link naar deze pagina

Rond-de-tafelgesprek - 28 maart 2019

Locatie: vergaderzaal de Gunne
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Mevr. A. Booijink-Jonkman
Toelichting: Aansluitend aan de Rekeningcommissie.

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te brengen.
5
Raadsvoorstel en -besluit Actualisatie nota grondbeleid (ter bespreking)
De huidige nota Grondbeleid is vastgesteld in 2013.
Door een aantal ontwikkelingen, zoals de wijziging van wetgeving en de veranderende marktsituatie, is het wenselijk het grondbeleid op dit moment te actualiseren. De gemeenteraad wordt gevraagd de actualisatie nota grondbeleid 2019 vast te stellen.
6
Terugkoppeling uit externe organen
7
Sluiting