link naar deze pagina

Raadsvergadering - 7 maart 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 31 januari 2019
4
Interpellaties
5
Inlichtingen van en door het college
6
Vaststellen raadsvoorstel Integrale Veiligheidsstrategie 2019-2022 (hamerstuk)
Het huidige beleidsplan Integrale Veiligheid 2015-2018 loopt af. In de afgelopen periode is een nieuwe Integrale Veiligheidsstrategie 2019-2022 ontwikkeld (IVS). Op basis van het Roalter Akkoord en na afstemming met onze veiligheidspartners is de strategie voor de komende vier jaar uitgezet. De voorgestelde prioriteiten sluiten aan bij regionale en landelijke prioriteiten. Ook is hierbij rekening gehouden met de uitkomsten van de uitgevoerde peilingen onder raadsfracties en inwoners. Binnen de nieuwe veiligheidsstrategie richten we ons op het creƫren van een weerbare samenleving. In het jaarlijkse Actieplan Veiligheid worden de doelen omgezet in concrete acties.
7
Sluiting