link naar deze pagina

Rekeningcommissie - 19 januari 2022

Locatie: MS Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. A. van der Wilt

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Besluitenlijst vergadering d.d. 8 juni 2021
4
Ingekomen stukken
5
Overleg met de rekenkamercommissie over onderzoeksonderwerp 2022
In aanwezigheid van de heren Titsing (voorzitter), Hoek en mevrouw Wertheim.
6
Rechtmatigheidsverantwoording 2022
In aanwezigheid van de heer Veldhuis en de heer van de Heuvel (Deloitte Advisory).
7
Evaluatie kadernota
8
Rondvraag
9
Sluiting
Volgende rekeningcommissie op 15 juni met o.a. rapport van bevindingen accountant jaarrekening 2021.