link naar deze pagina

Rond-de-tafelgesprek - 17 januari 2019

Locatie: vergaderzaal de Gunne
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. W.A.J. Westenenk

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te brengen.
5.
Raadsvoorstel bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening nr. 25, Overkampsweg 6 (opiniërend)
Het voornemen is om op de locatie Hondemotsweg 6 een voormalige stal van 304 m2 af te breken en op het perceel Overkampsweg 6 een voormalige stal van 600 m2 te slopen. Dit genereert een zogenaamde compensatiekavel die op laatstgenoemd perceel is voorzien. Deze ontwikkeling past binnen het beleid. Om het plan mogelijk te kunnen maken heeft een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend. Het voorstel is om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen en daarmee de zienswijze ongegrond te verklaren.
6.
Raadsvoorstel wijziging verordening stimuleringslening sportaccommodaties Gemeente Raalte 2019 (opiniërend)
De “Verordening stimuleringsleningen sportaccommodaties Gemeente Raalte” dateert van 2011. De toename in aanvragen laat zien dat de verordening haar doel dient, maar ook actualisatie nodig heeft. De hoofdwijzigingen zijn:
- het bestedingsdoel van een Stimuleringslening wordt uitgebreid met investeringen in duurzaamheidsmaatregelen;
- het maximale leningsbedrag wordt verhoogd van € 150.000, - naar € 500.000, - ;
een garantstelling van de SWS is voorwaarde voor de leningsaanvraag.
7.
Raadsvoorstel inzake behandeling rapport rekenkamercommissie over externe inhuur (opiniërend)
Door de Rekenkamercommissie is onderzoek gedaan naar externe inhuur. Doel van het onderzoek was om inzicht te geven of de werkwijze van de gemeente Raalte ten aanzien van externe inhuur doeltreffend en doelmatig is.
8
Terugkoppeling uit externe organen
9
Sluiting