link naar deze pagina

Agendacommissie - 11 februari 2019

Locatie: Groot Zwaaftink
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Mededelingen
4
Uit te wisselen agendapunten met het presidium
5
Besluitenlijst van de vergaderingen van 10 en 31 januari 2019
6
Actiepuntenlijst per 31 januari 2019
7
Ingekomen stukken:
7.a
Kijkcijfers vergaderingen
Ter informatie
8
Evaluatie vergadersysteem tot nu toe
9
Vergaderdata agendacommissie tot zomervakantie
Ter bespreking voorstel vergaderdata agendacommissie: voorstel maandag 18 maart, 15 april, 20 mei en 17 juni.
10
Duurzaamheidsagenda
Verzoek van de fractie van BB om de duurzaamheidsagenda te agenderen.
11
Voorstel tot vaststelling agenda raadsvergadering 7 maart 2019
11.a
Vaststellen raadsvoorstel Integrale Veiligheidsstrategie 2019-2022 (besluitvormend)
12
Voorstel tot vaststelling agenda rond-de-tafelgesprek 7 maart 2019
12.a
Raadsvoorstel en -besluit Horen gemeenteraad in het kader van Provinciaal Inpassingsplan Boetelerveld (PIP) (ter bespreking)
12.b
Raadsvoorstel en -besluit Kernopgaven Omgevingsvisie (ter bespreking)
13
Voorstel tot vaststelling agenda raadsvergadering 21 maart 2019
13.a
Vaststellen raadsvoorstel -en besluit Horen gemeenteraad in het kader van Provinciaal Inpassingsplan Boetelerveld (PIP) (besluitvormend)
13.b
Vaststellen raadsvoorstel -en besluit Kernopgaven Omgevingsvisie (besluitvormend)
14
Voorstel tot vaststelling agenda rond-de-tafelgesprek 21 maart 2019
14.a
Prestatieafspraken Salland Wonen (ter bespreking)
14.b
Normenkader sociaal domein (ter bespreking)
15
Vooruitblik 28 maart 2019
Rekeningcommissie: Nota activa- en afschrijvingsbeleid (ter bespreking)
Rond-de-tafelgesprek: Omgevingsvisie (ter bespreking)
16
Brief aan raadsleden inzake omgevingsvergunning Flierefluiter
Reactie college volgt.
ter bespreking
17
Omgevingsdienst IJsselland
mondelinge toelichting
18
Voorstel datum bezoek lelietelers: woensdag 27 februari 2019
mondelinge toelichting
19
Beantwoording brief burger over verhuren/verpachten van gemeentegronden
20
Lange Termijn Agenda
21
Lijst van Bestuurlijke Toezeggingen
22
Rondvraag
23
Sluiting