link naar deze pagina

Raadsvergadering - 11 april 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 21 maart 2019
4
Interpellaties
5
Inlichtingen van en door het college
6
Opiniërende discussie over duurzaamheid en klimaat (bespreekpunt)
7
Vaststellen raadsvoorstel en -besluit Beleidsnota activa- en afschrijvingsbeleid (bespreekpunt)
De nota activa- en afschrijvingsbeleid is een instrument dat zorgt voor het eenduidig behandelen van gemeentelijke investeringen en daaruit voortvloeiende jaarlasten, de zgn. kapitaallasten.
De huidige nota voldoet niet meer aan de laatste wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Bovendien is het belang van de balans, het financieel meerjarenbeleid en de financiële positie toegenomen, waardoor meer bevoegdheden bij de gemeenteraad zijn neergelegd. Voortaan vindt besluitvorming over bijvoorbeeld afschrijvingsmethoden en looptijden op raadsniveau plaats. De gemeenteraad wordt gevraagd de beleidsnota activa- en afschrijvingsbeleid vast te stellen.
8
Sluiting