link naar deze pagina

Rond-de-tafelgesprek - 18 april 2019

Locatie: vergaderzaal de Gunne
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. H.L.H. Lammers

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4.
Raadsvoorstel - en besluit Kadernota 2023-2023 (ter bespreking)
In het Roalter Akkoord is afgesproken in het voorjaar een extra moment te creëren om de afspraken in het raadsakkoord af te wegen tegen andere opgaven. Hiervoor is de Kadernota opgesteld. Hierin legt de gemeenteraad integraal zowel op inhoud als financiën de prioriteiten vast als opmaat naar de begroting.
5
Terugkoppeling uit externe organen
6
Sluiting