Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 5 maart 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Trekking stemcijfer
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
Mevrouw Kersten, spreekt namens enkele bewoners van Terwaenen in over Communicatie evenementen.
6
Vaststelling van de agenda
7
Lijst ingekomen stukken
7.II
Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
7.IV
Stukken ter afdoening in handen van de raadsgriffier stellen
8
A Aankoop gronden Amsteleindstraat 29 (Het Brand Oss)
9
A Kadernota 2021 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
10
A Kadernota 2021 GGD Hart voor Brabant
11
A Kadernota Belasting Samenwerking Oost Brabant (BSOB)
12
A Suppletie uitkering in het kader van de bommenregeling
13
A Kadernota 2021 Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noord Oost
14
A Locatiestudie nieuwbouw zwembad
15
A Kadernota Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant 2021
16
A Kadernota 2021 Veiligheidsregio Brabant Noord
17
A Kadernota Omgevings Dienst Brabant Noord (ODBN)
18
A Kadernota begroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV)
19
B Paraplu-bestemmingsplan Geitenhouderijen
Voorstel waarbij een motie/amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
19
Agenda gereletaarde ingekomen brief
19.a
Amendement Geitenlammeren
20
B Vaststelling bestemmingsplan Oijense Zij Noord
Voorstel waarbij een motie/amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
20
Agenda gerelateerd ingekomen stuk bestemmingsplan Oijense Zij Noord
20.a
Amendement meer betaalbare huur- en koopwoningen in Oijense Zij Noord’
21
B Grondexploitatie Oijense Zij Noord
Voorstel waarbij een motie/amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
22
A Gebiedsspecifiek bodembeleid
22
Agenda gerelateerd ingekomen stuk Gebiedsspecifiek bodembeleid
23
A Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Bredeweg 13 Geffen-2017
23
Agenda gerelateerde ingekomen brieven
23
Inspreekreacties
24
B Verordening Individuele Studietoeslag
Voorstel waarbij een motie/amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
24.a
Motie Impact individuele studietoeslag vergroten
24.b
Motie gedegen financiële onderbouwing verordening individuele studietoeslag
25
Initiatiefvoorstel CDA
Op verzoek van het CDA van de agenda gehaald
26
Voortgangslijst moties
27
Moties vreemd aan de orde van de dag
27.a
Motie Heldere definitie van het begrip jeugdzorg
27.b
Aangekondigde motie Brieven voor inwoners Oss toetsen op leesbaarheid
Gelet op de raadsinformatiebrief is de eerder aangekondigde motie niet ingediend
27.c
Motie Het centrum verdient een uitvoeringsplan centrumtransitie
27.d
Motie inzet van Oss m.b.t. de Regionale Energie Strategie (RES) van Noord Oost Brabant (NOB)
28
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
29
Sluiting