hand) aan wethouder
CDA wat zijn consequenties van in- en externe factoren en wat is het plan om te herstellen
5.06
BII Zienswijzen, jaarplan en begroting 2022 RNOB
CDA, PvdA
5.07.a
BII Rekenkamerrapport ‘Lokale steun in crisis.
PvdA
GroenLinks Rapport dat het verdiend om besproken te worden.
GroenLinks worstelt met de ingewikkeldheid van de implementatie voor de toekomst.
D66 Vergelijking met andere gemeenten
CDA, VDG, VVD
5.07.b
Ondersteuning corona- schade 2020 professionele instellingen sport en cultuur
5.07.c
Corona-maatregelen-Kwijtschelding huur 4e kwartaal 2020 voor sport en cultuur
CDA
D66 Statement
6
Voortgang en verantwoording
6.1
Ingekomen stukken
Ingekomen A-stukken
• Niet bespreken
Ingekomen BI-stukken
• Kort statement, opmerking of bestuurlijke vraag
• beperkte interrupties op antwoord portefeuillehouder mogelijk
Ingekomen BII-stukken Deze stukken komen voortaan vóór de BI-stukken op de agenda
• aanduiding ingeschatte bespreektijd op basis van vooraf aangegeven motivatie
• 1 termijn
• geen debat
• op verzoek geven fracties mening
• beperkte interrupties van fracties en portefeuillehouder zijn toegestaan
• focus op vooraf aangegeven motivatie
6.1.01
A Jaarverslag archief- en informatiebeheer 2020
6.1.02
A Raadsinformatiebrief actuele ontwikkelingen kinderopvang en voorschoolse educatie (ve)
6.1.03
A Raadsinformatiebrief Hoornwerk Ravenstein
6.1.04
A Raadsinformatiebrief over de kinderopvangtoeslagaffaire en het aantal gedupeerden in Oss
6.1.05
A Raadsinformatiebrief regionaal Werkgeversservicepunt
6.1.06
A Raadsinformatiebrief TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten)
6.1.07
A Raadsinformatiebrief verbouwing de Koppellinck
6.1.08
BII Beleidsregel Wet Bibob 2021
PvdA Vragen aan de portefeuillehouder
D66 Wil aan de wethouder iets vragen over de doorlooptijd van aanvraag Bibob
6.1.09
BII Raadsinformatiebrief ontwikkeling lokale lastendruk 2021
6.1.10
BI Antwoord artikel 41 vragen CDA over brandbrief deltaplan jeud
CDA wil de actuele stand van zaken voor wat betreft meldingen jeugd weten. Is er sprake van een toename van meldingen? Is de aard van de meldingen ernstiger? In de beleving van de fractie heeft over hetzelfde onderwerp ook een gesprek plaatsgevonden met de Jongerenraad.
6.1.11
BI Brief over een aangenomen motie borstonderzoek vrouwen
PvdA wil een reactie van de portefeuillehouder op deze brief / motie en bespreken of het zinvol is om hierbij aan te sluiten.
6.1.12
BI Brief over een voorbeeld motie steun aan makers van kunst en cultuur
D66 wil graag weten hoe de extra overheidsgelden die de overheid (Ministerie OCW), voor cultuur beschikbaar heeft gesteld voor alle gemeenten, besteed zijn. De extra gelden zijn nl extra algemene middelen en geen geoormerkte middelen.
PvdA sluit zich aan bij de motivatie van D66.
6.1.13
BI Exploitatietekort Sportbedrijf Talentencampus
CDA Kort statement
D66 Gaan hierdoor afgesproken activiteiten vervallen?
6.1.15
BI Raadsinformatiebrief Voortgang proces nieuw zwembad
VDG, VVD
6.1.16
BI Verlenging samenwerkingsovereenkomst regionale coordinatie loket Uniek Sporten
CDA Kort statement
6.2
Beantwoording vragen en toezeggingen
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag.
Beantwoording vragen en toezeggingen kunnen tot maandag voorafgaand aan deze vergadering tot 12.00 uur worden aangevuld.
6.2.01
Raadsinformatiebrief stand van zaken Raden in Verzet
6.2.02
Antwoord op toezegging gemeente als schuldeiser (21-022)
6.3
Voortgangslijst
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting