link naar deze pagina

Raadsvergadering - 22 april 2021

Locatie: MS Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema
Toelichting: Vanwege de corona-maatregelen wordt de vergadering gehouden zonder publiek.

De vergadering wordt via de livestream uitgezonden en is te bekijken via https://raalte.notubiz.nl/live.

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 25 maart 2021
4
Interpellaties
5
Inlichtingen van en door het college
6
Vaststellen bestemmingsplan Heino, partiƫle herziening Stationsweg 11a (hamerstuk)
Om aan de woningvraag in Heino te kunnen voldoen is er behoefte aan nieuwe woningbouwlocaties. . Een van die locaties is de locatie Stationsweg 11a. Op dit perceel staat een vrijstaande woning. Het voorliggende bestemmingsplan maakt twee extra vrijstaande woningen op het perceel aan de Stationsweg 11a mogelijk. Het geldende bestemmingsplan bevat geen wijzigings- of afwijkingsbevoegdheden, waardoor een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk is. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend en er zijn ambtshalve geen aanpassingen doorgevoerd. Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
7
Vaststellen gedeeltelijke afstel reclamebelasting 2021 (hamerstuk)
De gemeente Raalte heft op verzoek van het ROV reclamebelasting in het centrumgebied. De opbrengsten van de reclamebelasting worden gebruikt voor de tegemoetkoming betaald parkeren en het ondernemersfonds. Het ROV en de Stichting Ondernemersfonds Raalte hebben de gemeente Raalte vanwege de coronacrisis verzocht om de reclamebelasting 2021 kwijt te schelden. Op basis van de ambities koersdocument is er voorgesteld om de tegemoetkoming betaald parkeren voor het jaar 2021 eenmalig niet in rekening te brengen en het tarief van de reclamebelasting hierop aan te passen.
De raad wordt gevraagd de Verordening tot 1e wijziging van Verordening op de heffing en de invordering van Reclamebelasting 2021 vast te stellen.
8
Vaststellen tijdelijke uitbreiding De Linderte Noord (bespreekstuk)
Gezien de leerlingenontwikkeling bij de Linderte wordt een semipermanente uitbreiding met 4 lokalen voorzien.
De gemeenteraad wordt gevraagd een krediet vast te stellen voor realisatie van een semipermanente uitbreiding van basisschool De Linderte in Raalte Noord.
9
Sluiting