link naar deze pagina

Raadsvergadering - 20 december 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 29 november 2018
4
Interpellaties
5
Inlichtingen van en door het college
6
Vaststellen Concept uitgaande brief aan burger over lelieteelt (bespreekstuk)
Ter bespreking
7
Vaststellen raadsvoorstel verordening lijkbezorgingsrechten 2019 (hamerstuk)
Om de kosten voor het gebruik van de begraafplaatsen en de dienstverlening die door de gemeente worden verleend in 2019 te kunnen verhalen op belanghebbenden, dienen de tarieven door de raad te worden vastgesteld. Dit vindt plaats door vaststelling van de verordening lijkbezorgingsrechten 2019. Ten opzichte van de huidige verordening worden naast tekstuele aanpassingen nieuwe tarieven geheven of worden tarieven aangepast.
8
Vaststellen raadsvoorstel verordening onroerende zaakbelastingen 2019 (hamerstuk)
De in de begroting 2019 geraamde opbrengst OZB vormt de basis voor de berekening van de tarieven OZB voor het jaar 2019. Verschillende elementen zijn van belang bij de vaststelling van de definitieve tarieven. Door vaststelling van deze verordening worden de tarieven OZB voor 2019 geregeld.
9
Vaststellen raadsvoorstel deelname experiment centraal tellen van de stemmen 2019 (hamerstuk)
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de gemeente Raalte uitgenodigd om deel te nemen aan het landelijke experiment ‘centraal tellen van de stemmen’ bij de verkiezingen van Provinciale Staten en waterschappen op 20 maart 2019 en bij de verkiezing van het Europees Parlement op 23 mei 2019. Centraal tellen van de stemmen heeft bij voorgaande verkiezingen aantoonbaar geleid tot een kwalitatieve verbetering van het telproces. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met het besluit tot deelname aan het experiment.

10
Vaststellen raadsvoorstel risicoprofiel en beleidsagenda 2019-2023 Veiligheidsregio IJsselland (bespreekstuk)
De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op het Risicoprofiel en de Strategische Beleidsagenda 2019-2023 van de Veiligheidsregio IJsselland.
11
Vaststellen raadsvoorstel vestigen voorkeursrechten in Heino (bespreekstuk)
De komende jaren is er behoefte aan nieuwe woningbouwlocaties in Heino om aan de woningvraag te kunnen voldoen. Om als gemeente ruimte te kunnen geven aan de gewenste ontwikkelingen in Heino, is er het voorstel om de Wet voorkeursrecht gemeenten toe te passen op enkele (uitbreidings-)locaties in Heino die als kansrijk zijn beoordeeld om in aanmerking te komen voor woningbouw. Op 9 oktober 2018 is besloten om een voorlopig voorkeursrecht te vestigen. Om het voorkeursrecht te bestendigen dient, binnen 3 maanden na dit besluit, de gemeenteraad het besluit tot definitieve vestiging van het voorkeursrecht te nemen.
pdf Raadsvoorstel en -besluit Wvg Heino (113KB)
pdf Lijst van aangewezen percelen Wvg Heino (101KB)
pdf St-3549 Locatie 1 (249KB)
pdf St-3550 Locatie 3 (2) (212KB)
pdf St-3551 Locatie 12 (2) (309KB)
pdf St-3552 Locatie 14 (342KB)
pdf Zienswijze tegen Wvg besluit _Geredigeerd (104KB)
pdf Gevolgen vestiging voorkeursrecht Wvg (21KB)
pdf Bewoners de Zeis woningbouwlocaties in Heino_B9387D53584_Geredigeerd (2.4MB)
pdf Bezwaar tegen vestiging voorkeursrecht Molenweg (23KB)
pdf brief bezwaarschrift Wvg pag 1 Molenweg 2 B_Geredigeerd (139KB)
pdf brief bezwaarschrift Wvg pag 2 Molenweg 2 B_Geredigeerd (195KB)
pdf Cvs raadsvoorstel Wvg Heino 20 11 2018 (83KB)
pdf Brief bezwaarschrift tegen proces en locatie mogelijke bouwlocatie ijsbaan en Canadastraat en het bos website (2.5MB)
pdf Mail bewoners inzake bezwaarschrift vestiging wvg en aanwijzing locatie ijsbaan als woningbouwlocatie (8KB)
pdf Bezwaar bewoners inzake aanwijzing woningbouwlocatie ijsbaan en omgeving (117KB)
pdf Brief inwoners inzake bezwaar nieuwbouwplannen ijsbaan en omgeving (125KB)
pdf Mail bewoners inzake bezwaar bouwlocatie omgeving IJsbaan - Vlaminckhorst (10KB)
pdf Brief bewoners inzake Bezwaar bouwlocatie omgeving IJsbaan - Vlaminckhorst (228KB)
pdf Mail bewoners aan kopgroep woningbouwlocatie in Heino (11KB)
pdf Brief bewoners aan Kopgroep woningbouwlocaties in Heino (125KB)
pdf Mail bewoner inzake bouwlocaties Heino (34KB)
pdf Mail bewoners inzake aanwijzen van bouwlocaties in Heino (12KB)
pdf Brief bewoners inzake Bezwaar woningbouw Heino locatie Canadastraat (199KB)
pdf Brief bewoners inzake besluitvorming mogelijke woningbouwlocaitie ijsbaan eo (133KB)
pdf Reactie van de Kopgroep woningbouw Heino op brieven inwoners (267KB)
pdf Craeft inz verkoop en vervolg woningbouw Van der Capellenweg te Heino (4.7MB)
pdf Antwoordbrief Craeft adviseurs vd Capellenweg Heino (101KB)
pdf Plan van Aanpak locatiekeuze woningbouw Heino (617KB)
pdf Advies Wet voorkeursrecht gemeente (122KB)
pdf Memo Advies Nysingh over toepassing Wvg (272KB)
pdf Besluit structuurvisie Heino 2006-2020 (56KB)
pdf Bezwaar burgers inzake voorkeurslocatie woningbouw IJsbaan, Canadastraat (225KB)
pdf Bezwaarschift bewoners over locatiekeuze Heino (1.7MB)
12
Proces opstellen kaderbrief (bespreekstuk)
In het Roalter akkoord is afgesproken dat de gemeenteraad voor het zomerreces door middel van een kaderbrief zijn kaderstellende rol kan invullen op zowel financiën als op inhoud. De uitkomst daarvan wordt vervolgens door het college verwerkt in de begroting 2020. Omdat de kaderbrief nieuw is, moeten afspraken worden gemaakt over de totstandkoming ervan. Na een eerste verkennende bespreking in de rekeningcommissie zijn drie scenario’s uitgewerkt die besproken worden.

Raadsvoorstel wordt nagezonden.
13
Sluiting