link naar deze pagina

Raadsvergadering - 21 maart 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 7 maart 2019
4
Interpellaties
5
Inlichtingen van en door het college
6.
Ingekomen stukken: brief omwonenden Flierefluiter
7
Vaststellen raadsvoorstel en -besluit bestemmingsplan Buitengebied Raalte, partiele herziening nr. 18, omgeving Raamsweg 14 en 16 Mariënheem (hamerstuk)
Er is een verzoek ingediend voor de transformatie van de huidige woning Raamsweg 14 naar een schuur en het bouwen van een vervangende woning. De woning behoort tot een huisperceel met de bestemming Wonen waar twee wooneenheden met bijgebouwen zijn toegestaan. De voorgenomen ontwikkeling, waarbij de woonkavel een nieuwe positie krijgt, is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan waardoor een herziening van het bestemmingsplan is vereist. Het bestemmingsplan voorziet hierin. Het ontwerp bestemmingsplan heeft op de voorgeschreven wijze ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
8
Vaststellen raadsvoorstel en -besluit beslissing op de bezwaren tegen besluit vestiging Wvg Heino (hamerstuk)
Eind 2018 heeft de raad het besluit genomen om op een aantal percelen in Heino een voorkeursrecht te leggen. Tegen dit besluit zijn bezwaren gemaakt. Slechts één van de bezwaarmakers is eigenaar van een aangewezen perceel en dus ook belanghebbende bij het besluit. Dit bezwaar is daarmee wel ontvankelijk maar de aangevoerde bezwaren zijn ongegrond. Alle andere bezwaren zijn van omwonenden van de aangewezen Wvg percelen zijn niet ontvankelijk.
9.
Vaststellen raadsvoorstel en -besluit Horen gemeenteraad in het kader van Provinciaal Inpassingsplan Boetelerveld (PIP) (bespreekstuk)
Voor het Boetelerveld is een inrichtingsplan opgesteld. De herstelmaatregelen in het inrichtingsplan hebben gevolgen voor de huidige bestemming van gronden of het gebruik ervan. Daarom is een ruimtelijk plan opgesteld in de vorm van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). De gemeenteraad wordt gehoord over het ontwerp PIP en wordt geadviseerd hierop een adviesreactie te geven. De uiteindelijke vaststelling gebeurt door de provincie Overijssel.
10.
Vaststellen raadsvoorstel en -besluit Kernopgaven Omgevingsvisie (bespreekstuk)
Het streven is om in het najaar een Omgevingsvisie door de gemeenteraad te laten vaststellen. De periode tot de zomer 2018 was een fase van inventariseren en verkennen. Nu is gestart met de (tweede) fase van selecteren van kernopgaven en het uitwerken daarvan. Het voorstel is de volgende drie kernopgaven vast te stellen als centrale opgaven van de Omgevingsvisie:
a. Hoe geven we vorm en invulling aan de ontwikkelingen in het buitengebied, zodat het een prettige plek blijft om te wonen, werken, ondernemen en recreëren?
b. Hoe zorgen we dat bestaande wijken en dorpen leefbaar en aantrekkelijk blijven?
c. Hoe creëren we de optimale randvoorwaarden voor wonen, werken, ondernemen en recreëren in Raalte?
11
Sluiting