Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Adviescommissie Ruimte - 26 maart 2020

Locatie:
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Toelichting: **Commissie Ruimte**
Alle dossiers worden in 1e termijn schriftelijk behandeld.

* agendapunt 5 Ter advisering
* agendapunt 6 Ingekomen stukken
* agendapunt 7 Ter opiniering

Zie bijgevoegde memo.
Algemene documenten:

5
Ter advisering
5.1a
1e terrmijn concept bod RES
5.1a
BII Concept bod RES
Abusievelijk is na de collegevergadering het verkeerde raadsvoorstel verzonden.
Op 11 maart, één dag na de vergadering, hebben we het juiste raadsvoorstel ontvangen en hieronder geplaatst.
5.1b
BII Concept bod RES Agenda gerelateerd
Op verzoek van SP en GroenLinks tijdens de raadsvergadering van 5 maart 2020
5.1c
BII agenda gerelateerd ingekomen stuk
5.2a
1e termijn Visie recreatie en toerisme gemeente Oss 2020 2023
5.2a
BII Visie recreatie en toerisme gemeente Oss 2020 2023
5.2b
BII Visie recreatie en toerisme Agenda gerelateerd
Op verzoek van D66 tijdens de raadsvergadering van 5 maart 2020
5.2c
Agenda gerelateerd ingekomen stuk
5.3a
1e termijn Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Oss 2020
5.3a
BII Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Oss 2020
Bijlagenboek 1 bij regels (bijlage 11 t m 66) en Bijlagenboek 2 bij regels (bijlage 67 t m 126) zijn te groot om op iBabs te plaatsen. Beide documenten liggen ter inzage bij de Raadsgriffie. Als de documenten digitaal beschikbaar zijn worden ze op iBabs geplaatst.
**Zie het document " links naar Bijlagenboek 1 bij regels (bijlage 11 t m 66) en Bijlagenboek 2 bij regels (bijlage 67 t m 126) "**
pdf Voorblad_Advies_commissie_over_Vaststelling_bestemmingsplan_Buitengebied_Oss_-_2020.docx (3.6MB)
overig Besluit hogere waarden Dorpenweg ong (nabij nummer 21) Deursen-Dennenburg.PDF (11MB)
overig Besluit hogere waarden Mergental 1 Herpen.PDF (13.8MB)
overig Bijlage 1 Dorpenweg 2 Macharen.PDF (20.1MB)
overig Bijlage 2 Dorpenweg ong (najij 21) Deursen-Dennenburg.PDF (17.8MB)
overig Bijlage 3 Eindstraat 18 Haren.PDF (14.6MB)
overig Bijlage 4 Elst 12 Geffen.PDF (14.4MB)
overig Bijlage 5 Weisestraat 35 Lithoijen.PDF (5MB)
overig Bijlage 6 Herstraat 5 Megen.PDF (11.9MB)
overig Bijlage 7 Hoogveldsestraat 5 Oijen.PDF (13.1MB)
overig Bijlage 8 Kesselsegraaf 12 Lith.PDF (18.8MB)
overig Bijlage 9 Koningsweg 2 Oss.PDF (14.8MB)
overig Bijlage 10 Langestraat 14 Dieden.PDF (12.3MB)
overig Bijlage 11 Lutterstraat 2 Lithoijen Vlierstraat 17 Oijen.PDF (17.1MB)
overig Bijlage 12 Lutterstraat 4a Oijen.PDF (21.7MB)
overig Bijlage 13 Maasdijk 11 Neerloon.PDF (34MB)
overig Bijlage 14 Mergental 1 Herpen.PDF (20.2MB)
overig Bijlage 15 Ossestraat 13 Macharen.PDF (19.4MB)
overig Bijlage 16 Oude Molenweg 31 Herpen.PDF (14.5MB)
overig Bijlage 17 Oude Molenweg 5 Herpen.PDF (18.6MB)
overig Bijlage 18 Parallelstraat 1 Oijen.PDF (16.6MB)
overig Bijlage 19 Platerstraat 5 Lith.PDF (10.5MB)
overig Bijlage 20 Waatselaarstraat 3 Berghem.PDF (16.7MB)
overig Bijlage 21 rapportage externe veiligheidsonderzoek en verantwoording groepsrisico.PDF (4.7MB)
overig Bijlage 23 plan MER bestemmingsplan Buitengebied Oss - 2017 Notitie reikwijdte en detailniveau.PDF (6.8MB)
overig Bijlage 24 plan - MER bestemmingsplan Buitengebied Oss - 2019 .PDF (42.1MB)
overig Bijlage 25 toetsingsadvies commissie m e r .PDF (1.9MB)
overig Bijlage 26 Zienswijzenverslag .PDF (3.1MB)
pdf Bijlage_22_nota_van_inspraak_en_vooroverleg_voorontwerpbestemmingsplan_Buitengebied_Oss_-_2017_.pdf (2MB)
pdf BW advies bestemmingsplan en besluit hogere waarden Buitengebied Oss - 2020 (2).DOCX (618KB)
pdf Oplegnotitie bestemmingsplan Buitengebied feb 2020 def verzonden.DOCX (62KB)
pdf Raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan (1).DOC (1.3MB)
pdf raadsvoorstel (opzet 2).DOCX (457KB)
overig Regels.PDF (21MB)
overig Toelichting.PDF (19.6MB)
overig Verbeelding 01.PDF (3.5MB)
overig Verbeelding 02.PDF (1.6MB)
overig Verbeelding 03.PDF (4.1MB)
overig Verbeelding 04.PDF (12.2MB)
overig Verbeelding 05.PDF (10.4MB)
overig Verbeelding 06.PDF (4MB)
overig Verbeelding 07.PDF (10.4MB)
overig Verbeelding 08.PDF (4.6MB)
overig Verbeelding 09.PDF (4MB)
overig Verbeelding 10.PDF (4.4MB)
overig Verbeelding legendablad.PDF (920KB)
overig Verbeelding profielenblad.PDF (958KB)
overig Besluit college over Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Oss - 2020.PDF (48KB)
pdf Verslag 05 februari 2019 hoorcommissie Bestemmingsplan Buitengebied Oss - 2019.DOC (186KB)
pdf Verslag 4 februari Bestemmingsplan Buitengebied Gewijzigd nav reclamanten.DOC (178KB)
pdf Links naar Bijlagenboek 1 bij regels (bijlage 11 t m 66) en Bijlagenboek 2 bij regels (bijlage 67 t m 126).docx (17KB)
5 .3b
BII Agenda gerelateerde ingekomen stukken
5.4
1e termijn Investeringsprogramma stadshart Oss en Vergroenen Stadshart Oss
5.4a
BII Investeringsprogramma stadshart Oss
Kostenopbouw woning Eikenboomgaard 25 en Taxatie Eikenboomgaard 25 liggen vertrouwelijk ter inzage bij de Raadgriffie
5.4b
BII Vergroenen Stadshart Oss
6
1e termijn Ingekomen stukken
6
Ingekomen stukken
6.1.01
Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord Brabant
6.1.02
Mail van wethouder Van der Schoot over Advies MER mestbewerkingslocaties
6.1.03
Raadsinformatiebrief vervolg geluidssanering ProRail
6.1.04
Reactie gemeente Oss consultatie concept voorkeur
6.1.05a
Raadsinformatiebrief met bijlagen van wethouder Van Orsouw over geluidoverlast veer in Lith
SP het advies van de onderzoekscommissie wijkt af van de conclusie van de wethouder. SP vindt dat er op korte termijn een oplossing moet komen voor de geluidsoverlast in de nachtperiode.
6.1.05b
Agenda gerelateerde ingekomen brief
6.1.06
Gemeente Steenbergen Motie verhuurdersheffing
Op verzoek van SP tijdens raadsvergadering.
6.1.06
motie over afschaffing verhuurdersheffing
Op verzoek van SP tijdens de raadsvergadering van 30 januari
Dit zou een rol kunnen spelen met de besparing. Op energiekosten willen we 50 procent besparen en daar zou dit aan kunnen bijdragen.
6.1.07
stand van zaken centrum Oss
Op verzoek van VVD en SP tijdens de raadsvergadering van 30 januari
VVD wil graag van de wethouder en de andere fracties weten of zij leegstandsverordening niet toch een zinvol middel vinden om leegstand in het centrum te bestrijden.
SP wil onderzoeken of de leegstandsverordening iets op kan leveren voor het centrum en de mening van andere fracties horen.
6.1.08
grootschalige opwekking van zonne-energie in de gemeente Oss
Op verzoek van SP tijdens de raadsvergadering van 30 januari

De SP heeft geen vragen meer over ingekomen stuk 6.1.09, grootschalige opwekking van zonne-energie. In de commissie volgt het voorstel om dit agendapunt als A stuk te behandelen.
6.1.08
Agenda gerelateerde ingekomen brief
6.1.09
antwoord op de artikel 41 vragen van SP over behoefte aan windmolens
De SP heeft geen behoefte meer om te reageren op ingekomen stuk 6.1.10, antwoord artikel 41 vragen over behoefte aan windmolens. In de commissie volgt het voorstel om dit agendapunt als A stuk te behandelen.
6.1.09
Agenda gerelateerd ingekomen stuk
6.1.10
Brief van wethouder Van Orsouw over evaluatie N329
D66 Statement.
De investeringen van N329 zijn nog niet met succes afgerond. Wanneer wel?
SP Statement over de vermeende lagere milieubelasting en het ontbreken van handhaving. Verzoek om te bekijken of het Road Energy Systeem gebruikt kan worden voor het opwarmen van het zwembad
6.1.11
Budget bodemonderzoek het Hoornwerk Ravenstein
De SP had vragen over dit voorstel. Deze vragen zijn beantwoord. De SP geeft aan geen inbreng meer te hebben voor dit agendapunt. In de commissie volgt het voorstel om dit agendapunt als A stuk te behandelen.
6.1.12
Ontwerpbestemmingsplan Partiele Herziening 4 Kom Geffen - 2016
GroenLinks: Het is niet inzichtelijk wat er met groene uitstraling wordt bedoeld, consequenties voor het groen moeten duidelijker in beeld worden gebracht.
SP: Mogelijk een statement over kostenverhaal (afhankelijk van antwoord op technische vraag)
6.1.13
Uitwerken en uitvoeren fase 3 (Berghs Veld) in Centrumplan Berghem volgens variant 2
GroenLinks: Het is niet inzichtelijk wat er met groene uitstraling wordt bedoeld, consequenties voor het groen moeten duidelijker in beeld worden gebracht.
6.1.14
2e voortgangsrapportage IUP en jaarrekening 2019
6.1.15
brief van de provincie over de huisvesting vergunninghouders, inclusief begeleidend schrijven van wethouder Van Orsouw.
6.1.16
Ontwerpbestemmingsplan ‘Crematorium Docfalaan Oss – 2020’
6.1.17
Ontwerpbestemmingsplan Bierbrouwerij-Oijen-2020
6.1.18
Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening 2 Kom Geffen - 2016
6.1.19
Raadsinformatiebrief over Glyfosaat Pachtgronden
6.2
Beantwoording vragen en toezeggingen
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
6.2.01
beantwoording vragen over Paraplu-bestemmingsplan Geitenhouderijen
6.2.02
brief over de evaluatie Convenant gegevensuitwisseling Brabant Wonen
6.2.03
Beantwoording toezegging in het kader van de Woonvisie 2020 (20-004 en 20-006)
Ook geagendeerd voor de Raadsvergadering van 30 januari 2020
6.2.04
Evaluatie aanpak woonfraude (16-004)
6.3
Voortgangslijst
7
Opinierend
7.1
Wijzigen aanpak huishoudelijk afval
7.1
1e termijn Wijzigen aanpak huishoudelijk afval
7.1
Agenda gerelateerd ingekomen stuk bij agendapunt 7.1 Wijzigen aanpak huishoudelijk afval
7.2
1e termijn Opinienota energiebesparing
7.2
Opinienota energiebesparing