link naar deze pagina

Agendacommissie - 18 maart 2019

Locatie: Groot Zwaaftink
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Mededelingen
4
Uit te wisselen agendapunten met het presidium
5
Besluitenlijst van de vergadering van 11 februari 2019
6
Actiepuntenlijst per 11 februari 2019
7
Ingekomen stukken
8
Terugblik vorige rond-de-tafelgesprekken van 14 februari en 7 maart, de werksessie raad/college en DO van 28 februari en de raadsvergadering van 7 maart 2019
9
Toevoeging agendapunt raadsvergadering 21 maart 2019 Beslissing op de bezwaren tegen besluit vestiging Wvg Heino
10
Voorstel tot vaststelling agenda rond-de-tafelgesprek van 28 maart 2019 vergaderzaal De Gunne
10.a
Raadsvoorstel en -besluit Actualisatie nota grondbeleid
10.b
Raadsvoorstel en -besluit Beleidsnota activa- en afschrijvingsbeleid
10.c
Binnenklimaat gemeentehuis
11
Voorstel tot vaststelling agenda rond-de-tafelgesprek van 4 april 2019 vergaderzaal De Gunne
11.a
Verkeersagenda
12
Voorstel tot vaststelling agenda raadsvergadering 11 april 2019
13
Voorstel tot vaststelling agenda rond-de-tafelgesprek van 18 april 2019 vergaderzaal De Gunne
13.a
Raadsvoorstel - en besluit Kadernota
Stukken volgen nog .
14
Bijeenkomst integriteit 25 april
Wordt mondeling toegelicht.
15
Veiligheidsstrategie
16
Afrekening fractiebudgetten
17.
Verzoek burger om agendering verhuren/verpachten gemeentelijke gronden
18
Terugkoppeling bijeenkomst 13 maart in Dalfsen over Gemeentelijke Regelingen
19
Uitnodiging Horeca 4 oktober 2019
zie bijgevoegde uitnodiging
20
Werkbezoek dementievriendelijke gemeente
zie bijgevoegde memo
21
Excursie openbare ruimte
zie bijgevoegde memo
22.
Brief omwonenden Flierefluiter
Conceptreactie volgt.
23
Lange Termijn Agenda
24
Lijst van Bestuurlijke Toezeggingen
25
Rondvraag
26
Sluiting