link naar deze pagina

Rond-de-tafelgesprek - 14 februari 2019

Locatie: vergaderzaal Schoonheten
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. W.A.J. Westenenk

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te brengen.
5
Raadsvoorstel vaststellen Integrale Veiligheidsstrategie 2019-2022 (ter bespreking)
Het huidige beleidsplan Integrale Veiligheid 2015-2018 loopt af. In de afgelopen periode is een nieuwe Integrale Veiligheidsstrategie 2019-2022 ontwikkeld (IVS). Op basis van het Roalter Akkoord en na afstemming met onze veiligheidspartners is de strategie voor de komende vier jaar uitgezet. De voorgestelde prioriteiten sluiten aan bij regionale en landelijke prioriteiten. Ook is hierbij rekening gehouden met de uitkomsten van de uitgevoerde peilingen onder raadsfracties en inwoners. Binnen de nieuwe veiligheidsstrategie richten we ons op het creƫren van een weerbare samenleving. In het jaarlijkse Actieplan Veiligheid worden de doelen omgezet in concrete acties.
6
Terugkoppeling uit externe organen
7
Sluiting