link naar deze pagina

Rond-de-tafelgesprek - 6 maart 2024

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: dhr. G. Terlouw
Toelichting: In het rond-de-tafelgesprek wordt o.a. gesproken over Correctieve herziening bestemmingsplan Buitengebied Raalte, Schanebroeksweg 11 en 13, Correctieve herziening bestemmingsplan De Huttert, bestemmingsplan Buitengebied Raalte, omgeving Lemelerveldseweg 5, Wijzigingsvergunningen zonnepark Kanaaldijk Zuid, Groeibeelden Raalte en Heino en Scenario onderzoek sporthal Hoogerheyne.

Ben je geïnteresseerd in een van de onderwerpen en wil je hierover meepraten, kijk dan naar deze mogelijkheden: [https://www.raalte.nl/meepraten](https://www.raalte.nl/meepraten)

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden
Bij elke bijeenkomst is ruimte voor inwoners om een niet-geagendeerd onderwerp in te brengen.
5
Voorstel tot vaststellen Correctieve herziening bestemmingsplan Buitengebied Raalte, Schanebroeksweg 11 en 13 (voorgesteld als hamerstuk)
Op 9 maart 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan omgeving Schanebroeksweg 11 en 13 vastgesteld. Tegen de inwerkingtreding van dit plan is een voorlopige voorziening en beroep ingediend.
De uitspraak van de Raad van State over de voorlopige voorziening geeft aanleiding het bestemmingsplan op enkele ondergeschikte punten aan te passen tijdens de beroepsprocedure. Zo heeft de Raad van State geoordeeld dat
het omzetten van de 2 bestaande bedrijfswoningen naar 2 reguliere woningen onvoldoende onderbouwd is. De correctieve herziening voorziet in de aanvullende onderbouwing, daarnaast zijn in het bestemmingsplan een aantal fouten geconstateerd. Deze fouten worden ook hersteld. Het gaat om kleine ondergeschikte aanpassingen ten opzicht van het oorspronkelijke bestemmingsplan. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het op 9 maart 2023 vastgestelde
bestemmingsplan op onderdelen te wijzigen door het vaststellen van de voorgestelde correctieve herziening.
6
Voorstel tot vaststellen Correctieve herziening bestemmingsplan De Huttert (voorgesteld als hamerstuk)
Op 16 februari 2023 is het bestemmingsplan De Huttert door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is een voorlopige voorziening en een beroep ingediend. De uitspraak van de Raad van State over de voorlopige voorziening geeft aanleiding het bestemmingsplan op enkele ondergeschikte punten aan te passen tijdens de beroepsprocedure.
Het gaat concreet om beperking in omvang van de theeschenkerij, het beperken van het aantal evenementen tot 2 en het uitvoeren van verlichting op het terrein conform het aan de uitspraak toegevoegde inrichtingsplan.
Het gaat om kleine ondergeschikte wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke bestemmingsplan. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het op 16 februari 2023 vastgestelde bestemmingsplan op deze ondergeschikte onderdelen te wijzigen door het vaststellen van de voorgestelde correctieve herziening.
7
Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Raalte, omgeving Lemelerveldseweg 5 (voorgesteld als bespreekstuk)
Het erf Lemelerveldseweg 5 bestaat uit één woning met drie bijgebouwen. Er wordt in totaal op het eigen erf en elders 922 m2 aan agrarische bedrijfsgebouwen gesloopt.  Het voorstel is om op eigen erf één Rood voor Rood woning te realiseren. Het plan voldoet aan de Rood voor Rood voorwaarden in het beleidsdocument 'Erven in beweging'. Het plan heeft van 30 november 2023 tot en met 10 januari 2024 ter inzage gelegen. Er zijn in deze periode geen zienswijzen ingediend. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
8
Voorstel tot vaststellen Wijzigingsvergunningen zonnepark Kanaaldijk Zuid: ontwerpverklaring van geen bedenkingen (voorgesteld als bespreekstuk)
Op 27 november 2020 zijn twee omgevingsvergunningen verleend voor de realisatie van een zonnepark aan de Kanaaldijk Zuid in Heino. Het gaat hierbij feitelijk om één plan dat om praktische redenen,  eigendomsoverdracht vanwege lokaal eigenaarschap in twee delen is gesplitst. De gemeenteraad heeft in het vergunningsproces in 2020 de vereiste verklaring van geen bezwaar (VVGB) afgegeven, de vergunningen zijn onherroepelijk geworden en de uitvoering is gestart. Bij de uitvoering van het plan werd duidelijk dat er wijzigingen wenselijk zijn, waarvoor een vergunning is aangevraagd. De ruimtelijke impact van het plan verandert door de beoogde wijzigingen niet. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd,  in het verlengde van het besluit van de gemeenteraad uit 2020, opnieuw een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven.
9
Voorstel tot vaststellen Groeibeelden Raalte en Heino (voorgesteld als bespreekstuk)
Op 17 februari 2023 heeft de gemeenteraad de bestuursopdracht Groei vastgesteld. De uitvoering van deze bestuursopdracht is gestart met het opstellen van groeibeelden voor de kernen Raalte en Heino door bureau RUIMTEVOLK
De groeibeelden zijn nu gereed. De groeibeelden geven een totaalbeeld van de mogelijkheden voor het realiseren van de groeiopgave voor de kernen Raalte en Heino. De groeibeelden zijn een advies van RUIMTEVOLK aan de gemeenteraad. Het is aan de gemeenteraad om dit vervolgens te vertalen naar ruimtelijk beleid en hier op locatieniveau nog verdere keuzes in te maken.  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de groeibeelden voor de kernen van Raalte en Heino en het college opdracht te geven om op basis van de groeibeelden met voorstellen te komen voor een actualisatie / programmatische uitwerking van de Omgevingsvisie en overige benodigde vervolgstappen.
10
Scenario onderzoek sporthal Hoogerheyne (voorgesteld als bespreekstuk)
In november 2017 is er door de gemeente Raalte, een aantal grote verenigingen en Stichting Sportbelangen Heino (SSH) een convenant getekend. Met ingang van 1-1-2018 heeft SSH het eigendom, het beheer en de exploitatie van de sporthal en spelzaal Hoogerheyne overgenomen. In het convenant is opgenomen dat SSH binnen 3 jaar na de overdracht een onderzoek naar de sporthal uit moet voeren en dat  dit onderzoek uiterlijk 5 jaar na de overdracht wordt opgeleverd.  SSH heeft in 2021 een quickscan uitgevoerd. Deze quickscan vormt de basis voor het uitgevoerde uitgebreidere scenario onderzoek. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld kennis te nemen van het scenario onderzoek en in te stemmen met de conclusies uit het onderzoek, waarbij de gemeente er in tegenstelling tot de aanbeveling in het rapport er niet voor kiest het beheer van de sporthal over te nemen. Daarnaast wordt aan de gemeenteraad gevraagd conform de in het convenant opgenomen garantiebepaling een eenmalige bijdrage beschikbaar te stellen van maximaal € 2.049.000,--.
11
Sluiting