link naar deze pagina

Raadsvergadering - 30 april 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Besluitenlijst van de vergadering van 26 maart 2015
4
Interpellaties
5
Inlichtingen college
6
Kredietaanvraag aanleg fietssuggestiestroken Molenweg Heino (hamerstuk)
De verharding van de Molenweg binnen de bebouwde kom van Heino sluit niet aan bij de eisen die hiervoor worden gesteld in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, met name wat betreft de veiligheid van fietsers. Daarnaast is (deels) groot onderhoud nodig. Er wordt een integrale aanpak voorgesteld, waarbij de Molenweg wordt voorzien van rode fietssuggestiestroken. De raad wordt gevraagd een krediet van € 378.000,- beschikbaar te stellen.
7
Maatregelen verkeersveiligheid Collendoorn/Arendshorst (bespreekstuk)
Sinds 2013 is in de buurt Collendoorn/Arendshorst discussie over de tijdelijke ontsluiting Collendoorn – Burg. Zuidwijklaan. Omwille van de verkeersveiligheid pleit een deel van de bewoners voor een 2e ontsluiting van de buurt. Omwonenden van de tijdelijke ontsluiting pleiten echter voor het verwijderen van de bouwweg conform het bestemmingsplan. Als resultaat van een proces is een werkgroep tot een maatregelenpakket gekomen ter verbetering van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Het college heeft besloten geen 2e ontsluiting aan te leggen en stelt de raad voor om een krediet van € 172.300,- beschikbaar te stellen om het maatregelenpakket uit te voeren.
8
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening nr. 8, omgeving Raarhoeksweg 22-24 (bespreekstuk)
Op het perceel Raarhoeksweg 22-24 heeft jarenlang een agrarisch bedrijf gefunctioneerd. De initiatiefnemer wil gebruik maken van de Rood voor Rood regeling waardoor 1722 m2 landschapsontsierende gebouwen wordt gesloopt en de bouw van twee compensatiewoningen mogelijk wordt gemaakt. Op het plan zijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
9
Protocol geheimhouding (bespreekstuk)
Door de gemeenteraad is gevraagd om een protocol Geheimhouding en beslotenheid. Het doel hiervan is een heldere en voor iedereen duidelijke werkwijze als het gaat om opleggen en opheffen van geheimhouding op stukken die aan de raad worden aangeboden, op beraadslagingen en op notulen/besluitenlijsten. Tevens wordt duidelijkheid verschaft over beslotenheid en niet-openbaarheid. De raad wordt voorgesteld de notitie en het bijbehorend protocol vast te stelle
10
Rondvraag
11
Sluiting