link naar deze pagina

Rond-de-tafelgesprek - 30 oktober 2018

Locatie: vergaderzaal de Gunne
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. M. Kampman
Toelichting: Hoorzitting, technisch beraad en Rond-de-tafel over de begroting 2019 en de belastingverordeningen 2019. De onderliggende stukken staan bij de begrotingsvergadering van 8 november 2018.

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te brengen.
5
Hoorzitting over de begroting 2019
Tijdens de hoorzitting kunnen inwoners en instellingen de gemeenteraad hun mening geven over de begroting voor 2019. De fracties kunnen dit betrekken bij hun beschouwingen over de begroting. De stukken van de begroting zijn te vinden bij de begrotingsvergadering van 8 november 2018.
5.a
Initiatiefgroep burgerbegroting Heeten
6
Technisch beraad over de begroting 2019
Technisch beraad over de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2023
Tijdens het technisch beraad kunnen raadsleden verduidelijkende vragen stellen over de begroting. Het gaat om technische vragen, politieke vragen komen tijdens de raadsvergadering van 8 november aan de orde.
7
Vaststellen gemeentelijke belastingverordeningen 2019
In samenhang met de begrotingsbehandeling wordt de gemeenteraad voorgesteld om de tarieven voor 2019 voor de gemeentelijke belastingen te bepalen.
8
Informatie uitwisseling - Presentatie Regio Zwolle (beeldvormend)
Tijdens de presentatie wordt toegelicht wat de Regio Zwolle inhoudt, welke overleggen er zijn en hoe Raalte daarop is aangehaakt. Ook wordt ingegaan op de Nieuwe Agenda van de Regio Zwolle, (incl. de Human Capital Agenda, HCA), het nieuwe Economische Programma en wat het belang is voor onze gemeente.
Tevens wordt ingegaan op de inzet (financieel en uren) die Raalte levert/ wil leveren.
Omdat in de begroting 2019 voor de HCA financiële middelen gevraagd worden, is de toelichting gepland vóór de begrotingsbehandeling op 8 november a.s
9
Terugkoppeling uit externe organen
10
Sluiting