Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk - 26 maart 2020

Locatie:
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Toelichting: **Commissie Sociaal Bestuurlijk**
Alle dossiers worden in 1e termijn schriftelijk behandeld.

* agendapunt 5 Ter advisering
* agendapunt 6 Ingekomen stukken
* agendapunt 7 Ter opiniering

Zie bijgevoegde memo
Algemene documenten:

5
Ter advisering
5.01
1e termijn Analyse gebruik en inkoop jeugdhulp
5.01
BI Analyse gebruik en inkoop jeugdhulp
5.02
1e termijn Verordening en Nadere regels jeugdhulp gemeente Oss 2020
5.02
BI Verordening en Nadere regels jeugdhulp gemeente Oss 2020
5.03
1e termijn Verordening Meedoen is Belangrijk 2020
5.03
BI Verordening Meedoen is Belangrijk 2020
5.04
1e termijn Vervanging kunstgrasvelden sportpark Rusheuvel
5.04
BI Vervanging kunstgrasvelden sportpark Rusheuvel
5.05
1e termijn Brief Rekenkamercommissie Oss over het onderzoek naar informatieveiligheid
5.05
BII Brief Rekenkamercommissie Oss over het onderzoek naar informatieveiligheid
Bij de Raadsgriffie liggen de onderzoeksgegevens en de onderzoeksanalyse van het onderzoek naar de informatieveiligheid van de gemeente Oss vertrouwelijk ter inzage
5.06
1e termijn Rapport Rekenkamercommissie (laagdrempelig) ontmoeten in Oss
5.06
BII Rapport Rekenkamercommissie (laagdrempelig) ontmoeten in Oss
6
1e termijn Ingekomen stukken
6
Ingekomen stukken
6.1.01
Aanpassen beleidsregels Terug- en Invordering
6.1.02
Kaderbrief Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
6.1.03
Lokale ontwikkelagenda Wmo Oss
6.1.04
Opstellen huisvestingsplan voor door de gemeente Oss Noordwest gewenste activiteiten en voorzieningen
6.1.05
Uitvoeringsprogramma 2020 vindbaarheid en beschikbaarheid van de jeugdhulp
6.1.06
Uitvoeringsprogramma gezondheid 2020
6.1.07
Vaststelling subsidieregeling Dekkend Netwerk AED's gemeente Oss
6.1.08
Zienswijze herindelingsontwerp gemeente Boxmeer Cuijk en Sint Anthonis
6.1.09
Beleidsregels beschermd wonen 2020
SP Onrust en onzekerheid bij mensen die hiervan afhankelijk zijn. Vragen aan en antwoorden van het college.
6.1.10
Brieven over straling en gezondheid
Op verzoek van de fractie van D66 tijdens de raadsvergadering van 30 januari.
De fractie wil vragen aan de wethouder of hij het RIVM wil benaderen hoe het landelijk advies daarin zou kunnen zijn, zodat we er lokaal qua voorlichting ook iets mee kunnen.
Het advies van het RIVM wordt zo snel mogelijk toegevoegd.
6.1.11
Rapport Ik ben meer dan mijn problemen, een integrale aanpak voor kinderen met meerdere problemen in de thuissituatie
Op verzoek van PvdA en SP tijdens de raadsvergadering van 30 januari
PvdA wil van de portefeuillehouder horen wat er met de aanbevelingen is gedaan.
SP wil het onderzoek met de andere fracties bespreken en kijken of er iets gedaan kan worden met de aanbevelingen.
6.1.12
Bijdrage huurkosten tijdelijke voorziening voor ontmoeten Neerlangel Overlangel Keent (NOK)
CDA: hoever staat het met de ontwikkeling van de definitieve voorziening voor ontmoeten in NOK?
6.1.12
Agenda gerelateerde ingekomen brieven
6.1.13
Incidentele subsidie 2020 Thuis In Oss
CDA: Wat is nu nog de rol van Ons Welzijn voor wat betreft statushouders?
6.1.15
gemeente aan de slag met het VN-Verdrag Handicap
SP: Hierbij de motie Toegankelijkheid van 28 juni 2018 betrekken. De motie roept op om  te komen tot een inclusie-agenda en deze brief haakt hier mooi bij aan.
PvdA: sluit zich aan bij de SP. Daarnaast wil de fractie weten of het college bekend is met het manifest Iedereen doet mee, en of dat ook ondertekend is door de gemeente Oss. De fractie wil ook weten hoe het op dit moment staat met de implementatie van het VN-Verdrag Handicap.
6.1.16
motie financiële bijdrage van Rijk voor Omgevingswet
SP: De gemeente krijgt steeds meer taken en de gemeente Oss ervaart krapte in het ambtenarenapparaat.
6.1.17
Nabetaling subsidie aan fanfare Jong Leven
6.1.18
Raadsinformatiebrief Armoede en Schulden
6.1.19
Raadsinformatiebrief over de resultaten van Werk en Inkomen
6.1.20
Raadsinformatiebrief van weth. Van Geffen over het Golfbad
6.1.21
Resultaten vertrouwensexperiment Oss: Zelf aan het stuur en op maat. Werkt het?
6.1.22
Subsidie maatjesprojecten Buurtgezinnen, Stichting Buddyhulp en Humanitas
6.2
Beantwoording vragen en toezeggingen
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
6.2.01
Antwoord van wethouder Van Kessel op toezegging Evenementenbeleid (18-108 en 19-082 )
6.2.02
Antwoord van wethouder den Brok op toezegging Inzetten OZB-inkomsten van het UIThuis als dekkingsmiddel voor exploitatie (20-008)
Ook geagendeerd voor de Raadsvergadering van 30 januari 2020
6.2.03
Raadsinformatiebrief van wethouder Den Brok over voortgang uitvoering motie Extra middelen via subsidies of vanuit fondsen (20-010)
6.2.04
Raadsinformatiebrief van wethouder Van Kessel en wethouder Den Brok over de planning laagdrempelig ontmoeten (19-078)
6.2.05
Raadsinformatiebrief over het uitvoeringsplan jeugd (19-067 en 19-068)
6.2.06
Brief van wethouder Den Brok over de stand van zaken rondom het rapport van de Rekenkamercommissie What's in it for Oss (18-110 en 18-111)
6.2.07
een brief van wethouder Van Kessel “Meer bewegen voor ouderen” (20-012)
6.3
Voortgangslijst
7
Ter opiniering
7.01
1e termijn Opinienota evenementenbeleid
7.01
Opinienota evenementenbeleid
7.02
1e termijn Visie op Welzijn
7.02
Visie op Welzijn
7.03
1e termijn Visie professioneel jongerenwerk
7.03
Visie professioneel jongerenwerk
7.04
1e termijn Nieuwe strategische agenda's regionale samenwerking 2030
7.04
Agenda gerelateerde ingekomen stukken
7.04
Nieuwe strategische agenda's regionale samenwerking 2030
Verplaatst naar de opiniecommissie Sociaal Bestuurlijk van 12 maart 2020