link naar deze pagina

Rond-de-tafelgesprek - 7 maart 2019

Locatie: vergaderzaal de Gunne
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Mevr. A. Booijink-Jonkman
Toelichting: Vergadering is aansluitend aan de raadsvergadering.

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te brengen.
5.
Raadsvoorstel en -besluit Horen gemeenteraad in het kader van Provinciaal Inpassingsplan Boetelerveld (PIP) (ter bespreking)
Voor het Boetelerveld is een inrichtingsplan opgesteld. De herstelmaatregelen in het inrichtingsplan hebben gevolgen voor de huidige bestemming van gronden of het gebruik ervan. Daarom is een ruimtelijk plan opgesteld in de vorm van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). De gemeenteraad wordt gehoord over het ontwerp PIP en wordt geadviseerd hierop een adviesreactie te geven. De uiteindelijke vaststelling gebeurt door de provincie Overijssel.
6.
Raadsvoorstel en -besluit Kernopgaven Omgevingsvisie (ter bespreking)
Het streven is om in het najaar een Omgevingsvisie door de gemeenteraad te laten vaststellen. De periode tot de zomer 2018 was een fase van inventariseren en verkennen. Nu is gestart met de (tweede) fase van selecteren van kernopgaven en het uitwerken daarvan. Het voorstel is de volgende drie kernopgaven vast te stellen als centrale opgaven van de Omgevingsvisie:
a. Hoe geven we vorm en invulling aan de ontwikkelingen in het buitengebied, zodat het een prettige plek blijft om te wonen, werken, ondernemen en recreëren?
b. Hoe zorgen we dat bestaande wijken en dorpen leefbaar en aantrekkelijk blijven?
c. Hoe creëren we de optimale randvoorwaarden voor wonen, werken, ondernemen en recreëren in Raalte?
7
Raadsvoorstel en -besluit bestemmingsplan Buitengebied Raalte, partiele herziening nr. 18, omgeving Raamsweg 14 en 16 Mariënheem
Er is een verzoek ingediend voor de transformatie van de huidige woning Raamsweg 14 naar een schuur en het bouwen van een vervangende woning. De woning behoort tot een huisperceel met de bestemming Wonen waar twee wooneenheden met bijgebouwen zijn toegestaan. De voorgenomen ontwikkeling, waarbij de woonkavel een nieuwe positie krijgt, is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan waardoor een herziening van het bestemmingsplan is vereist. Het bestemmingsplan voorziet hierin. Het ontwerp bestemmingsplan heeft op de voorgeschreven wijze ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
8
Gesprek met Omgevingsdienst IJsselland
9
Terugkoppeling uit externe organen
10
Sluiting