link naar deze pagina

Rond-de-tafelgesprek - 22 november 2018

Locatie: vergaderzaal de Gunne
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. H.L.H. Lammers

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is er ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te brengen.
5.
Bestemmingsplan Buitengebied Raalte, part. herz. nr. 21, woonbestemming 89 recreatiewoningen de Stoevinghe e.o. (opiniërend)
In het buitengebied van Heino, het gebied dat bekend staat als ‘de Stoevinghe’ en in het gebied ten zuiden van camping Heino (Lemelerveldseweg en Schoolbosdwarsweg) staan meerdere recreatiewoningen. De woningen zijn eigendom van particuliere eigenaren. 89 van deze recreatiewoningen worden al decennialang permanent bewoond. Andere recreatiewoningen in ditgebied worden nog recreatief gebruikt. Per 1 mei 2017 is een herziene Omgevingsverordening Overijssel van kracht, waarmee onder strikte voorwaarden aan recreatiewoningen met een langdurige permanente bewoning een woonbestemming toe gekend kan worden. De 89 recreatiewoningen voldoen aan deze voorwaarden. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een woonbestemming voor de 89 recreatiewoningen. Er zijn 13 zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt een aantal van deze zienswijzen gedeeltelijk gegrond te verklaren en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
6.
Verordening Regeling Meedoen (opiniërend)
In 2017 en 2018 is gewerkt aan het evalueren van het lopende minimabeleid en is onderzoek gedaan naar verbeterpunten. Dit heeft geresulteerd in een nieuw beleidsplan: Minimabeleidsplan 2019-2023, ‘Iedereen in Raalte doet mee!’. In het nieuwe beleidsplan zijn voorstellen gedaan om de Regeling Meedoen 18+ om te vormen. Hierdoor komt een bredere doelgroep in aanmerking voor de regeling en wordt de armoedeval beperkt. Dit beleidsplan is door de raad vastgesteld op 27 september 2018.
In deze verordening Regeling Meedoen wordt de beleidsmatige en juridische kaders van de Regeling Meedoen geborgd. Deze verordening vervangt de verordening Participatiebijdrage. De gemeenteraad wordt gevraagd de verordening vast te stellen.
7
Opheffing Recreatiegemeenschap Salland (opiniërend)
De gemeenteraad wordt, onder andere op basis van het voorliggende Liquidatieplan 'Verkenning naar mogelijkheden tot en consequenties van opheffing gemeenschappelijke regeling Recreatiegemeenschap Salland', voorgesteld om de gemeenschappelijke regeling Recreatiegemeenschap Salland per 1 januari 2019 op te heffen, en de financiële consequenties te verwerken.
Het eigendom van de recreatief-toeristische fietspaden, de wandel- en fietsroutestructuren met de aanverwante voorzieningen, de kanostoepen, alsmede de Passantenhaven Wijhe gaan dan per 1 januari 2019 in eigendom over naar de betreffende gemeente (Deventer, Raalte of Olst-Wijhe) op wiens grondgebied de voorzieningen liggen. Aan het jaarlijkse beheer en onderhoud van deze fietspaden, de beide routestructuren en aanverwante voorzieningen, wordt daarna per 1 januari 2019, in onderlinge afstemming tussen de drie deelnemende gemeenten, op andere, bestuurlijk ‘lichtere’, wijzen invulling gegeven. De kanostoepen gaan beheerd worden door de gemeenten Deventer en Raalte, en de Passantenhaven Wijhe door de gemeente Olst-Wijhe.
8.
Bestemmingsplan Buitengebied Raalte, partiele herziening nr. 16, omgeving Schöpkesdijk 1 (Manege Heeten) (hamerstuk)
De Manege Heeten aan de Schöpkesdijk 1 te Heeten wil uitbreiden. Door ontwikkelingen binnen de paardensport is het noodzakelijk om de bestaande rijhal te vergroten. De gewenste uitbreiding ligt buiten het bouwvlak en de beoogde parkeerplaats ligt in de bestemming Natuur. Voor medewerking is een planherziening nodig. Het parkeren is een belangrijk aandachtspunt en heeft een nauwe relatie met de boscompensatie en de uitbreiding van de hal. Dit bestemmingsplan voorziet in de gewenste uitbreiding. Met een voorwaardelijke verplichting in de planregels is verzekerd dat de ingrepen voldoende worden gecompenseerd. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
9
Terugkoppeling uit externe organen
10
Sluiting